Национален референдум за честни избори и мажоритарна система

Въпрос – 4

Желаете ли задължително участие на магистрат, адвокат или преподавател по право във всяка секционно избирателна комисия, които да съблюдават за коректното прилагане на изборното законодателство?

Мотивите, които обуславят това предложение са следните:

  1. С оглед на обществената необходимост

В България е общоизвестно, че изборите са съпроводени с изключително много видове манипулации. Наред с контролирания и купен вот и мъртвите души в избирателните списъци, голям проблем е и некоректното прилагане на изборното законодателство по време на изборния ден, което се дължи на ред причини, които условно могат да се разделят в две групи:

– целенасочени действия от членовете на комисиите поради политическата им обвързаност или

– грешки в протоколите и други документи, съпътсващи изборните процедури, заради непознаване на законодателството, неграмотност, незаинтересованост и небрежност на членовете.

За ограничаването на нарушенията в изборния ден, които се дължат на непознаване на изборното законодателство, е логично и целесъобразно във всяка секционна избирателна комисия да има експерт – юрист в лицето на магистрат, адвокат или хабилитиран университетски преподавател по право. В повечето държави от Европа магистрати, адвокати и други юристи участват във всички видове избирателни комисии. Например в Гърция, председателят на секционната избирателна комисия се избира чрез жребий от Върховния съд от списък на съдии, адвокати и други юристи. Същото се отнася и за Белгия. В Хърватска, Румъния, Германия, Полша и други държави магистрати и други юристи участват в различните избирателни комисии. Тоест в цяла Европа залагат на юридическата експертиза на лица, заемащи професии, при които се практикува право като гаранция за законосъобразно протичане на изборния процес. От друга страна лицата, заемащи тези престижни и високоплатени професии не биха си заложили авторитета, за да си затворят очите при извършването на нарушения по време на изборния ден.

С оглед избягване на обвързаностите с партийни лидери, ръководители на държавни органи и едър бизнес в населеното място, където практикуват магистратите и адвокатите, същите ще бъдат командировани в други населени места за участие в избирателните комисии там.

 

  1. С оглед правната допустимост на предложението

Предложението за задължително участие на магистрат, адвокат или преподавател по право във всяка секционно – избирателна комисия, не е в противоречие с конституционни норми и принципи, както и с изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – не попада в ограниченията по отношение на предмета, посочени в чл. 9, ал. 2 от закона. С приемането на това предложение с национален референдум ще се направи още една значима стъпка към осигуряване на прозрачност и честност на изборния процес в България.