До Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите при 44-тото Народно събрание на Република България

    ИСКАНЕ

         от Росен Пламенов Миленов, ЕГН

         с постоянен адрес: гр. София,

         За контакт: тел. № 0878 786 669, ел. поща:

Относно: Незабавно изплащане на безвъзмездни помощи и въвеждане на данъчни и осигурителни облекчения за смекчаване на икономическите последици от мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус – КОВИД-19.

Програма

„Нито един зад борда“

 първа част

Цел:

Мръсните пари на прехода срещу глада и ликвидирането на малкия и среден бизнес в България

Проблем:

Във връзка с набираща все по – застрашителни размери икономическа криза в страната вследствие на въведеното извънредно положение се поставя под риск физическо оцеляване на голяма част от българското население и безвъзвратното потъване на малкия и среден бизнес в ключови икономически сектори. Причината за тази криза е форсмажорно обстоятелство – вируса КОВИД – 19, тоест не по вина на данъкоплатците. Това обстоятелство задължава държавата, в лицето на управляващото мнозинство и опозицията в парламента, да предприеме адекватни икономически мерки, с които да подкрепи гражданите и бизнеса, да защити националната сигурност.

За целта е необходимо разбиране на създалата се ситуация, разбиране за проблемите на обикновения българин. Необходими са и средства, с които да бъдат решени тези проблеми. За съжаление, в резултат на престъпното управление през последните години, страната ни не разполага с такива средства.  Под маската на преход към пазарна икономика нашите сънародници бяха ограбени. Нашите спестявания, дълготрайни активи и  природни богатства бяха присвоени от малък кръг лица, свързани пряко или косвено с властта. И досега от хазната ежегодно изтичат над 8 млрд. лв. чрез нагласени обществени поръчки, подарени концесии за злато и други редки и ценни метали, неплащане на ДДС и акциз, неефективно харчене на средства от програмите на Европейския съюз и пр. 

Държавната администрация е абдикирала от основната си функция – да защитава българските граждани. Нейните институции, призвани да изпълняват тази функция са неми и слепи, защото са отдавна овладяни от тези, които трябва да контролират. България е превърната в ловно поле за  монополите, които ограбват местните потребители, поддържайки изкуствено завишени монополни цени (в т. ч. на ток, вода, телекомуникации, горива) и двоен стандарт в качеството на стоките.

Резултатът – десетки местни милиардери, няколко хиляди милионери и милиони ощетени българи, броящи последните си стотинки за хляб и лекарства. Най-страшното е, че поради липсата на перспектива за развитие над 2 млн. българи в активна трудова възраст, бяха прокудени в чужбина, а немалка част от останалите в страната бяха доведени до оскотяване. Големият, поразяващ, очевиден за всички проблем е липсата на върховенство на закона.  България е превърната в държавата на големите и малки тарикати, в която печелят само големите. Печелят, разпродавайки страната ни. Печелят, унищожавайки българския народ!!!

Решение:

Днес цената на настоящата криза трябва да я платят онези, които ограбиха България, а именно:

1. политически лица (президенти, министър – председатели, министри, заместник – министри, народни представители, областни управители, кметове, общински съветници, главни прокурори, председатели на върховните съдилища и други ръководни длъжности в държавната администрация), участвали в управлението на страната за периода 1990 – 2020 г.

2. лица, притежаващи и управляващи големи икономически активи, т. нар. олигарси и местни феодали, чието благосъстояние е натрупано от участието им в престъпни деяния, свързани с обществени поръчки, концесии, проекти, финансирани с евросредства, данъчни и акцизни престъпления, приватизационни сделки, заменки на имоти, налагане на монополни положения на пазара и др. незаконни дейности, с които са ощетени държавата и данъкоплатците.

Във връзка с гореизложеното държавната власт – изпълнителна, законодателна и съдебна трябва да извърши в петнадесет-дневен срок необходимите действия за:

  • Незабавна конфискация на благосъстоянията (около 30 млрд. лв. по най-груба оценка), натрупани с незаконни и неморални средства от горепосочените категории лица, извършили деяния, с които  българската хазна е ощетена със стотици милиарди;
  • Спиране грабежа на 8 млрд. лв. годишно от данъкоплатците през приходната и разходната част на хазната.

Всички тези суми в размер на 38 млрд. лв. трябва да се насочат в подкрепа на данъкоплатците чрез различни данъчни облекчения и икономически стимули, които да осигурят достоен живот на трудолюбивите, честните и почтени българи, както е по закон, по морал и по желание господне.

