Въпроси с национално значение за пряко решаване от гражданите чрез национален референдум:

 1. Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени, след като разгледа и реши по същество въпроса за провеждането на публичен наказателен съд (процес) за всички извършили престъпление политически лица (президенти, министър – председатели, министри, заместник – министри, народни представители, областни управители и кметове), участвали в управлението на страната за периода 1990 – 2018 г. и конфискация на цялото им имущество, придобито по престъпен начин?
 1. Искате ли в Наказателния кодекс да се включи престъплението „незаконно обогатяване“ от Конвенцията за корупцията на ООН, която България е ратифицирала?
 1. Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени, след като разгледа и реши по същество въпроса за разпределяне на конфискуваните средства при провеждането на публичния наказателен процес срещу политиците за здравеопазване, образование и пенсии?
 1. Искате ли Народното събрание да инициира свикването на Велико народно събрание за :
 • Упражняване на законодателната власт от народа (всички граждани с избирателни права) чрез референдуми, посредством електронно гласуване;
 • Въвеждане на пряк избор от народа на председателя на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Главния прокурор, както и членовете на Висшия съдебен съвет;
 • Промени в статута на председателя на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Главния прокурор по отношение на намаляване на мандата им от седем на пет години, както и уреждане на ясно разписани основания и ред за търсене на отговорност от тях;
 • Правото на суверена (народа) да отзовава всеки от своите избраници – народни представители, кметове, отделни министри или целия кабинет, ръководителите на съдебните органи и т.н.;
 • Създаване на Антикорупционна прокуратура извън структурата на съдебната система, която да осъществява държавно обвинение по определен кръг престъпления, успоредно с Прокуратурата на Република България;
 1. Искате ли да се гласува и дистанционно по електронен път чрез блокчейн система на изборите и референдумите?
 1. Искате ли задължително да се произвежда национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 хил. подписа, събирани в продължение на не повече от 1 година и приемане на предложението/ята при участвали в гласуването 2 млн. избиратели, от които повече от половината гласували с „да“?
 1. Искате ли народните представители и министър – председателя да подписват юридически акт с избирателите, чрез който да им се търси отговорност за неизпълнение на предложената от тях предизборна политическа програма?
 1. Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени след като разгледа и реши по същество въпроса за обвързване размера на работната заплата на народните представители с три минимални брутни работни заплати и премахване на всички полагащи им се допълнителни суми и привилегии по сегашното законодателство?
 1. Искате ли ръководните длъжности в държавната администрация (председатели на изпълнителни агенции и комисии,директори на главни дирекции, дирекции, началници на отдели и сектори)и тези на търговските дружества с над 50 % държавно или общинско участие, да се избират от служителите на съответното структурно звено, чрез пряко и тайно гласуване?
 1. Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени за създаване на обществени съвети към възложителите на обществени поръчки, концесии и управляващите органи на оперативните програми за финансиране с евросредства, а инвестиционни проекти със стойност над 100 млн. лв., включително концесиите, да се решават с референдум?
 1. Искате ли електроразпределителните дружества, ВиК операторите, общественият доставчик на природен газ и един мобилен оператор да станат собственост на българските граждани?
 1. Искате ли държавата да организира хазартните игри и приходите от тях да се разпределят целево в здравеопазване, образование и спорт?
 1. Искате ли държавата да управлява 28 данъчни склада за течни горива и да създаде дружество за внос на такива от страни – производителки на петрол, предимно на бартерна основа петрол срещу местна продукция?
 1. Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени за ревизия и разваляне при установени нарушения на концесионните договори и приватизационните сделки, сключени в периода 1990-2017 г.?
 1. Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени, след като разгледа и реши по същество въпроса за тройно увеличение на таксите по концесионните договори за добив на злато, сребро, мед и други ценни и редки метали, задължително минимално участие над 20 %  на държавата в дружествата за добив, включване методиката на изчисляването им в закона за концесиите и възлагане на всички видове концесии по този закон?
 1. Искате ли финансовите средства по Общата селскостопанска политика за периода 2020-2027 да се разпределят при въвеждане на:
 • тавани по Първи стълб (директни плащания) и Втори стълб (програмата за развитие на селските региони) и
 • задължителни квоти само за млади фермери, производители на традиционни български продукти (чушки, домати, ябълки, и др.), продукти с висока добавена стойност (тоест такива за крайния потребител) и къси търговски вериги (доставки без посредници между производителя и потребителя).
 1. Искате ли държавата да подсигури информационно, правно, научно-развойно и приложно, логистично, транспортно и рекламно обслужване на всички експортно ориентирани производства с висока добавена стойност?
 1. Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени след като разгледа и реши по същество въпроса за осигуряване на пари от бюджета за всички доплащания, които правят осигурените български граждани в доболничната и болничната помощи и напълно безплатно зъболечение за деца до навършване на 16 годишна възраст и за лица над 60 годишна възраст?

