Национален референдум за честни избори и мажоритарна система

Въпрос – 5

Желаете ли във всяка избирателна секция да има видеозаснемане със звук, излъчвано на живо на интернет страницата на районната, съответно общинската избирателна комисия през целия изборен ден, включително при броенето на бюлетините и вписване на резултата от гласуването в протокола?

Мотивите, които обуславят това предложение са следните:

  1. С оглед на обществената необходимост

Изборната практика показва, че преобладаващият брой съществени нарушения по време на избори се извършват от секционните избирателни комиси в избирателните секции. Такива нарушения са:

– превръщане на валидните бюлетини в невалидни чрез надраскване и непоставяне на печати на бюлетините;

– съзнателно извършвани манипулации при броенето на бюлетините на партии, които не са представени в секционните избирателни комисии, което се извършва основно в малките населени места, където няма достатъчно застъпници;

– изсипване на урните, без да се вадят една по една бюлетините от един член от комисията, което изискване е уредено в  изборния кодекс и още много други нарушения, които силно деформират изборния резултат. Налице са и обективни признаци за това – близо 6 % недействителни бюлетини, над 64 % от изборните протоколи на последните избори са сгрешени и т.н. В Холандия при парламентарни избори, при избирателна активност над 80%, процентът на недействителния бюлетин е 0,4 %. В България при избирателна активност малко над 50%, недействителните бюлетини са 5% и 6,3 %, което се равнява на гласовете на една малка партия в парламента. Затова е необходимо да се въведат допълнително мерки за прозрачност на работата на въпросните избирателни комисии, а именно видеозаснемане със звук през целият изборен ден, вкючително преброяване на гласовете, изготвянето на протокола за изборния резултат и опаковането на изборните книжа и материали от секционната избирателна комисия. Съгласно чл. 22, ал. 1 и 2 от изборния кодекс, начало и край на изборния ден е от 07,00 до 20,00 часа, а когато пред изборното помещение има негласували избиратели, гласуването продължава до 21,00 часа.

Видеокамерите ще бъдат насочвани по начин, който да обхваща работата на всички членове в избирателната секция по всяко време, без да се нарушава периметъра от три метра около кабината за гласуване (тъмната стайчка, установен в чл. 226 от изборния кодекс за гарантиране тайната на вота. Ще се заснема попълването на избирателните списъци, какво се случва с урната, преброяването на бюлетините, вписването на изборния резултат в протоколите. След попълване на протокола с резултатите от изборния ден, целият ще се прочита на глас пред камерата и ще се заснема детайлно, за да бъде неопровержимо доказателство срещу последващи манипулации. Записите ще се съхраняват до следващите такива по вид избори, а при възникнали спорове – до решаването им.

С видеозаснемането в избирателните секции ще се даде възможност на всяко заинтересовано лице – граждани, държавни органи и неправителствени организации да проследи работата на секционните избирателни комисии през целия изборен ден, включително и при отварянито на урните, преброяването на бюлетините, отчитане на действителните и недействителните гласове, попълването на протокола, опаковането на изборните книжа и материали. Това ще даде прозрачност на работата на СИК и по този начин ще се засили доверието на гражданите в начина на провеждането на изборите, което е изключително необходимо днес, когато всички държавни органи се ползват с доверие под санитарния минимум и то с основание, защото са овладяни от политическата мафия. Видеозаписите ще могат да се наблюдават от всеки гражданин на интернет сайта на РИК, съответно ОИК.

Също така трябва да се има предвид, че чрез видеонаблюдението в комисиите ще изпълним едно много важно изискване на Венецианската комисия към Съвета на Европа, а именно – да има прозрачност при броенето на бюлетините.

  1. С оглед правната допустимост на предложението

Предложението за видеознаснемане със звук в избирателните секции по време на изборния ден не е в противоречие с конституционни норми и принципи, както и с изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – не попада в ограниченията по отношение на предмета, посочени в чл. 9, ал. 2 от закона. С приемането на това предложение с национален референдум ще се осигурят допълнителни гаранции за засилване на сигурността на отчитане на резултатите от гласуването и премахване на рискове за манипулиране на вота. По този начин ще се направи още една значима стъпка към осигуряване на прозрачност и честност на изборния процес в България.