Мерки за подпомагане:

Насочени към гражданите и домакинствата:

  1. Еднократна безвъзмездна помощ за осигурени лица, включително и самоосигуряващи се в размер на:
  • 830 лв.(три МРЗ) нето за всички, които са пуснати в неплатен отпуск, съкратени, уволнени или с предоговорени възнаграждения заради ограничаване на дейността на тяхното предприятие поради въведеното извънредно положение;
  • 610 лв.(размера на МРЗ) нето за всички осигурени лица, включително самоосигуряващите се с нетен доход на член от семейството равен или по-малък от 900 лв. към момента на отпускане на помощта;

Забележка: Според данните на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ, за четвъртото тримесечие на 2019 г. издръжката на живота за 4-членно домакинство е 3312 лева, а на един човек 812 лева. Отчитайки покачването на цените във връзка с кризата, е определен размер от 900 лв. нетен доход на член от семейството като праг за получаване на безвъзмездна помощ.

  • 363 лв. (размера на линията на бедност) за неосигурени лица срещу полагане на труд по програми за временна трудова заетост към общините.
  • Еднократна безвъзмездна помощ за всички пенсионери в размер на 220 лв. (една минимална пенсия).
  • Минималното обезщетение за безработица да е минимум 10 на сто над линията на бедност (или 400 лв. месечно при 180 лв. сега, съответно 20 лв. дневно обезщетение вместо 9 лв. сега).

Цел на мерките за безвъзмездна помощ: Да се облекчи положението на голяма част от населението, които изпадат в невъзможност да подсигурят финансово прехрана, лекарства, битови сметки и погасяването на кредити, поради настъпилата икономическа криза. Особено тежко е социално-икономическо положение, в което изпадат някои уязвими групи, като например: самотни родители, излизащи в неплатен отпуск, за да гледат децата си; физическите лица, финансиращи свооя малък бизнес чрез лични кредити; лица, чиято професионална дейност попада в кръга на засегнатите сектори от наложените ограничителни мерки; семейства с деца от нискодоходните групи, в които единия родител е изгубил работата си и поради налични кредити изпадат в критични финансови затруднения.

3. Въвеждане на необлагаем минимум от 01.05.2020 г., обвързан с размера на средната брутна работна заплата (СРЗ) за родители, които са осигурявани непрекъснато за период от най-малко 12 месеца до 01.01.2020 г. и имат най-малко средно образование, както следва: за родители с три деца – 100% от размера на СРЗ (1349 лв.), с две деца – 80 % от СРЗ (1079 лв.), с едно дете – 60 % от СРЗ (809 лв.). За всички останали осигурени лица необлагаемият минимум да бъде равен на размера на минималната работна заплата (610 лв. за 2020 г.).

4. Въвеждане на намалени ставки на ДДС от 01.05.2020 г. от 5 % за вода, основни и детски храни и 9 % за базови медикаменти, учебници и книги.

Цел на данъчните мерки:

Въвеждането на горепосочените данъчни облекчения ще подкрепи бюджета на членовете на българските домакинства, със сума от порядъка на100 – 200 лв. месечно, в зависимост от техния осигурителен доход. Това ще подобри тяхната покупателна способност и респективно вътрешното потребление, което ще бъде основния двигател на растежа през следващите 2-3 тримесечия.

По отношение на бизнеса след изтичане на срока на извънредното положение:

3. Държавата поема целия размер на осигурителните вноски за всички наети работници и служители за шестмесечен период на работодатели и самоосигуряващи се лица (СОЛ), които поради извънредното положение са преустановили (изцяло или частично) работата на предприятието, или са освободили под някаква форма част от заетите в него. Компенсацията ще се дава при условие, че бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсациите.

4. Държавата изплаща 60 на сто от осигурителния доход (трудовото възнаграждение) на работниците и служителите, като и на самоосигуряващи се лица, заети в икономически сектори, които са тежко засегнати от въведеното извънредно положение. Мярката следва да се прилага до изтичане на три месеца от момента на отпадане на ограничителните мерки, въведени с извънредното положение.

Цел на мерките:

Да се подпомогнат и доколкото е възможно да се възстановят на работа възможно най-голяма част от лицата, съкратени вследствие на кризата. Това от една страна ще разтовари бюджета от изплащаните обезщетения за безработица, а от друга страна ще подпомогне възстановяването на секторите, блокирани вследствие на извънредното положение.