С произвеждането на референдума и реализирането на точките залегнали в него в срок от две години, трябва да се постигнат следните цели, което ще е гарант за постигане на търсената справедливост и просперитет в обществото в противен случай няма смисъл от тази инициатива:

 1. Връщане в хазната, чрез конфискация, на 30 млрд. лв., които са престъпно усвоени от политическите лица, участвали в управлението на страната в периода 1990 – 2018 г., както и преустановяване на незаконните схеми, осъществявани от политиците, с които се ощетява държавата с по 7 млрд. лв. всяка година. Тези средства са необходими за:
 • развиване на експортно ориентирана икономика с висока добавена стойност, а не като сегашната – с износ на суровини и материали, с ниска добавена стойност, облагодетелстваща ограничен кръг лица (криминалните капиталисти на прехода) и аутсорсинг, т.е. изнесени услуги и производства на части и компоненти на компании от западноевропейските страни поради най – нископлатената работна ръка в целия Европейски съюз. Това значи бизнес за всички, а не само за олигарси, местни феодали, лица, свързани с политическите партии и платени клакьори, които манипулират обществото. Такава икономика ще даде средна работна заплата от 2 – 2,5 хил. лв. за цялата страна, а не както е сега – само в определени сектори и то в два – три големи града (по-късно ще представя цялата  икономическа схема с мерки и срокове или къде е мястото на България в световната верига на доставките на стоки и услуги);
 • 50 % увеличение на всички пенсии първоначално и последващо поетапно увеличение с оглед ръста на икономиката, като минималната пенсия трябва да е 400 лв. през втората година;
 • Осигуряване на финансови средства от държавата за всички доплащания за здраве правени от здравноосигурените лица или достигане на бюджет на НЗОК каса в размер на 8 млрд. лв. и стриктно следене спазването на правилата, по които функционира системата;
 • Адекватни учебни програми към съвремените предизвикателства и процеси в света, стимулирани преподаватели и деца, отглеждани в семейства с европейски нива на доходи получени по законен път, като всичко това дава основата на стремежа у подрастващите към усъвършенстване и въздигане на ценността „знание“ като гарант за успех в държава, където се спазват закони и оценяват полаганите усилия от отделния човек, а не както вече 30 години държава на беззаконието, грабежа и неформалните групи (политически, икономически и др.) осъществяващи това. Държавата подсигурява таблет за всяко дете и виртуални класни стаи във всички училища.
 1. Постигане на целите на наказанието, заложени в Наказателния кодекс, а именно да поправи и превъзпита осъдения към спазване на законите и добрите нрави и да му се отнеме възможността да върши престъпление в бъдеще или казано на разбираем език – политическите лица от прехода, които окрадоха държавата и социалната перспектива на по-голямата част от населението(близо 2 млн. българи напуснали страната), да влязат в затвора и да им бъде конфискувано цялото имущество, придобито по престъпен начин. Това от своя страна ще подейства предупредително и респектиращо върху всички, които в бъдеще искат да се реализират в политиката, както и върху криминалните клики, обособили се във всички обществени сектори и дистрибутиращи пороците на политическата класа.
 2. Да се поставят основите за справедливо, морално и проспериращо общество, в което публичните блага и средства(разпределяни през обществените поръчки, европрограми, концесии и данъчни облекчения) служат в интерес на цялото общество и генерират общ просперитет, а не на определени малки прослойки от него, единствено задоволяващи тяхната алчност, която обрича на разруха държавността и нацията.
 3. Всички предприятия и дейности, които по своето естество са монополи, като водоснабдяване и канализация, енергоразпределителните дружества, топлофикация, обществения доставчик на газ и един мобилен оператор ще бъдат изкупени от държавата с част от финансовите средства, които ще се конфискуват от политиците, участвали в управлението на страната през периода 1990-2018 г. В тази връзка в Търговския закон ще бъде уреден статут на специален вид акционерни дружества, които ще придобият тези предприятия за комунални услуги. Всеки български гражданин, който е клиент на тези услуги (примерно има партида в съответното електроразпределително дружество) получава акция срещу заплащане на един лев, като по този начин ще му бъде прехвърлена собствеността от страна на държавата. Всички клиенти ще станат притежатели на еднакви по права и стойност акции. Те няма да могат да се продават, но притежателят им ще има право на дивидент(печалба). Вследствие на тези промени при естествените монополи цените ще паднат с 20-30 %.
 4. Държавата ще навлезе на пазара на течни горива със съответните дружества, както при търговията и по-точно складирането, така и при вноса, с цел оказване на конкурентен натиск върху местните производители и осигуряване на възможност на малки и средни фирми да оперират на този пазар. Това ще ограничи възможността за картел при цените и монопол на определени участници с естествено големи възможности за влияние върху пазара. Крайната цел е течните горива да се продават на реални цени за бизнес и потребители, което изразено в стойност ще изглежда така – при Бензин А-95 2,26 лв./л. сега, а след промените ще бъде 1,80 лв./л.
 5. С организирането на хазартни дейности от страна на държавата, които по принцип имат негативни пpиcтpacтявaщи eфeĸти върху хората, ще се постигне социална компенсация на участниците и въобще на обществото чрез целевото разпределение на приходите от тях, които за 2017 г. са 3 млрд. лв. Средствата ще бъдат поравно разпределени в три области – спорт, образование и здравеопазване.
 6. С предложеното увеличение на концесионните такси, участието на държавата в добивните компании, както и подобряване на законодателството и контрола в тази област, приходите за бюджета ще бъдат над 1 млрд. лв. спрямо 120 млн. лв. през 2017 г.

