Национален референдум за честни избори и мажоритарна система

Въпрос – 3

Желаете ли всички членове на Секционните избирателни комисии(СИК) да се назначават от Районните избирателни комисии(РИК) и Общинските избирателни комисии(ОИК) с конкурс и след успешно издържан обучителен курс, като същите не трябва да членуват в политически партии или да се членували в такива през последните пет години?  

Бележка: Секционните избирателни комисии(СИК) са тези които са най-близо до избирателите, тоест членовете на които виждаме в избирателните секции когато пускаме бюлетината. Правомощията на СИК са еднакви на всички видови избори. Тези комисии съдействат за подреждане на изборното помещение, преброяват гласовете, изготвят протокол от гласуването и го предават на РИК съответно ОИК в срок до 24 часа след приключване на гласуването, разглеждат всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес и др.

Мотивите, които обуславят това предложение са следните:

  1. С оглед на обществената необходимост

Доминиращи проблеми в изборния ден са организационните нарушения, вследствие на влошеното качество на работа на Секционните избирателни комисии(СИК), което се дължи на умишлени действия на членовете и такива, които са вследствие на липса на грамотност и незаинтересованост. Причината за това е, че в комисиите попадат тясно партийно обвързани хора, такива по шуробаджанашка линия и случайни за едните 50 лева. Формираният на тази основа състав на СИК генерира следните видове нарушения в хода на изборния процес:

– превръщане на валидните бюлетини в невалидни, чрез надраскване, отказ от поставяне на печати на бюлетините;

– съзнателно извършвани манипулации при броенето на бюлетините на партии, които не са представени в секционните избирателни комисии, което се извършва основно в малките населени места, където няма достатъчно застъпници;

– изсипване на урните, без да се вадят една по една бюлетините от един член от комисията, което изискване е уредено в  изборния кодекс;

– проблем с обучението и степента на образованост на членове на секционните избирателни комисии. В тази връзка излагам мнение на наблюдател на местни и президентски избори – 2011 (Дупница/Кюстендил): “Членовете на СИК се справиха много добре с броенето на бюлетините. Проблемът настъпи, когато трябваше да попълнят протокола с думи…”;

– представени на наблюдатели и застъпници копия на протоколи на СИК, които впоследствие са били допълвани, коригирани и предавани на ОИК/РИК с различно на първоначално даденото съдържание, което отново се осъществява предимно в малките населени места;

– непредоставяне на застъпниците на копия от протоколите и още десетки нарушени разпоредби на Изборния кодекс. В тази връзка, на последните избори над 64 % от изборните протоколи са сгрешени. Затова имаме близо 6 % недействителни бюлетини, което ясно показва признаците на извършените манипулации.

От гореизложеното излиза, че няма смисъл от тези 500 разпоредби на изборния кодекс и още куп поднормативни актове, решения и методики на ЦИК, като на някой от нашите сънародници им генно заложено как се правят избори по Бай Ганьовски.

И тези същите членове на СИК въобще не могат да осъзнаят какво престъпление с изключително голяма обществена опасност извършват с тези за тях несъществени манипулации и то за някакви си смешни пари или обещания за получаване на облаги след влизане във властта от съответната партия. Манипулацията на изборите вкарва в държавната власт закоравели престъпници, които са готови да продадът националната сигурност за жълти стотинки…. ТРАГИЧНО Е ТОВА, ЗАТОВА И СИТУАЦИЯТА Е БЕЗНАДЕЖНА АКО НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ ПРАВИЛАТА!

И всичко това се дължи на порочното формиране състава на секционните избирателни комисии, което е уредено в действащия избирателен кодекс. На праламентарни и президентски избори СИК се назначават от районните избирателни комисии, а на местни избори – от общинските избирателни комисии за всяка избирателна секция в страната. Централната избирателна комисия (ЦИК) назначава секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция извън страната. Предложението се прави от кмета на съответната община след проведени консултации с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. Тоест и тук както при ЦИК, РИК и ОИК формирането на състава на комисията е изцяло на политическа основа и то излъчени от партиите на статуквото и техните сателити. Местните лидери на партиите предлагат за членове на СИК близки до тях лица по шуробаджанашка линия, представители на фирми работещи по обществени поръчки, проекти със евросредства и други дейности свързани с държавата, които са спонсори на тяхната предизборна кампания, както и привличането на изключително зависими хора които в повечето случай са неграмотни, но пък изпълняват безусловно всички поръчки на партийните ръководители за манипулиране на вота.

Принципът при формирането на състава на секционните избирателни комисии в Европа се проявява в следните форми – професионален, партиен, граждански или смесен. Прави впечатление, че при западноевропийските страни държавата обикновено в лицето на вътрешното министерство, съдилищата и други държавни органи се занимава с организирането на изборите, но там има доверие в тези институции за разлика от България, където всички видове органи независимо дали се отнасят към изпълнителна или съдебна власт са овладяни от МАФИЯТА. Изводът е, че за България изхождайки от специфичния контекст на обвързаности и зависимости е най-целесъобразно гражданския компонент да е в основата на състава на избирателните комисии.

С предложението залегнало в референдума се предвижда членовете на СИК да се назначават от РИК/ОИК (членовете на които ще се избират пряко от народа, съгласно предложение 3 от същия референдум) след проведен конкурс и успешно издържан обучителен курс. С това се цели преминаване от партийно квотния принцип при формирането състава на СИК към професионалното начало, за да се гарантира експертност и най-вече осигуряването на независимост от партиите. Защото в последните три десетилетия сме свидетели на масовата практика в избирателните комисии да се назначават най-преданите, най-лоялните и готови на всичко партийни активисти, които да манипулират изборите. Всеки член издържал изпита ще се вписва в специален регистър за членове на СИК с оглед създаване на банка от кадри с правоспособност за участие при администрирането на изборния процес. Членовете на СИК ще се назначават за срок от четири години за участие във всички видове избори, които ще се произведат в този период.

 

Основни изисквания към кандидатите за членове на секционни избирателни комисии:

  1. Да не са политически обвързани, тоест да не членуват в политически партии или да са членували в такива през последните пет години. Това е изключително важно, за да имаме гаранции, че съответният кандидат не е трайно обвързан с определена партия и съответно има пряк интерес от нейното положително представяне на изборите, като съдейства за това от поста, който заема;
  2. Да не са осъждани и да нямат наложени административни наказания при участието им в избори или да се води наказателно преследване за престъпления против политическите права;
  3. Да имат съответния образователен ценз – минимално образователна степен – средно образование;
  4. Да се ползват с обществен авторитет и доверие сред свойте съграждани.

 

  1. С оглед правната допустимост на предложението

Предложението за назначаването на членовете на секционните избирателни комисии(СИК) от Районните избирателни комисии(РИК) и Общинските избирателни комисии(ОИК) с конкурс и след успешно издържан обучителен курс, не е в противоречие с конституционни норми и принципи, както и с изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – не попада в ограниченията по отношение на предмета, посочени в чл. 9, ал. 2 от закона. С приемането на това предложение с национален референдум ще се направи още една значима стъпка към засилване на безпристрастността и общественото доверие в работата на изборната администрация.