Наказателно производство срещу извършили престъпление  политически лица участвали в управлението на страната в периода 1990 – 2017 г.

Във връзка с подетата от мен организация за иницииране на Референдум за съдене на политическите лица от прехода и един от залегналите въпроси в него, а именно „Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени за провеждането на публичен наказателен съд (процес) за всички извършили престъпление политически лица (президенти, министър – председатели, министри, заместник – министри, народни представители, областни управители и кметове), участвали в управлението на страната за периода 1990 – 2017 г. и конфискация на цялото им имущество, придобито по престъпен начин?“, в настоящето изложение предлагам обща рамка на наказателния процес срещу въпросните лица:

1. Основни престъпни състави, по които ще се води разследването срещу извършили престъпление лица, заемали или заемащи длъжностите – президент, министър – председател, министър, заместник – министър, народен представител, областен управител и кмет.

 • Нормативна уредба – Наказателен кодекс на Република България.

1.1. Допълнение на действащия кодекс или включване в проекта за нов такъв на следния състав:

„Незаконно обогатяване“

 1. „Незаконно обогатяване, представляващо значително увеличаване на средствата на лице, заемащо или заемало ръководна длъжност, за което то не може да даде разумно обяснение от гледна точка на законните му доходи се наказва с лишаване от свобода от пет до двадесет години, конфискация на цялото му имущество и лишаване от право за срок от двадесет години да заема държавна или обществена длъжност;
 1. „Незаконно обогатяване, представляващо значително увеличаване на средствата на лице, свързано с лице, заемало или заемащо ръководна длъжност, за което то не може да даде разумно обяснение от гледна точка на законните му доходи и е осъществило дейност по:

а) преобразуването или трансфера на имущество със знанието, че това имущество представлява облага от престъпление, с цел да се укрие или прикрие незаконния произход на имуществото или да се помогне на лице, заемащо или заемало ръководна длъжност, което е замесено в извършването на първоначалното престъпление, да избегне правните последици от неговото деяние;

б) укриването или прикриването на истинския характер, източник, местонахождение, разпореждане, движение или притежаване на право на собственост или други права, свързани с имущество, със знанието, че това имущество представлява облага от престъпление, на лице, заемащо ръководна длъжност;

в) придобиването, притежаването или използването на имущество със знанието към момента на получаването му, че това имущество представлява облага от престъпление, на лице, заемащо ръководна длъжност

се наказва с лишаване от свобода от една до три години и конфискация на цялото му имущество;

 

Допълнителни разпоредби:

 • „Ръководна длъжност“ – президент, министър – председател, министър, заместник – министър, народен представител, областен управител и кмет;
 • „Значително увеличаване на средствата“ е налице, когато има несъотвествие между имущество и доход, което надвишава 50 хил. лв.;
 • „Заемало“ – заемало някоя от изброените длъжности в периода 1990 – 2017 г.;
 • „свързано“ – по роднинска, приятелска, трудовоправна, търговска или друга връзка;

 

1.2. Организирана престъпна група

Допълнение към чл. 321 „организирана престъпна група“ от НК на следните текстове:

1. „Лице, което заема или е заемало ръководна длъжност образува или ръководи група, съставена с цел да върши търговия с влияние, натиск върху представители на органи на държавната власт и други дейности, с които се нанасят вреди на държавата и обществото, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години.“

2.„Лице, което заема или е заемало ръководна длъжност участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Необходим срок за изпълнение на законодателните промени: три месеца.

Отговорен за изпълнението: Народното събрание. Необходимо е упражняване правото на законодателна инициатива от народните представители или Министерски съвет, с последващо гласуване и приемане на въпросното законово предложение.

 1. Орган, оторизиран да води разследването – Специализирана прокуратура „Антикорупция“. В тази връзка, в референдума е включен въпросът – „Искате ли Народното събрание да иска свикването на Велико народно събрани за създаване на Антикорупционна прокуратура, независима от законодателната, изпълнителната и съдебната власти?“.
 • Нормативна уредба:
 1. Конституция на Р. България

Институционализиране на СП „Антикорупция“, извън съдебната, законодателната и изпълнителна власт, като независим орган за водене на разследване по отношение на лица, заемащи или заемали ръководни длъжности.

Необходим срок за изпълнение на законодателните промени: девет месеца.

Отговорен за изпълнението: Велико Народното събрание(ВНС). Необходимо е упражняване правото за свикване на ВНС от народните представители, Министерски съвет или Президент.

 1. Закон за специализирана прокуратура „Антикорупция“, с който се урежда структурата, състава и функциите и;
 2. Наказателно процесуален кодекс – Правомощия и компетентност на СП „Антикорупция“;
 3. Закон за специалните разузнавателни средства – видовете оперативни способи, които ще прилагат органите на специализираната прокуратура.

Необходим срок за изпълнение на законодателните промени: пет месеца.

