Съдебна система

Цели:

 1. Всички са равни пред закона.
 2. Независимост на магистратите от външни и вътрешни влияния.
 3. Достъпно, бързо, качествено, прозрачно и носещо справедливост правосъдие в Република България.
 4. Адекватно разследване на корупцията по високите етажи на властта и на организираната престъпност.

Мерки за постигане на заложените цели:

Прилагане на Актуализираната стратегията за продължаване на реформата в съдебна система, като се поставя акцент върху изброените по-долу точки и върху съкращаване на сроковете за изпълнение.

1.Конституционна промяна – Висш съдебен съвет (ВСС) е орган, осъществяващ цялостно управление на съдебната власт – кадрова политика, дисциплинарни правомощия и бюджетна дейност. Затова акцентът за промени трябва да е насочен към него, за да има реална промяна към подобряване качеството на правораздаване в страната, което в момента, ако въобще го има, е само за „кокошкарите“ и стакмистиката.

1.1. Проект за състав и структурата на ВСС –  същият ще се състои от две камари. В състава на първата ще влизат по един представител на всяка една община (265 е броят на общините в странта), тоест 265 члена, които ще се избират пряко от населението на съответната община. Членовете на първата камара ще избират от своите редици представителите на областно ниво (28 области в страната) – 28 члена, които ще формират състава на втората камара. Тя ще осъществява функциите на съвета, определени в Конституцията и Закона за съдебната власт.

Целта е длъжностните лица, които определят политиката на съдебната система да са връзката между обществото и магистратите и по този начин да коригират деформациите, а не както досега да са подставени, послушни лица на политически и икономически кръгове, които прокарват техните интереси.

Начинът на конституиране на състава също ще бъде променен –постоянно ще се обновява през определен период от време (три години), подобно начина на формиране на състава на Конституционния съд. Броят на новите членове, които ще бъдат избрани ще бъде 1/3 от състава на съвета.

Това ще ограничи възможността да се формират неформални „мнозинства“ в него, които се използват от политически и икономически групи за осигуряване на безнаказаност. 

Отстояването на независимостта на съда е един от най-важните приоритети в работата на Висшия съдебен съвет, тъй като тя е гаранция за защита на правата на гражданите и за спазване на основни принципи на правовата държава. Отличителна черта на независимия съд е възможността да действа без намесата и влиянието на изпълнителната и законодателната власт, както и на установилите се в страната неформални (политически и икономически) кръгове за влияние. А независимост може да се постигне само и единствено, когато народът избира пряко членовете на ВСС и има законова възможност да ги контролира. Това ще даде легитимност и доверие. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 118 от КРБ „правосъдието се осъществява в името на народа“, затова и източникът на правосъдието трябва да е народа. И не на последно място – прякото участие на гражданите в съдебната система ще бъде основен гарант на принципа за разделението на властите, който днес е напълно погазен.

1.2. Избор на ръководители на съдебните органи пряко от народа – Главен прокурор на Република България, председател на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния административен съд (ВАС).

 По същество производството по избор на ръководители на съдебните органи ще протича в три последователни фази:

 • Първа фаза – поставяне, обсъждане и допускане на кандидатурите пред ВСС;
 • Втора фаза – изслушване на кандидатите в Народното събрание и гласуване на техните кандидатури от всички граждани с избирателни права;
 • Трета – назначаване с указ от Президента;

Предложения за кандидатури за ръководители на съдебните органи могат да правят:

 • Не по – малко от пет членове на ВСС;
 • Министъра на правосъдието;
 • Инициативен комитет с не по-малко от 30 граждани, които са събрали чрез електронната онлайн система за гласуване 100 хил. подписа за издигнатия от тях кандидат;
 • Инициативен комитет с не по-малко от 100 действащи магистрати (следователи, прокурори и съдии).

Срок за изпълнение – 9 месеца.

Срок за изпълнение – до 1 година.

 1. „Преструктуриране“ на съдебната карта като се отчитат следните фактори: демографски, социално – икономически, инфраструктурни, брой дела за съответната съдебна инстанция, както и тези фактори, които имат значение за достъпа до правосъдие. Обсъждане на промени в законодателството в посока пренасочване на определена категория дела от натоварените съдилища към по – слабо натоварените.

Срок за изпълнение – 6 месеца. 

