Три национални референдума + Три граждански инициативи

Национален референдум за реално участие на народа в управлението на държавата


Кратка обосновка на референдума – ВИЖ ТУК !

 1. Желаете ли българският народ да може да инициира национални референдуми по всички въпроси от компетентността на Народното събрание без ограничение?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 2. Желаете ли задължителен национален референдум да се инициира с минимум 50 000 подписа на граждани с избирателни права, събирани в продължение на не повече от 4 месеца?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 3. Желаете ли предложението на национален референдум да бъде прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от половината участвали на последните избори за Народно събрание и ако с „да“ са гласували повече от половината участвали в референдума?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 4. Желаете ли местното население да може да инициира местни референдуми по всички въпроси от компетентността на общинския съвет, кмета на района или кметството?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 5. Желаете ли задължителен местен референдум да се инициира с подписите на минимум една десета от избирателите, участвали на последните избори за кмет и общински съветници, събирани в продължение на не повече от 4 месеца?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 6. Желаете ли предложението на местен референдум да бъде прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 20 на сто от избирателите в съответната община и ако с „да“ са гласували повече от половината участвали в референдума?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 7. Желаете ли да отпадне изискването подписката в подкрепа на национални и местни референдуми, както и за национални и местни граждански инициативи да се подава и в електронна таблица?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

Национален референдум за честни избори и мажоритарна система


Кратка обосновка на референдума – ВИЖ ТУК !

 1. Желаете ли създаване на регистър на избирателите по техния действителен настоящ адрес в страната и в чужбина въз основа на данните, с които разполагат всички държавни институции и запознаване на гражданите с данните от него с цел потвърждаването им лично от всеки избирател?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 2. Желаете ли всички 28 члена на Централната избирателна комисия и тези на Районните и Общинските избирателни комисии да се предлагат от инициативни комитети от 5 до 15 граждани и да се избират пряко от народа, като кандидатите не трябва да членуват в политически партии или да се членували в такива през последните пет години?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 3. Желаете ли всички членове на Секционните избирателни комисии(СИК) да се назначават от Районните избирателни комисии(РИК) и Общинските избирателни комисии(ОИК) с конкурс и след успешно издържан обучителен курс, като същите не трябва да членуват в политически партии или да се членували в такива през последните пет години?  Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 4. Желаете ли задължително участие на магистрат, адвокат или преподавател по право във всяка секционно – избирателна комисия, които да съблюдават за коректното прилагане на изборното законодателство?  Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 5. Желаете ли във всяка избирателна секция да има видеозаснемане със звук, излъчвано на живо на интернет страницата на районната, съответно общинската избирателна комисия през целия изборен ден, включително при броенето на бюлетините и вписване на резултата от гласуването в протокола?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 6. Желаете ли да се гласува и дистанционно, по електронен път при провеждането на изборите, референдумите и при набиране на подписите за иницииране на референдумите?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 7. Желаете ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с относително мнозинство в многомандатни избирателни райони при гласували не по – малко от половината с право на глас?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

Национален референдум за спиране на грабежа и кадруването от политиците и съд за незаконно обогатяване


Кратка обосновка на референдума – ВИЖ ТУК !

 1. Желаете ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалиции да бъде 3 (три) лева за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 2. Желаете ли престъплението „незаконно обогатяване“, представляващо значително увеличаване на средствата на лице, заемащо или заемало ръководна длъжност и на свързани с него лица, за което те не могат да дадат разумно обяснение от гледна точка на законните им доходи, да бъде включено в Наказателния кодекс на Република България?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 3. Желаете ли ръководителите в държавната администрация – председатели на изпълнителни агенции и комисии, директори на главни дирекции, дирекции, началници на отдели и сектори и тези на търговските дружества с над 50 % държавно или общинско участие, които отговарят на изискванията за образователна степен, ранг и професионални качества да се избират от служителите на съответното структурно звено, чрез пряко и тайно гласуване?   Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 4. Желаете ли да бъдат създадени обществени съвети към възложителите на обществени поръчки, концесии и управляващите органи на оперативните програми за финансиране с евросредства, а инвестиционни проекти със стойност над 100 млн. лв., включително концесиите, да се решават/разрешават с референдум. Членовете на съветите да се избират пряко от народа, на 500 избиратели по един представител? Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

ТРИ НАЦИОНАЛНИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Първа национална гражданска инициатива:

Свикване на Велико народно събрание и приемането на следните предложения (Проект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България):

Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !

 1. Пряк избор от народа на главния прокурор, председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, ½ от членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите на Инспектората към него с възможност за отзоваване по всяко време на четиригодишния им мандат.   
 2. Отпадане на давността за престъпления, свързани с приватизацията, замените на имоти държавна и общинска собственост, обществени поръчки и концесии.
 3. Създаване на Антикорупционна прокуратура извън съдебната, законодателната и изпълнителната власт, която да разследва престъпленията, извършени от политиците, участвали в управлението на страната в периода 1990-2018 г.
 4. Пряк избор от народа на 2/3 от състава на Конституционния съд, а останалата част – от общото събрание на съдиите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Забележка: Конституционният съд се състои от 12 съдии. По сега действащата конституционна разпоредба, 1/3 се избират от Народното събрание, 1/3 се назначават от Президента и 1/3 от Общото събрание на съдиите на ВКС и ВАС.

 1. Въвеждане на индивидуална конституционна жалба.
 2. Въвеждане на конкретна конституционна уредба за иницииране от народа на референдуми по всички въпроси от компетентността на Народното събрание и Великото народно събрание без ограничение.
 3. Въвеждане на задължителен мандат и отзоваване на народните представители, общинските съветници и кметовете по всяко време на мандата им чрез референдум.
 4. Намаляване броя на народните представители на 160.

Втора национална гражданска инициатива:

Въвеждане на необлагаем минимум за всички работещи, увеличаване на всички пенсии с 40 на сто.  Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !


Трета национална гражданска инициатива:

Обвързване размера на работната заплата на народните представители с три минимални брутни работни заплати (МРЗ за 2020 г. е 610 лв) и премахване на всички полагащи им се допълнителни суми и привилегии.                                                      Мотиви към предложението – ВИЖ ТУК !