До

                                                                  Председателя на

                                                                  Столичен общински съвет

                                                                  г-н Елен Герджиков

                                                  

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 от

 

Инициативен комитет за организиране на подписка за произвеждане на местен референдум за спиране на презастрояването и неефективното разходване на общински средства в Столична община.

Адрес: гр. София, ул. „Витошка Зорница“ № 3 Г, ет. 4, ап. 17.

За контакт: тел. 0878 786 669, ел. поща: referendum.sofia@gmail.com

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

На основание чл. 28, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 3 и чл. 26, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправлениe (ЗПУГДВМС), Ви уведомяваме, че от 23.07.2019 г. започва подписка в подкрепа на Предложение от инициативен комитет с председател Росен Пламенов Миленов за произвеждане на местен референдум за спиране на презастрояването и неефективното разходване на общински средства в Столична община с въпроси:

 

  1. Желаете ли кмета на Столична община да нареди изработването на проекти за изменения в Общия устройствен план и подробните устройствени планове на Столична община, които да не позволяват застрояване на съществуващи озеленени площи, междублокови пространства, детски площадки и паркинги, както и да определят имотите, необходими за новоизграждане и разширяване на улици, паркове, обществени паркинги, общински детски градини и училища?
  2. Желаете ли създаване на граждански съвети които да участват в цялата процедура по възлагането на всички обществени поръчки и концесии от Столична община и районите кметства?
  3. Желаете ли създаването на граждански съвети към управителните органи на общинските дружества – „Топлофикация София“ ЕАД, „Софийски имоти“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Чистота – Искър” ЕАД и Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община?

Към настоящето уведомление прилагаме:

 

  1. Протокол за създаване на Инициативен комитет за организиране на подписка за произвеждане на местен референдум за спиране на презастрояването и неефективното разходване на общински средства в Столична община. (ВИЖ ТУК)
  2. Образец на бланка за събиране на подписи в подкрепа на предложението за произвеждане на местен референдум.

 

гр. София                                                           С уважение: ………………………………

18.07.2019 г.

Росен Миленов,

                              Председател и Представляващ Инициативен комитет