 1. Изграждане на Система за предоставяне на информация в реално време за натовареността на всеки магистрат и възможност за адекватна оценка на работата му, както и за обективна оценка на работата на съдебните служители.

Срок за изпълнение – 1 година.

 1. Подобряване на централизираната система за разпределение на дела с въвеждане на необходимите критерии за отчитане на тежестта на отделните видове, която ще бъде изнесена от Съдебната власт и ще се администрира от Държавната комисия по сигурността на информацията.

Срок за изпълнение – 8 месеца.

 1. Инвентаризация на всички дела с цел отделянето на т.нар. „висящи“ в отделна електронна система и осъществяването на постоянен мониторинг с цел предприемане на необходимите действия за отстраняване на пречките за приключването им.

Срок за изпълнение – 5 месеца. 

 1. Приемане на промени в НПК с цел ограничаване на формализма при събирането и проверката на доказателствата, както и при изготвянето на обвинителните актове; ускоряване на наказателния процес и постигане на баланс между правата на извършителя и пострадалия;

Срок за изпълнение – 1 година. 

 1. Създаване на нов Наказателен кодекс, който да отговаря на съвременните обществени отношения.                                                  Срок за изпълнение – до 2 години.
 2. Инкриминиране в НК на института „незаконно обогатяване“.

8.1 „незаконно обогатяване, представляващо значително увеличаване на средствата на лице, заемащо или заемало ръководна длъжност, за което то не може да даде разумно обяснение от гледна точка на законните му доходи“.

8.2. „незаконно обогатяване, представляващо значително увеличаване на средствата на лице, свързано с лице заемало или заемащо ръководна длъжност, за което то не може да даде разумно обяснение от гледна точка на законните му доходи и е осъществило дейност по:

а) преобразуването или трансфера на имущество със знанието, че това имущество представлява облага от престъпление, с цел да се укрие или прикрие незаконния произход на имуществото или да се помогне на лице, заемащо или заемало ръководна длъжност, което е замесено в извършването на първоначалното престъпление, да избегне правните последици от неговото деяние;

б) укриването или прикриването на истинския характер, източник, местонахождение, разпореждане, движение или притежаване на право на собственост или други права, свързани с имущество, със знанието, че това имущество представлява облага от престъпление;

в) придобиването, притежаването или използването на имущество със знанието към момента на получаването му, че това имущество представлява облага от престъпление.

Срок за изпълнение – 3 месеца.

 1. Изработване на закон за полагане на възпитателен труд във връзка с изпълнение на наказанията, заложени в Наказателния кодекс. Това ще бъде една от мерките по политиката за интегриране на осъдените лица- рецидивисти. Същите са преобладаващата група в криминалния контингент, който осъществява престъпленията против собствеността в частта кражби – джебчийска, взломна, домова, от офиси, магазини, на части и вещи от МПС, като за 2015 г. са регистрирани 14 818 по данни на Прокуратурата. Трябва да се има предвид, че голяма част от този вид престъпления не се регистрират, защото гражданите не подават жалби.

Срок за изпълнение – 8 месеца.

 1. Пренасочване на незаетите щатни съдийски длъжности от съдилищата в страната към прекомерно натоварените такива и тяхното реално запълване. Приоритетно ще бъде увеличен броят на щатните съдийски длъжности в СРС и СГС с оглед на тяхната пренатовареност.

Срок за изпълнение – 4 месеца. 

 1. Предприемане на необходимите действия за намаляване натовареността на ВКС с цел засилване на активността по уеднаквяване на съдебната практика.

Срок за изпълнение – 9 месеца.

 1. Подсигуряване на необходимия сграден фонд – стаи и съдебни зали за всички видове органи и нива от съдебната система, посочени в докладите на ВКС и Прокуратурата за 2015 г.

Срок за изпълнение – 1 година;

 1. Конституционна промяна – Създаване на Антикорупционна прокуратура като самостоятелна институция извън законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Ръководителят на тази прокуратура ще се избира пряко от избирателите за срок от 3 /три/ години, с право на преизбиране за още един мандат. Преди провеждането на избора ще се проведе публична дискусия по БНТ и БНР и защита на концепция за дейността на структурата от всеки един от кандидатите пред специална комисия. Същата ще бъде сформирана от Народното събрание в състав: представители от парламентарните групи в НС на пропорционален принцип, представители на академичната общност – 5- ма, студенти – 3-ма /5-ти курс право/; представители на НПО – 3-ма, от ВАдв.С – 3-ма, журналисти – 3-ма, ВСС – 4-ма; МВР и ДАНС – по 3-ма. Рамките за конкурса ще са: най-малко 10 кандидата, в концепциите ще трябва да са заложени количествени и качествени показатели, предварително определени от комисията. Това звено ще обхване структурите на специализираната прокуратура, специализираното звено към СГП и част от НСлС и НСО.

