ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

 

Днес, ………2017 г., в гр./с. ………………………………….., се сключи настоящият договор за поръчка между

……………………………………………………………………………………………………………………

                               /трите имена на физическото лице/

наричан накратко ДОВЕРИТЕЛ, от една страна

и

Росен Пламенов Миленов, наричан накратко ДОВЕРЕНИК от друга страна

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага на ДОВЕРЕНИКА да извърши необходимите правни действия за изпълнение на заложените цели и предвидените мерки за тяхното реализиране, посочени в Приложенията, съставляващи неразделна част от този договор:

№ 1 „Изисквания към министър – председателя“;

№ 2 „Политическите досиета 1990-2017“;

№ 3 „Свикване на Велико народно събрание“

№ 4 „Здравеопазване“;

№ 5 „Образование и наука“;

№ 6 „Съдебна система“;

№ 7 „Вътрешна сигурност и обществен ред“;

№ 8 „Данъчна и фискална политика“;

№ 9 „Икономическа политика“

№ 10 „Земеделие и горско стопанство“;

№ 11 „Туризъм“;

№ 12 „Енергетика“;

№ 13 „Отбрана“;

№ 14 „Народни представители“

№ 15 „Други предложения“

Чл. 2. ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава да изпълни поръчката от името на ДОВЕРИТЕЛЯ и за ДОВЕРИТЕЛЯ при условие, че представляваната от него политическата партия получи минимум 121 мандата в Обикновено народно събрание (ОНС) на Република България, което да го избере за министър – председател с предложения от него състав на Министерски съвет.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ има следните права:

а) да иска пълно, точно и в срок изпълнение на уговорените в предмета на договора правни действия;

б) да прави предложения и забележки по предвидените в предмета на договора мерки;

в) да иска и получи отчетна информация по всяко време на извършването на поръчката, съгласно поетите ангажименти в Приложение № 1 „Задължения, които приемам да изпълня, ако бъда избран за министър – председател“ на настоящия договор;

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

Чл. 4. ДОВЕРЕНИКЪТ има следните задължения:

а) да изпълни поръчката лично и с привличане на други лица за изпълнение на отделни правни действия – законодателни промени чрез народните представители от управляващото мнозинство и промени в съдебната власт чрез членовете на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет;

б) да изпълни пълно, точно и в срок уговорените в предмета на договора правни действия;

в) да уведоми незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката, съгласно предвидения в Приложение № 1 ред;

г) за срок от 30 години, започващ от момента на встъпването му в длъжност като министър-председател, да обявява на поддържан от него профил в социалните мрежи или уеб сайт , ежемесечно, семейните приходи и разходи, попълнени в следния формат както следва: храна, дрехи, движимо имущество (МПС, черна и бяла техника), недвижимо имущество, дялови участия, забавления (екскурзии и почивки в страната и чужбина), банкови сметки, дебитни и кредитни карти;

д) за срок от 20 (двадесет) години, започващ от месеца, следващ този на освобождаване на длъжността министър-председател, личният му месечен доход от всякакви източници да не надвишава размера на четири минимални работни заплати;

Чл. 5. ДОВЕРЕНИКЪТ има следните права:

а) да извършва всички необходими правни действия във връзка с изпълнението на настоящия договор.

 

  1. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 6 Договорът се сключва за срок от 4 (четири) години.

Чл. 7 Срокът на договора може да бъде продължаван по взаимно съгласие на страните.

  1. V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява при:

а) смъртта на някоя от страните;

б) напускане на ОНС на Република България от всички избрани представители на политическата партия, председателствана от ДОВЕРЕНИКА, непосредствено след провеждане на изборите, при неполучаване на минимум 121 мандата, необходими за законодателна инициатива по изпълнение на програмата, залегнала в предмета на договора;

VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. Ако ДОВЕРЕНИКЪТ не изпълни точно и в срок някоя от мерките, включени в приложенията към Договора, се задължава в срок от 1 (един) месец от неизпълнението да подаде оставка на правителството и от момента на освобождаване на длъжността министър – председател, за срок от 20 (двадесет години) да извършва 15 (петнадесет) дни месечно, четири часа дневно почистване чрез ръчно метене на битови отпадъци около кошчетата и забърсване на пейките, в участъка – пешеходната зона на бул. „Витоша“, гр. София, между улица „Алабин“ и бул. „Патриарх Евтимий“.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действуващото законодателство.

Параграф 2. Страните ще решават възникналите относно изпълнението на настоящия договор спорове по реда на Граждански процесуален кодекс.

 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

ДОВЕРИТЕЛ: …………………………                              ДОВЕРЕНИК: ……………………….
Разпечатай тук.