Здравеопазване

Цели:

 1. Намаляване на заболеваемостта от социалнозначимите заболявания като се акцентира на профилактиката, за да се диагностицират въпросните заболявания възможно най-рано.
 2. Намаляване на личното участие на здравноосигурените пациенти при отделяните от тях пари за здраве, като през 2 –тата година на управлението размерът трябва да е под 5 %. Напълно безплатно зъболечение за деца до 16 годишна вързраст и за възрастни над 60 години.
 3. Подобрен достъп до здравеопазване.
 4. Подобряване на отчетността на здравноосигурителната система и качеството на медицинската услуга.
 5. Подобряване на условията за работа на медицинския персонал и тяхното заплащане и обучение.

Мерки за постигане на заложените цели:

 1. Независим цялостен одит на здравната система от Министерство на здравеопазването, като формата и реда на изпълнение ще бъдат обсъдени с всички заинтересовани лица.

Срок за изпълнение – 8 месеца.

 1. Остойностяване на медицинските дейности и лекарския труд в болничната помощ.

Срок за изпълнение – 8 месеца.

 1. Увеличение с 50 % на персонала на Спешна помощ в страната и цялостна подмяна на  техническото оборудване;

Срок за изпълнение – една година.

 1. Приемане със закон на правилата за медицинско качество, уредени в Директива на ЕС.

Срок за изпълнение – 9 месеца.

 1. Въвеждане на електронна здравна карта (ЕЗК), както и електронно здравно досие.

Срок за изпълнение – 1,5 година.

 1. Провеждане на кръгла маса за публично обсъждане относно реда за създаването на други здравноосигурителни каси и техния статут. Ще бъде осъществен пилотен проект по внедряване на още една здравноосигурителна каса през втората година на управление.

Срок за изпълнение – 6 месеца.

 1. Създаване на единен електронен регистър за медицинските изделия, който да съдържа информация за цена на едро, цена на дребно, произход, категория, качество и отзиви от приложението му. За всяко медицинско изделие ще се генерира от системата единен идентификационен номер. Изделие без такъв номер няма да се заплаща от НЗОК при влагането му чрез различните медицински дейности.

Срок за изпълнение – 8 месеца.

 1. Възстановяване на 1,5 млрд. лв. в бюджета на НЗОК от републиканския бюджет през първата година и още 1,5 млрд. лв. през втората. Предвижда се дотация в размер на 500 млн. лв. през третата и четвъртата година.
 1. Създаване на национални регистри на заболяванията с цел всеобхватно и точно изследване на здравния статус на населението и предприемане на конкретни действия за укрепване на общественото здраве.

Срок за изпълнение – 8 месеца.

 1. Промоция на здравеопазването – ежеседмично осигуряване на ефирно време в обществените медии – БНТ и БНР, както и в две водещи национални печатни издания.

Срок за изпълнение – 3 месеца.

 1. Санкция за неизвършен годишен профилактичен преглед, както и за неявяване на преглед на диспансеризирани пациенти, изразяваща се в двойно увеличаване на здравноосигурителната вноска от следващата година. Санкцията няма да се налага на лица, които в рамките на цяла календарна година са пребивавали извън страната. Нормативно ще бъде осигурен по един неработен ден годишно за извършване на този преглед.

Срок за изпълнение – 3 месеца.

Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП)

 1. Увеличаване на относителния дял на средствата за финансиране на първичната извънболнична медицинска помощ – 10 % от общите здравноосигурителни плащания на НЗОК през първата година и с още по 3 % през следващите две.

Срок за изпълнение – 3 месеца.

 1. Осигуряване на финансовото обезпечаване на потребителската такса за деца, безработни и пенсионери.

Срок за изпълнение – 3 месеца.

 1. Осигуряване на финансовата обезпеченост на гарантирани пакети от мерки при профилактика и лечение на социално значими заболявания – сърдечно- съдови, диабет, новообразувания.

Срок за изпълнение – 3 месеца.

 1. Отпускане от страна на държавата на заем в размер на 5 хил. лв., на  минимален лихвен процент и със срок за издължаване от две години за новооткрити индивидуални практики на общопрактикуващи лекари, както и данъчни облекчения за съществуващите такива при наемане на втори лекар или медицинска сестра.

 Срок за изпълнение – 8 месеца.

 1. Администриране на цялата информация на една онлайн платформа, поддържана от НЗОК.

Срок за изпълнение3 месеца.

 1. Регламентиране на работата на специализантите в обучителните практики при общопрактикуващите лекари.

Срок за изпълнение – 6 месеца.

Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) 

 1. Увеличение на заплащаната стойност за дейност с 100%  за СИМП.

Срок за изпълнение – 3 месеца.

Болнична помощ 

 1. Установяване на минимална заплата 3 000 лв. за лекари в общински болници и 5 000 лв. за работещи в университетски, както и 2 000 лв. за медицински сестри в лечебните заведения с над 50 % държавно или общинско участие в капитала и диференцирано формиране на останалата част чрез коефициенти за специалност, квалификация, умения за боравене с високотехнологично оборудване, продължителност на медицинската услуга и др.;

Срок за изпълнение – 3 месеца. 

 1. Финансирането на дейността на лечебните заведения ще се осъществява чрез диагностично свързани групи (ДСГ).

Срок за изпълнение – 1 година.

 1. Финансово обезпечаване на продължаващото професионално развитие на лекарите.

Срок за изпълнение – 8 месеца. 

 1. Урегулиране на системата на следдипломната специализация и осигуряване на финансова обезпеченост, както и въвеждане на национален конкурс за постъпване в лечебните заведения.

Срок за изпълнение – 8 месеца.

 1. Отделяне на административната дейност от медицинската и прехвърлянето ѝ от лекарите към помощен персонал.

Срок за изпълнение – 1 година.

 1. Продължаване на политиката на предходното правителство по централизирано провеждане на електронни търгове за обществени поръчки за всички медицински консумативи и услуги. За това ще бъде оторизиран един от зам. – министрите на здравеопазването, който ще носи отговорност за всички нарушения при провеждането на въпросните търгове.

Срок за изпълнение – 5 месеца.

 

Допълнително ще бъдат предложени мерки в сферата на лекарствоснабдяването, осигуряването на фармацевтични грижи и регулация на лекарствата.