 

В днешния ден България, държава с древна и богата духовна и автентична история, отстояла на големи световни предизвикателства във времето назад, е изправена пред трета национална катастрофа, изразяваща се в:

1) демографска криза,

2) институционална разруха, предизвикана от повсеместна корупция, разрушаваща националната сигурност и

3) духовна нищета, следствие на деморализиращите действия през прехода на псевдо елита установен в страната и оскотяващата бедност за по – голяма  част от населението.

Всичко това води до безнадежност и безперктивност пред българина и държавата ни. Статистиката сочи, че 20-30 хил. души годишно напускат страната, без намерение да се върнат обратно. Това са основно млади хора, които желаят да учат, работят и живеят нормално в големия свят, главно в Европа и САЩ. Те са прокудени от държавата заради царящото беззаконие и липсата на възможност за социално – икономическа реализация. Едновременно с това оглавяваме класациите в света и Европейския съюз за застаряващо население. Така българската нация се обезкървява и отстояването на нашият автентичен бит, култура и държавност в този глобализиран и бързопроменящ се свят става все по – трудно.

Тази национална катастрофа не може да бъде обяснена само с наличието на обективни фактори като смяната на политико – икономическата система на глобално ниво, започнала през 90-те години на XX век, но и с разрушителната дейност на българските политици и правителства, участвали в управлението на страната в периода 1990 – 2017 г. Водени единствено от лични егоистични интереси и без грам държавническо достойнство, всичките тези лица предадоха и продадоха държавата и обрекоха българската нация на мизерия и робуване на чужди интереси и местни душмани. Това е гавра с родината и паметта на предците ни, отстоявали през вековете българската територия, държавност и духовност с кръв и къртовски труд, водени от идеята „… за чиста и свята Република“. За тези престъпления против Републиката и народа същите трябва да носят най – тежката отговорност, предвидена в Наказателния кодекс, наред с конфискуване на цялото им имущество, придобито по престъпен начин и използвано като средство за правене на все по – големи и разрушителни за държавността престъпни деяния.

Единствената национална кауза, около която може да се обедини българския народ към настоящия момент е търсенето на справедливост чрез съд за виновниците – друг път за спасението на България няма. Само това може да запълни зейналия дефицит на справедливост в обществото и да превъзпита и подейства възпиращо спрямо всички лица, които за в бъдеще имат намерение да грабят публични блага чрез властта и да деформират и отнемат установените конституционни права и свободи. Разбира се, това няма да устройва няколкостотинте души, които вече близо 30 години преразпределят ресурсите в страната винаги в собствена полза и политинжинерстват, както и около 15 хил. души около тях, които са им основната дистрибуционна мрежа на корупция, натиск, монопол върху пазара и налагане на неписани и обвързващи зависимости на цялото население. Всички те ще носят наказателна отговорност за съвременните безчинства над българския народ. Най – трагичното в момента е, че ако някога сме се борили за свободата и държавността срещу външни поробители, то днес те са свои – изключително нагли, арогантни и крайно лицемерни, ползващи ченгеджийски похвати за манипулиране на общественото мнение и прилагащи максимата „разделяй и владей“ на различни основи – русофили и русофоби, патриоти и непатриоти, националисти и глобалисти, леви и десни и т. н. С това се цели отклоняване на вниманието на обществото от наглите им кражби, с които се отнема възможността на младите хора да се реализират икономически и социално и да има България бъдеще.

Затова аз, Росен Миленов, започвам организирането на инициатива за произвеждане на национален референдум по горепосочените въпроси. Аз искам справедливост, искам държавата да е на целия български народ, а не само когато плащаме данъци и такси, искам сигурност, искам качествено и достъпно здравеопазване и образование за всички, а не само за тези с парите, в повечето случаи получени незаслужено. Искам равни условия за предприемаческа дейност, а не само за тези, които служат на политико – олигархичната мафия. Искам работеща съдебна система за всички, не само за кокошкарите, с които съдебната власт си пълни статистиката. Само при наличието на тези обстоятелства може да има справедливост и просперитет на нацията.