Ефекти от прилагането на гореизложените мерки:

За икономиката:

Мерките са насочени изцяло към нискодоходните и среднодоходни групи от населението (работници, служители и самоосигуряващи се лица) или онези, които формират големия дял на крайното потребление. Това е в разрез със  световната тенденция, която е особено агресивна от кризата през 2008 година насам и водеща до насочване на паричните стимули предимно към финансовите институции. Това доведе до надуване на финансови балони и нарастване на суверенните дългове заради правителствата, поемащи дълг, за да раздават на обръчи от фирми, близки до властта, което е особено присъщо за България. Целта на тези мерки е да осигурят ликвидност чрез засилване на платежоспособното търсене при слоевете с ниски доходи.   Това е необходимо на фона на безпрецедентното състояние на „свободно падане“, в което изпада както вътрешното така и външното търсене.

 За бюджета:

Повишеното вътрешно търсене вследствие на паричните стимули към нискодоходните и среднодоходните групи от населението ще доведе до  по-голям ефект върху данъчните постъпления в бюджета, защото  групите към които са насочени горните мерки  имат много висока склонност към потребление, т.е. те ще трансферират незабавно целия обем на получените стимуликъм местния пазар. Директните парични стимули към бизнеса ще доведат до намаляване на безработицата, а оттам и до повече осигурителни и данъчни постъпления, които ще обезпечат социалните функции на държавата. Ефектът ще се мултиплицира, доколкото над 45% от всички пари, дадени от държавата на гражданите под различни форми се връщат обратно в бюджета.

За върховенството на закона:

Парите за обезпечаване на гореизложените мерки са същите 8 млрд. лв., които всяка година се крадат от корумпираните политици, техните клиентелистки структури и местните олигарси. Това означава, че за да отидат парите при хората, трябва да заработят правозащитните органи – полиция, прокуратура и съд. Само така ще се осигури върховенство на закона.

За хората:

Да могат да нахранят децата си, да запазят ипотекираните си жилища и да не им спрат тока, водата и телефона.

В последните 30 години в България са раздаваха безвъзмездно на корумпираните политици и криминални бизнесмени куфарчета с пари, банки, заводи, милиарди от контрабандните канали, концесии за злато и други редки и ценни метали, планински и морски курорти, евросредства, милиарди, източени от нагласени обществените поръчки. Сметката беше платена от НАРОДА с цената на мизерно си съществуване, на 2,5 млн. прокудени в чужбина, на разрушената държавност. Затова днес ще се раздават безвъзмездно пари на ограбените българи, които не могат да си купят хляб, за да нахранят децата си, лекарства, за да останат живи, да си платят сметките за ток, вода и телефон, да си покрият кредитите.

Днес сметката ще я платят корумпираните политици, криминални бизнесмени и придворните им мутри и лакеи, които ограбиха народа, разрушиха държавата и наложиха идеологията на грабеж, простащина и лицемерие.

Това означава конфискация на цялото им престъпно имущество и затвор, за да убием вируса „Ганьо“, които дълбоко се е настанил в обществото и държавата и е на път да ни самоунищожи.

Гореизложените мерки трябва да се изпълнят в петнадесет дневен срок с оглед острата и жизненонеобходима нужда на хората от тези пари.

Във връзка с необходимостта от незабавен публичен наказателен процес срещу лица, извършили престъпни деяния, с които са ощетили държавата и конфискация на престъпното им имущество в размер на над 30 млрд. лв. ще бъдат изпратени планове на главния прокурор, председателя на ДАНС и министъра на вътрешните работи за изпълнение на действия по компетентност в петнадесет дневен срок.

Ако гореизложените мерки не бъдат изпълнени в срок от държавните органи с оглед наличната икономическа критичната ситуация, в която се намира голяма част от българското население, неспособността на институциите да се справят с кризата и наличието на организирани престъпни групи в държавната власт, което съгласно § 1., т. 3 от ДР на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, във връзка с чл. 2 от същия представлява нарушено състояние на националната сигурност, се налага необходимостта от  незабавно провеждане на

операция „ОЧИСТВАНЕ и РЕСТАРТ“ от българския народ на основание чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България    на територията на страната за:

1.      защита на националната сигурност и гражданите от организирани престъпни политико-икономически групи от мафиотски тип, които са превзели цялата държавна власт, икономиката, средствата за масова информация и контролират, чрез различни зависимости (икономически, етнически, клиентелистки и други) големи групи от населението на страната.

2.      законодателно уреждане на механизми, които гарантират върховенството на закона и правата и интересите на гражданите, а именно възможностите за директно участие на всички български граждани в управлението на държавата, граждански контрол върху всички изборни длъжности чрез отзоваване, разпределение на публичните средства с участието на всички данъкоплатци и промяна на структурата на националната икономика към автентични български производства на крайни продукти с висока добавена стойност.

Мерките са внесен и в Министерски съвет!