Във Във връзка с един от въпросите, залегнали в  „РЕФЕРЕНДУМ ЗА СЪДЕНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ ПРЕХОДА, виновни за демографската катастрофа, духовната нищета и институционалната разруха на държавата в момента“ – (виж тук), а именно:

„Искате ли народните представители, кметовете и министър – председателя да подписват юридически акт с избирателите, чрез който да им се търси отговорност за неизпълнение на предложената от тях предизборна политическа програма?

в настоящето изложение предлагам проект на такъв юридически акт, условно наречен от мен „Договор за политически кредит“, който да бъде включен в българското законодателство. Той ще бъде сключван между избирателите от една страна и народните представители, кметовете и министър – председателя от друга. С него трябва да се реши крещящия въпрос за пропастта в доверието между политиците и народа. След като даваме кредит на политическо доверие на кандидатите за народни представители и кметовете с гласуването си за тях на избори, редно е да изискваме същите да предоставят насреща някакво обезпечение, от което ние, гражданите, да се удовлетворим в случай, че бъдещите властимащи не изпълнят политическите си обещания, а използват властта самоцелно за лични облаги и лобизъм в интерес на икономически и неформални групи.  Защо гражданинът да носи пълна отговорност за действията си – в банката с договора за кредит (ипотечен, потребителски), договора за лизинг, в приходните администрации за неплащането на данъци и т. н., а в същото време лицата, участващи в управлението на страната да не носят никаква, при условие, че сме ги овластили да разпределят годишно близо 38 % от БВП или около 26 млрд. лв. пари на държавата, т.е на всички нас? А всеизвестно е какво се открадна през прехода, равняващо се на стотици милиарди и продължава да се краде от политиците на всички нива, камуфлирано като развитие на пазарното стопанство и демокрацията. Стигна се до там хората да намразят тези политически и икономически форми на управление. Затова всеки, който иска да управлява обществени процеси и като политическо лице предлага предизборна програма за участие във властта, трябва да носи отговорност със съответната санкция за неизпълнение на политическите обещания, точно и пълно в определен срок. Гражданинът, когато не се издължи по кредит, му взимат имота или му запорират заплата, когато извърши престъпление – влиза в затвора, а политикът краде милиони, дори милиарди и колкото повече прибира, толкова повече се развива в политиката. Затова предвиждам всеки, който иска да участва в управлението на страната, да подписва юридически акт, с който да носи отговорност за действията си.

По – долу излагам обща рамка на тези договори, които да се подписват от различните политически лица – народни представители, министър председатели и кметове с избирателите преди провеждането на изборите.

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ КРЕДИТ

(за народен представител)

Днес, ………2017 г., в гр./с. ………………………………….., се сключи настоящият договор между

………………………………………………………………………………………………………………..

                               /трите имена на физическото лице/

наричан накратко ИЗБИРАТЕЛ, от една страна

и

…………………………………………………………………………………………..,       наричан накратко НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ от друга страна

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ИЗБИРАТЕЛЯТ възлага на НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ да извърши необходимите правни действия за изпълнение на заложените цели и предвидените мерки за тяхното реализиране със съответните срокове, залегнали в политическата програма на политическата партия, която представлява.

Като приложения се прилагат мерките по всички сектори с които се явява партията на парламентарни избори.

Пример:

  1. Увеличение на всички пенсии с 50 % през първата година и последващ растеж до достигане на минимална пенсия в размер 500 лв. през втората година;
  2. По отношение престъпленията против собствеността(част от битова престъпност, бич за населението) и по – конкретно в частта на подвидовете кражби – джебчийска, взломна, домова, от офиси, от магазини, на части и вещи от МПС – намаляване с 30 % през първата година на управление и 50 % през втората.

и т. н.

 

Чл. 2. Народният представител се задължава да изпълни правните действия по чл.1 при условие, че представляваната от него политическата партия участва в изпълнителната власт.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

Чл. 3. ИЗБИРАТЕЛЯТ има следните права:

а) да иска пълно, точно и в срок изпълнение на уговорените в предмета на договора правни действия;

б) да прави предложения и забележки по предвидените в предмета на договора мерки;

в) да иска и получи отчетна информация по всяко време на действието на договора;

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Чл. 4. НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има следните задължения:

а) да изпълни пълно, точно и в срок уговорените в предмета на договора правни действия;

в) да уведоми незабавно ИЗБИРАТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката;

г) за срок от 10 години, започващ от момента на встъпването му в длъжност като народен представител, да обявява на поддържания от Народното събрание сайт, ежемесечно, семейните приходи и разходи, попълнени в следния формат както следва: храна, дрехи, движимо имущество (МПС, черна и бяла техника), недвижимо имущество, дялови участия, забавления (екскурзии и почивки в страната и чужбина), банкови сметки, дебитни и кредитни карти;

 

Чл. 5. НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има следните права:

а) да извършва всички необходими правни действия във връзка с изпълнението на настоящия договор.

