Вътрешна сигурност и обществен ред

Цел:

Службите за обществен ред и сигурност – гарант за безопасността и спокойствието на гражданите и стопанските субекти.

Мерки за ограничаване на битовата престъпност в страната:

  1. Изграждане на системи за видеонаблюдение, осъществяващи цялостно покритие на територията в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас, както и центрове за мониторинг и насочване на полицейските сили.

Срок за изпълнение: 1 година.

  1. В населените места с преобладаващо малцинствено население, като отговорници по осигуряване на обществения ред в района, ще бъдат назначени лица от тези групи, като дейността ще се осъществява под надзора и ръководството на местната власт и началника на районното управление на МВР.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

  1. Трудова интеграция в обществото на уязвимите рискови групи – потенциални извършители на престъпления. Същата ще се осъществи по реда на предвидения проектозакон за възпитателния труд във връзка с налагането на наказанията по НК и в изпълнение на програмите „Трудова интеграция“ и Работа за всеки“.

Срок за изпълнение: 1 година.

Мерки по отношение на организираната престъпност

Осигуряване на условия за осъществяване на ефективна оперативна дейност на служителите от ДАНС и ГД „БОП“ по разработването на организирани престъпни групи на всички нива.

По отношение на управлението на МВР и ДАНС:

  1. Ръководителите на районните управления на МВР, областните дирекции на МВР, РД на „ПЗН“, Дирекции, СОБТ, Академията на МВР, Медицински институт, Институт по психология и НИКК ще се излъчват и избират пряко, с тайно гласуване, от целия щатен състав на съответното структурно звено и ще се предлагат на министъра за назначаване.
  2. Директорите на дирекции в ДАНС ще се излъчват и избират пряко, с тайно гласуване, от целия щатен състав на съответната дирекция и ще се предлагат на Председателя за назначаване.

Не се предвиждат никакви структурни промени в МВР и ДАНС.

По отношение на бюджета на МВР:

  1. Към планирания бюджет на МВР за 2018 г. допълнително ще бъдат преведени 100 млн. лв. за инвестиционни разходи за осигуряване на облекла и техническо оборудване на униформения състав от всички структури на МВР.

Срок за изпълнение – 2 месеца. 

  1. За ползване от изпълнителския състав от направление „Охранителна полиция“ на ГД „Национална полиция“ ще бъдат пренасочени МПС-та от автопарка на Народното събрание.

Срок за изпълнение – 1 месец.

3. Начална заплата на служителите в МВР през втората година на управление ще достигне 1 500 лв.

Срок за изпълнение – 6 месеца.

Количествени индикатори за справяне с престъпността:

  1. По отношение на противозаконните отнемания на МПС /кражба/- през първата година на управление техният брой ще бъде свален с 50 %, а през втората година – с  още 30 %.
  2. По отношение Престъпленията против собствеността и по-конкретно в частта на подвидовете кражби– джебчийска, взломна, домова, от офиси, от магазини, на части и вещи от МПС – намаляване с 20 % през първата година на управление, 30 % през втората и 20 %  през третата.
  3. Наркотици– ограничаване на трафика и разпространението на наркотични вещества с 30 % през първата година на управлението и постепенно в следващите три години до достигане на минимални нива.