 

Гласуването на референдума ще е момента на истината, когато всеки български гражданин ще се самоопредели от коя страна на барикадата ще застане –  на политико – олигархичната каста и криминалните клики във всички сектори, създадени от нея или на страната на изстрадалия народ, който вече близо 30 години плаща със своя труд и лишения узурпирането на властта и охолния живот на шайка крадци. Законовото реализиране на въпросите от референдума ще доведе до носенето на отговорност от политиците за грабежа през прехода и връщане на заграбеното при законния му притежател – суверена. 

 

Във връзка с организирането на подписка в подкрепа на инициатива за провеждане на национален референдум по горепосочените въпроси е необходимо:

1. Желаещите да участват в Инициативния комитет, който по закон трябва да е в състав от 5 до 15 члена, да се свържат с мен на посочените на фейсбук страницата контакти;

2. Призовавам всички граждани, държавни институции, медии, неправителствени организации и обществени личности (политолози, социолози и експерти от различни области), които пледират и искат България да не е държава, овладяна от мафията, тоест от политико – олигархичната каста и нейните производни лакеи, да се включат в каузата за справедливост, целена с Референдума, като участват в застъпническата кампания;

3. Необходимо е създаването на мрежа от хора на територията на цялата страна по градове и села, за да събираме подписи в подкрепа на инициативата за произвеждане на Референдума от момента на писменото уведомяване на председателя на Народното събрание. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Народното събрание е длъжно да приема решение за произвеждане на национален референдум, когато са събрани и внесени подписите на не по – малко от 400 хил. български граждани с избирателни права;

4. Необходимо е да се определят места (пунктове) за събиране на подписи, които ще бъдат съгласувани с кмета на съответната община.

В края на месец март 2017 година оповестих в публичното пространство, чрез сайта „dogovorat.com“ и фейсбук страницата „Референдум за съд“, инициативата за произвеждане на национален референдум за съдене на политическите лица от прехода. За популяризирането му изпратих над 120 имейла до различните медии в страната. За съжаление, инициативата бе отразена само от три медии –  телевизия „Евроком“, както и сайтовете „ПАН.БГ“, „Деннюз“ и „Бултаймс“.  Във връзка с информационно – застъпническата кампания за референдума се опитах да привлека и авторитетни личности от публичното пространство – политолози, социолози, експерти по различните направления, хиперактивни лица от социалните мрежи и „остриета“ на политически партии, които яростно говорят за политико-олигархичния модел, мутренизацията в политиката и корупцията по високите етажи на властта. За съжаление, пак над 90 % от тях не ми отговориха. Друга част подходиха с подигравка, а трети изразиха мнение, че това начинание е изключително опасно за инициаторите и определени сили на всяка цена няма да позволят това да се случи. Също така изпратих и съобщения до неправителствени организации, които организираха подписката на скоро проведените референдуми – и те не откликнаха. Вероятно има някакъв проблем. Може би тези въпроси, залегнали в референдума не са значими или аз не съумявам да направя организацията, или нещо друго… А за да се случи тази инициатива е необходимо информацията за нея да достигне до колкото се може повече хора, за да се съберат 400 хил. подписа, които да се внесат в Народното събрание и да задължат народните представители да гласуват решение за произвеждане на национален референдум по формулираните въпроси.

В тази връзка се принудих да пристъпя към създаване на гражданско движение „Аз управлявам“ (виж повече тук), което да организира, инициира и постигне целите на референдума. Движението е без лидери, посредници и партийни длъжности, където решенията се взимат от всички членове посредством  децентрализирана дигитална система за онлайн гласуване (базирана на етериум-блокчейн платформа). Същата е готова и може веднага да се използва за целите на движението. Целта на тази децентрализация е да се отстрани деформацията в политиката, която продължава десетилетия, а именно – лицата и групите, притежаващи криминалния капитал чрез поставени лица, да използва властта само в техен интерес, а останалите членове на обществото да бъдат само статисти.

Във връзка с популяризирането на референдума в края на миналата година проведох три публични събрания по площадите на градовете в Ямбол, Созопол и Приморско. Сега ще продължа тази кампания, като целта е да посетя колкото се може повече населени места, за да разясня въпросите, залегнали в референдума и какви промени ще настъпят след тяхното реализиране. Информацията за мястото и времето на провеждане на събранието в съответния град очаквайте на сайта „dogovorat.com“ и фейсбук страницата „Референдум за съд“.

Очаквайте на площада във вашия град публично събрание по въпросите на референдума.

Включи се и чертай пътя на България!

За контакт:

Росен Миленов

моб. № 0878/786 669

ел. поща: referendum.milenov@gmail.com

фейсбук страница: „Референдум за съд“ – кликни тук.