 

 

  1. СРОК НА ДОГОВОРА

 

Чл. 6 Договорът се сключва за срок от 4 (четири) години.

 

Чл. 7 Срокът на договора може да бъде продължаван по взаимно съгласие на страните.

 

  1. V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява при:

а) смъртта на някоя от страните;

VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. Ако НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ не изпълни точно и в срок някоя от мерките на политическата програма, включени в предмета на Договора със своята подкрепа чрез гласуване на съответните законодателни инициативи, се задължава в срок от 1 (един) месец от неизпълнението да гласува оставка на правителството и разпускане на Народното събрание. От момента на освобождаване на длъжността народен представител се задължава, за срок от 5 (пет години) да извършва 15 (петнадесет) дни месечно, четири часа дневно почистване чрез ръчно метене на битови отпадъци около кошчетата и забърсване на пейките, в централната част на населеното му място по постоянен адрес.

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛ: …………………………       НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ: ……………………….

 

 

 

ДОГОВОР ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ КРЕДИТ

(за министър-председател)

Днес, ………2017 г., в гр./с. ………………………………….., се сключи настоящият договор между

……………………………………………………………………………………………………………….

                               /трите имена на физическото лице/

наричан накратко ИЗБИРАТЕЛ, от една страна

и

……………………………………………………………………………………………наричан накратко МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ от друга страна

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ИЗБИРАТЕЛЯТ възлага на МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ да извърши необходимите правни действия за изпълнение на заложените цели и предвидените мерки с предварително определени срокове в политическата програма на партията, която гласува състава на неговото правителство.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

Чл. 3. ИЗБИРАТЕЛЯТ има следните права:

а) да иска пълно, точно и в срок изпълнение на уговорените в предмета на договора правни действия;

б) да прави предложения и забележки по предвидените в предмета на договора мерки;

в) да иска и получи отчетна информация по всяко време на действието на настоящия договор;

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Чл. 4. МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ има следните задължения:

а) да изпълни поръчката лично и с привличане на други лица за изпълнение на отделни правни действия – законодателни промени чрез народните представители от управляващото мнозинство и промени в съдебната власт чрез членовете на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет;

б) да изпълни пълно, точно и в срок уговорените в предмета на договора правни действия;

в) да уведоми незабавно ИЗБИРАТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на мерките, заложени в политическата програма;

г) за срок от 30 години, започващ от момента на встъпването му в длъжност като министър-председател, да обявява на поддържания от Министерски съвет сайт, ежемесечно, семейните приходи и разходи, попълнени в следния формат както следва: храна, дрехи, движимо имущество (МПС, черна и бяла техника), недвижимо имущество, дялови участия, забавления (екскурзии и почивки в страната и чужбина), банкови сметки, дебитни и кредитни карти;

д) да дава ежеседмично (всяка неделя) отчет по БНТ с продължителност 60 минути, в което време ще излагам в рамките на 15 минути предприетите действия във връзка със заложените цели в програмата на оглавяваното от него правителство, а в останалата част от времето ще отговаря на въпроси, задавани от зрители по телефона или чрез социалните мрежи;

е) всеки месец да посещава по два областни административни центъра, където, в най-голямата налична за населеното място конферентна зала, в рамките на два астрономически часа да отговаря на въпроси на граждани и посочени от тях проблеми, за които ще бъде задължен в рамките на едномесечен срок да бъде предложено решение в частта на проблема, която е в компетенцията на централната изпълнителна власт;

ж) в първия работен ден от встъпването си в длъжност като министър – председател да си определи основна месечна работна заплата в размер три минимални работни заплати или 1380 лева;

з) по време на целия мандат се задължава да ползва среден клас служебен автомобил (на стойност до 39 000 лв.) без специален режим на движение;

и) задължава се да не ползва почивните бази на Министерски съвет и Университетска болница „Лозенец“ (Правителствена) към него.

 

Чл. 5. МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ има следните права:

а) да извършва всички необходими правни действия във връзка с изпълнението на настоящия договор.

 

 

  1. СРОК НА ДОГОВОРА

 

Чл. 6 Договорът се сключва за срок от 4 (четири) години.

 

Чл. 7 Срокът на договора може да бъде продължаван по взаимно съгласие на страните.

 

  1. V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява при:

а) смъртта на някоя от страните;

VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. Ако МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ не изпълни точно и в срок някоя от мерките, включени в приложенията към Договора, се задължава в срок от 1 (един) месец от неизпълнението да подаде оставка на правителството и от момента на освобождаване на длъжността министър – председател, за срок от 20 (двадесет години) да извършва 15 (петнадесет) дни месечно, четири часа дневно почистване чрез ръчно метене на битови отпадъци около кошчетата и забърсване на пейките в централната градска част на населеното място по постоянен адрес.

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛ: …………….   МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

За повече информация:

Росен Миленов

моб. № 0878/786 669

ел. поща: referendum.milenov@gmail.com

фейсбук страница – https://www.facebook.com/referendum.politici/

сайт – https://dogovorat.com/