П Р О Т О К О Л

от

събрание за създаване на Инициативен комитет за организиране на подписка за произвеждане на местен референдум

 

Днес, 15.07.2019 г. в гр. София, ул. „Витошка Зорница“ 3 Г, ет. 4, ап. 17, при условията и по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (наричан по нататък „ЗПУГДВМС“), в присъствието и с участието на долуподписаните граждани с избирателни права:

 

 1. Росен Пламенов Миленов, ЕГН,
 2. Огнян Борисов Боюклиев, ЕГН
 3. Стоян Енчев Енчев, ЕГН

се проведе събрание за създаване на Инициативен комитет за организиране на подписка за произвеждане на местен референдум за спиране на презастрояването и неефективното разходване на общински средства в Столична община.

След единодушно решение на всички горепосочени участници, събранието се ръководи от Росен Пламенов Миленов. Същият направи изказване за причините и целите на тази инициатива. Като причини бяха посочени проблемите, свързани с устройството и застрояването на Столична община, което в преобладаващия случай е в разрез със законовите изисквания и с целите, заложени в стратегиите и плановете за развитието ѝ, както и проблема с неефективното разходване на публични средства, който е и много значим национален проблем. Беше изложена информация за безразборното строителство, което деформира градската среда на София, като отнема зелените площи, детските градинки, въздуха, слънцето, натоварва пътния трафик, вследствие на което се увеличават нормите на фини прахови частици, а в новоизграждащите се квартали – Малинова долина, Витоша, Кръстова вада и Манастирски ливади се отнема възможността там да се изгради публична инфраструктура – улици, тротоари, канализация, детски площадки за игра, общински училища и детски градини. Това престъпно застрояване нанася щети за десетилетия напред и превръща ежедневния живот на жителите на столицата в ад. Обсъди се и другия голям проблем за Столична община, а именно – неефективното изразходване на публични средства чрез обществените поръчки и непрозрачното управление на столичните общински търговски дружества, което ощетява данъкоплатците с десетки милиона лева годишно. Щетата от това днес е очевадна за всички – изключително лошо състояние на всички  вътрешноквартални улици и тротоари, като на някой места последните липсват. Също така не са малко и основните улици и булеварди с разбити настилки. Извършваните ремонти на транспортната инфраструктура и на обществените сгради са изключително некачествени и се налага да се прави ремонт на ремонта. Всичко това е свързано с порочните корупционни практики на местната власт в лицето на кметовете и общинските съветници, което се наблюдава във всички общини в страната. В тази връзка, заместник – главният прокурор Иван Гешев обяви пред медиите, във връзка с ареста на кмета на Костенец през месец юни тази година, че кметовете взимат 10 % от всяка обществена поръчка и че се краде много и нагло. Съответно строителната фирма изпълнител, за да си компенсира тези комисионни към властта, влага некачествени материали и надписва строително – монтажни дейности и по този начин средно още 20 % се „усвояват“, което сумирано прави около 30 % грабеж от всяка поръчка. Засегнат бе и друг голям проблем, а именно непрозрачното управление на столичните общински търговски дружества. Нагледен пример за това е „Топлофикация София“ ЕАД, която е една перфектно смазана корупционна машина, която вече тридесет години е направила много политици и общински служители милионери. Същевременно може да се каже, че всеки трети жител на София е потърпевш от различните непрозрачни схеми на дружеството, което то прилага при начисляването на топлинната енергия. Във връзка с тези злоупотреби за десетки милиони бяхме свидетели на редица разследвания срещу ръководствата, като най – емблематичния случай е „Вальо Топлото”, но и него го оправдаха тази година. В крайна сметка всички тези кражби ги плащат клиентите на дружеството през техните сметки за парно.

С оглед на гореизложените проблеми в град София и липсата на желание за тяхното решаване от страна на местната власт, е необходимо същите да се решат чрез средствата на пряката демокрация, какъвто е местния референдум, който намира правна уредба в Конституцията на Република България и ЗПУГДВМС. Това е единствения път, за да бъде защитен интереса на жителите на столицата, а именно да живеят в една нормална градска среда.

 

Всички участници в събранието изразиха съгласието си по гореизложеното и приеха следните единодушни решения:

 

 1. Създава се Инициативен комитет, който да организира подписката за произвеждане на местен референдум. Инициативният комитет се състои от следните трима български граждани с избирателни права:

 

 1. Росен Пламенов Миленов, ЕГН
 2. Огнян Борисов Боюклиев, ЕГН
 3. Стоян Енчев Енчев, ЕГН
 4. За Председател на Инициативен комитет беше избран Росен Пламенов Миленов .
 5. Инициативният комитет се представлява от неговия председател Росен Пламенов Миленов, и от други упълномощени от него лица, които да правят изказвания и да действат от името на гражданския комитет.

 

 1. Въпросите за местен референдум са:

 

 1. Желаете ли кмета на Столична община да нареди изработването на проекти за изменения в Общия устройствен план и подробните устройствени планове на Столична община, които да не позволяват застрояване на съществуващи озеленени площи, междублокови пространства, детски площадки и паркинги, както и да определят имотите, необходими за новоизграждане и разширяване на улици, паркове, обществени паркинги, общински детски градини и училища?
 2. Желаете ли създаване на граждански съвети които да участват в цялата процедура по възлагането на всички обществени поръчки и концесии от Столична община и районите кметства?
 3. Желаете ли създаването на граждански съвети към управителните органи на общинските дружества – „Топлофикация София“ ЕАД, „Софийски имоти“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Чистота – Искър” ЕАД и Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община?
 4. На основание чл. 28, ал. 2, т. 1 от ЗПГДВМС се подготвиха и одобриха бланките, върху които ще се събират подписите за произвеждане на местен референдум.

 

 1. На основание чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗПГДВМС да се уведоми писмено председателя на Столичен общински съвет за започването на подписката за местен референдум и за поставените за гласуване на местен референдум въпроси. Да се организира провеждането на подписката за местен референдум за срок от 23 юли до 23 октомври 2019 г.

 

 1. Адресът за контакт с Инициативния комитет е следният:

Република България, гр. София, ул. „Витошка Зорница“ № 3 Г, ет. 4, ап. 17.

 

 1. На основание чл. 28, ал. 2, т. 2 от ЗПГДВМС, след съгласуване с кмета на Столична община, да се определят общодостъпни места, където ще се събират подписите.

 

 1. Телефонният номер за контакт с Инициативния комитет е следния: 0878 786 669.

 

 1. Електронната поща за контакт с Инициативния комитет е следната: referendum.sofia@gmail.com.

 

 

Членове на Инициативния комитет:

 

 1. Росен Пламенов Миленов,

Председател на Инициативния комитет: ……………………………………….

 

 

 1. Огнян Борисов Боюклиев,: …………………………………

 

 

 1. Стоян Енчев Енчев, ЕГН: …………………………………………..