Отговорен за изпълнението: Народното събрание. Необходимо е упражняване правото на законодателна инициатива от народните представители или Министерски съвет, с последващо гласуване и приемане на въпросното законово предложение.

Специализирана прокуратура „Антикорупция“ ще бъде самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя няма да принадлежи към никоя от трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. В прокуратурата ще бъдат обособени три отдела: „Специализирани дейности“, „Установяване и обезпечаване на имущество“ и „Разследване“.

Ръководителят ще се избира пряко от народа с гласуване за тригодишен мандат, с възможност за преизбиране, но не повече от три мандата. Преди избора, в рамките на един месец, ще се проведе кампания с излагане на концепции от кандидатите, със заложени количествени и качествени критерии в тях, неизпълнението на които в срок по време на мандата ще е основание за подаване на оставка. Кампанията ще е легитимна при наличие на най – малко 10 кандидата.

Специализирана прокуратура „Антикорупция“ ще има следните правомощия:

 • всички правомощия, уредени в действащия НПК на органите по разследване, включително допълнително уредените институти на „сътрудничещ свидетел“ и „разкаял се политик“.
 • пряк и пълен достъп до всички информационни масиви на службите за обществен ред и сигурност (ДАНС, ДАР, МВР и Служба „Военна информация“ към МО), както и на всички контролно – административни органи като Агенция по вписвания, НАП, БНБ, Агенция „Митници“, НОИ, КФН, Сметната палата, управляващи органи на съответните оперативни програми и др.;
 • право да ръководи пряко екипи на службите за сигурност и обществен ред при провежданите от тях оперативно – издирвателни мероприятия на територията на страната и в чужбина по установяване на фактическата власт върху финансови и материални активи от политически лица и връзката им с формалните собственици, които са подставени техни лица;
 • право на достъп до банкова и данъчно – осигурителна тайна чрез незабавен контрол от съда;

Прокурорите на СП „Антикорупция“ и съдиите от Специализирания наказателен съд ще бъдат подсигурени с лична охрана от НСО, която ще бъде свалена от охраняваните към настоящия момент политици.

При извършени правонарушения от служители на СП „Антикорупция“, разследването ще се води от Прокуратурата на Р. България. СП „Антикорупция“ от своя страна ще има компететност да разследва главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния административен съд (ВАС).

Териториална компетентност – правомощия върху територията на цялата страна и за престъпления извършени в чужбина.

 1. Информационни източници

3.1. Служби за сигурност и обществен ред.

Цялата налична информация в службите, събирана в периода 1990-2017 г. относно криминалната приватизация, контрабандата, опорочените обществени поръчки, неизгодни заменки с публична собственост, концесии, лобиране и прикриване на монополни положения в отделните пазарни сектори, както и свързаните с тези процеси политически лица, получили корупционни суми и/или дружествени дялове за грабежа на прехода ще бъде предадена на Специализирана прокуратура „Антикорупция“, под формата на справка, която да послужи за законен повод за образуване на наказателни производства;

3.2. Български и чужди граждани, неправителствени организации, медии, финансови институции и държавни органи;

 1. Установяване, обезпечаване и конфискация на имущество
 • Нормативна рамка – приемане на Закон за конфискация и управление на имуществото на лица, заемали ръководни длъжности.

Необходим срок за изпълнение на законодателните промени: пет месеца.

Отговорен за изпълнението: Народното събрание. Необходимо е упражняване правото на законодателна инициатива от народните представители или Министерски съвет, с последващо гласуване и приемане на въпросното законово предложение.

Отделът за установяване, обезпечаване и конфискация на имущество към СП „Антикорупция“  ще поддържа платформа за идентифициране и регистриране на имущество, придобито от политическите лица чрез престъпна дейност. Въпросният отдел ще събира, обработва, анализира и регистрира информация за активите на политическите лица. Запорирането на имущество ще е възможно непосредствено след започване на наказателното производство с цел да се осуетят действията на разследваните лица за неговото прикриване.

С постановяване на присъдата ще се налага и конфискация. След това имуществото ще се предава на Национална агенция за контрол и управление на конфискуваното имущество. Борд от сто лица, пряко избрани от народа ще управляват имуществото до трансформирането му в парични средства и насочването им чрез ресорните министерства към здравеопазване, образование, пенсии и развиване на експортно ориентирана икономика с автентични български продукти. В състава на борда ще влизат представители на минимум 10 медии. От състава на Борда ще бъдат излъчени Председател и двама зам. председатели.

5. Подсъдност

Делата ще се разглеждат от специализиран наказателен съд. Критерият за определяне подсъдността на делата от него ще бъде качеството на извършителя на престъплението – ръководни длъжности, тоест политическите лица. Съдебното производство по наказателните дела ще е триинстанционно. Всяко дело ще се гледа при открити врати, т.е. публични съдебни заседания, задължително излъчвани по БНТ и БНР, с цел максимална прозрачност, предотвратяване на външно влияние върху съда и избягване на политическа или лична репресия. Нововъведение ще бъде участието на съдебни заседатели – на първа инстанция 15, на втора и трета – по 25. Същите ще се избират от населението на случаен принцип, така както е в англосаксонската съдебна система. За уреждане на статута на съдебните заседатели към специализирания наказателен съд ще бъдат направени законодателни промени в Закона за съдебната власт.

