НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

„Без привилегии за депутатите“

Настоящата гражданска инициатива ще се организира по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Същата ще бъде адресирана до 44-тото Народно събрание, което съгласно горецитирания закон е длъжно в тримесечен срок от внасянето ѝ да разгледа направеното предложение и да обяви своето мотивирано решение. Тя се реализира чрез подписка, осъществена в тримесечен срок.

Чрез настоящата инициатива, подписалите се граждани подкрепят: обвързване размера на работната заплата на народните представители с три минимални брутни работни заплати (МРЗ за 2019 г. е 560 лв) и премахване на всички полагащи им се допълнителни суми и привилегии.

С приемането на това предложение в Правилника за организацията  и дейността на народното събрание, месечно им възнаграждение ще възлиза на 1680 лв., спрямо сегашните 6-7 хил. лв., ще отпаднат привилегиите за ползване на автомобили на Народното събрание, почивните станции към Министерски съвет, право на безплатни самолетни билети за вътрешни полети, междуградски транспорт и т.н.

Мотиви:  Длъжността на народния представител по естеството си предполага личността да бъде общественик, а такъв е само онзи, който е готов да се лиши от личното си време за семейство, бизнес и кариера и да го отдаде на обществени каузи, каквато трябва да е политиката. Днес сме свидетели на точно обратното. В Народното събрание са се „намърдали“ най-големите тарикати в държавата, от тях 30 % са политически апаратчици, превърнали в професия депутатството, а останалите 70 % са най-големите тарикати и мошеници, подставени лица на олигарси и местни феодали. Тази порочна практика трябва незабавно да се прекрати. Единственият начин да стане това е като се направи депутатското място непривлекателно за съвременните бай ганьовци, тоест да се премахне далаверата там. Това значи трудови възнаграждения, кореспондиращи със средните нива за страната (средна работна заплата – 1 270 лв. според НСИ, но преобладаващо в провинцията около 700-800 лв.), отнемане на възможността им чрез поста си да кадруват и влияят при разпределянето на публичните средства – обществени поръчки, одобрение на проекти с евросредства, данъчни и полицейски чадъри върху свързани с тях фирми и т.н., което им носи месечно незаконни доходи от 20 до 300 хил. лв. на месец, в зависимост от това колко съответния депутат е комбинативен (обръчи от фирми, обвързаности с висши магистрати и други висши държавни ръководители на национално и местно ниво).

За финансовото обезпечаване на осъществяваните срещи с граждани и изпълнение на своята дейност, народните представители ще ползват държавните субсидии, които получават техните партии по Закона за политическите партии. За 2019 г. парламентарните партии ще получат 32 милиона лева от бюджета. ГЕРБ ще получи 12,5 млн., БСП – 10,5 млн., ДПС и „Обединените патриоти” – по 3,5 млн., а „Воля” – 1,6 млн. Субсидиите остават по 11 лева за спечелен глас и те са едни от най-високите в цяла Европа. В тази връзка, в един от реферeндумите е залегнал въпросът за намаляване на въпросната субсидия на 3 лв.

 

Във връзка с това какво трябва да е поведението на депутатите при изпълнение на тяхната законоустановена дейност, по-долу цитирам част от Проект за Етичен кодекс на народния представител от 2010 г., който по разбираеми за всички причини не е приет. Въпросната информация е база за сравнение с действителното поведение на нашите народни представители, а също така и другите изборни длъжности в България през последните 30 години:

Принципи на поведение

Поведението на народния представител отразява задължението му да служи на обществото и да упражнява власт единствено в обществен интерес, като пази и утвърждава общественото доверие в институциите. В своята дейност той се ръководи от принципите на върховенство на закона, защита на обществения интерес, безпристрастност и обективност, независимост, личен пример, откритост, прозрачност и отчетност, като спазва съответни норми на поведение.

 

Защита на обществения интерес

Чл.4 (1) Общественият интерес в работата на народните представители има върховенство  пред всеки друг партиен, частен или личен интерес. Прилагането на този принцип означава, че народните представители:

  1. няма да използват служебното си положение или държавно имущество за лична изгода, нито да представляват или защитават интересите на частни физически или юридически лица в комисии или в пленарна зала, освен по въпроси от обществен характер;
  2. няма да използват или разкриват конфиденциална или служебна информация, получена при или по повод изпълнение на служебните си задължения или да използват служебното си положение с цел да набавят за себе си или другиго облага или да причинят другиму вреда;
  3. няма да използват положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки, или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия;
  4. няма да извършват лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнението на техните задължения или биха навредили на обществения интерес;
  5. няма да назначават или препоръчват за назначение, както и да повишават или препоръчват за повишение свои близки на постове в администрацията, органите на местна власт, независимите държавни органи или в търговски дружества с държавно участие;
  6. при личните си пътувания в страната или в чужбина няма да ползват служебни средства, пари и техника за лични цели;
  7. се въздържат от гласуване като декларират несъвместимост и частни интереси в случаите и в сроковете, предвидени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание като дават личен пример и съдействат за противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в рамките на държавното управление;
  8. съвестно декларират доходите и имуществото си по реда и в сроковете, предвидени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

(2) Близки на народния представител са: всички роднини по права линия без ограничение, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително, съпрузите на предходните две групи лица, както и лицата, с които народните представители се намират във фактическо съжителство.