Срок за изпълнение – посочения в Приложение № 3 „Свикване на ВНС“ към Договора за поръчка.

 1. Регламентиране на задължителен шестмесечен отчет на Главния прокурор на Република България пред Народното събрание по предварително утвърдени показатели от специално създадена комисия, избрана от състава на Народното събрание. Отчетът следва да акцентира изпълнените и неизпълнените мерки за отстраняване на проблемите, стоящи пред държавното обвинение. При изслушването няма да се обсъждат текущи дела. Предвижда се задължително излъчване по БНТ на заседанието по изслушването.

Срок за изпълнение – 5 месеца;

 1. Подлагане на публично експертно обсъждане за въвеждане в НПК на фигурата „разследващ прокурор“, която да обедини в една фигура прокурор и разследващите органи – „разследващ полицай“, „следовател“ и „разследващ митнически инспектор“ по сега действащия кодекс. Този орган ще съвместява действията по разследването с повдигането и поддържането на обвинението. Стремежът е разследващия прокурор да се постави в непосредствена близост до разследването, да се ангажира максимално с процеса на събиране на доказателства, като целта, която в крайна сметка се преследва, е да се осигури бързо и качествено приключване на досъдебното производство. И в сега действащия НПК е уредено, че събирането на доказателствата е подчинено изцяло на преценката на субекта, който ще доказва обвинението пред съда, тоест прокурора. Всичко това ще доведе до максимално обективна оценка на всички обстоятелства по делото за вземане на целесъобразни и законосъобразни решения по вътрешно убеждение.

Срок за изпълнение – 6 месеца.

 1. Създаване на Единен регистър за използваните специални разузнавателни средства (СРС).

Срок за изпълнение – 9 месеца.

 1. Доизграждане на Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Осигуряване на електронен обмен на информацията между органите на съдебната власт, МВР, ДАНС, МО, МП и МФ.

Срок за изпълнение – 4 месеца.

 1. Провеждане на публична дискусия за необходимостта от въвеждане на пропорционална такса при гражданските и търговските дела.

Срок за изпълнение – 3 месеца. 

 1. Ще бъдат обсъдени и предприети законодателни промени за уреждането на предложенията, формулирани в Докладите на Прокуратурата и ВКС за 2015 г. и Независимия технически анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Р. България от 2016 г. на Европейската комисия.
 1. Промяна в процедурите по избор на административни ръководители на всички органи на съдебната власт – същите ще се излъчват и избират с пряк избор, при тайно гласуване, от целия наличен щатен състав на съответните структурни звена.

Електронно правосъдие

Срок за изпълнение – 2 години.

 1. Единен портал за електронно правосъдие – за достъп на гражданите до всички органи на съдебната власт и водените там дела;
 2. Електронно дело, включително въвеждане на електронна папка, която да започва от постъпването на сигнала в органите на МВР, ДАНС и МФ и образуването на преписка и да завършва с изпълнението на наложеното наказание;
 3. Единни централизирани информационни системи за обмен на информация между органите на съдебната власт, както и с ЕИСПП;
 4. Единен електронен регистър на актовете на органите на съдебната власт, както и автоматизирана система за управление на делата;
 5. Създаване на Национален институт на вещите лица, който да води електронен регистър за тях. Нормативно уреждане на правилата за вписване на вещите лица и изискванията за компетентност, както и на предоставянето на възможност да дават показания чрез видеоконференция във всички случаи, когато пътуването до съда е проблем;
 6. Въвеждане на принципа на случаен подбор на съдебните експерти, преводачи и тълкуватели в реално време в присъствието на страните в производството;
 7. Електронен регистър на съдебните заседатели и уреждане на техния отвод при конфликт на интереси. Въвеждане на изисквания за прозрачност на избраните лица, състезателност и публичен контрол;
 8. Електронно наблюдение на осъдените лица.