6. По график ще бъде обявено реалното имуществено състояние на лицата, участвали в управлението на страната в периода 1990 г. до настоящия момент. Това включва имуществото на политическите лица извън декларираното, изразяващо се в движимо и недвижимо имущество, банкови сметки в страната и чужбина, дружествени дялове и акции, притежавани както на правно основание, така и чрез фактическо отношение – държане чрез подставени лица и скрити договорни взаимоотношения. Ще бъдат оповестени и механизмите на придобиване, самите подставени лица и целите, за постигането на които са били използвани тези акумулирани средства. Това ще се случи на първото съдебно заседание по делото срещу конкретното политическо лице, с цел по време на досъдебното производство да не се затрудни събирането на доказателства.

С реализирането на наказателното производство срещу политически лица трябва да се постигнат следните цели, което ще е гарант за постигане на търсената справедливост :

 1.  Връщане в хазната, чрез конфискация, на над 20 млрд. лв., които са престъпно усвоени от политическите лица, участвали в управлението на страната в периода 1990 – 2017 г., както и преустановяване на незаконните схеми, осъществявани от политиците, с които се ощетява държавата с по 5 млрд. лв. всяка година. Тези средства са необходими за:
 • развиване на експортно ориентирана икономика с висока добавена стойност, а не като сегашната – с износ на суровини и материали, с ниска добавена стойност, облагодетелстваща ограничен кръг лица (криминалните капиталисти на прехода) и аутсорсинг, т.е. изнесени услуги и производства на части и компоненти на компании от западноевропейските страни поради най – нископлатената работна ръка в целия Европейски съюз. Това значи бизнес за всички, а не само за олигарси, местни феодали, лица, свързани с политическите партии и платени клакьори, които манипулират обществото. Такава икономика ще даде средна работна заплата от 2,5 – 3 хил. лв. за цялата страна, а не както е сега – само в определени сектори и то в два – три големи града (по-късно ще представя цялата икономическа схема с мерки и срокове или къде е мястото на България в световната верига на доставките на стоки и услуги);
 • 50 % увеличение на всички пенсии първоначално и последващо поетапно увеличение с оглед ръста на икономиката, като минималната пенсия трябва да е 500 лв.;
 • Осигуряване на финансови средства от държавата за всички доплащания за здраве правени от здравноосигурените лица или достигане на бюджет на НЗОК каса в размер на 8 млрд. лв. и стриктно следене спазването на правилата, по които функционира системата;
 • Адекватни учебни планове към съвремените предизвикателства и процеси в света, стимулирани преподаватели и деца, отглеждани в семейства с европейски нива на доходи получени по законен път, като всичко това дава основата на стремежа у подрастващите към усъвършенстване и въздигане на ценността „знание“ като гарант за успех в държава, където се спазват закони и оценяват полаганите усилия от отделния човек, а не както вече 30 години държава на беззаконието, грабежа и неформалните групи (политически, икономически и др.) осъществяващи това.
 1. Постигане на целите на наказанието, заложени в НК, а именно да поправи и превъзпита осъдения към спазване на законите и добрите нрави и да му се отнеме възможността да върши престъпление в бъдеще или казано на разбираем език – политическите лица от прехода, които окрадоха държавата и социалната перспектива на по-голямата част от населението, да влязат в затвора и да им бъде конфискувано цялото имущество, придобито по престъпен начин. Това от своя страна ще подейства предупредително и респектиращо върху всички, които в бъдеще искат да се реализират в политиката, както и върху криминалните клики, обособили се във всички обществени сектори и дистрибутиращи пороците на политическата класа.
 2. Да се поставят основите за справедливо, морално и проспериращо общество, в което публичните блага и средства служат в интерес на цялото общество, а не на определени малки прослойки от него, единствено задоволяващи тяхната алчност, която обрича на разруха държавността и нацията.

Процесът срещу политиците трябва да приключи в двугодишен срок с реализирането на горните цели.

Аз искам и мога да направя това, вярвам и че всеки български гражданин също, а за политическите лица, особено за тези, които са врели и кипели в изпълнителната и законодателна власт, заедно с поддържаните от тях експерти, това няма да представлява никаква трудност (като експертиза и ресурси), освен ако липсва желание за осъществяването на този процес поради някакви съображения. За тяхно улеснение дори, на по – късен етап ще предоставя проекти за изменение и допълние на съответните нормативни актове, въз основа на които да се осъществи наказателния процес.

За въпроси и повече информация – Росен Миленов,  тел. 0878/786 669, email: referendum.milenov@gmail.com и   фейсбук страница – https://www.facebook.com/referendum.politici/