До

Изпълнителния директор на

Агенцията за приватизация

и следприватизационен контрол

г-жа Петя Александрова

 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И Е

за предоставяне на достъп до обществена информация

 

от Росен Пламенов Миленов, ЕГН

с постоянен адрес: гр. София,

За контакт: тел. № 0878 786 669, ел. поща:

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната такава:

 

  1. Пълният текст на Договора за приватизация (с всички анекси, споразумения и приложения към него) на „БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ“ АД, София, сключен на 09.12.2011 г. с „БТ ИНВЕСТ“ ГмбХ, Австрия при договорена цена 100 100 000 евро, както и протоколите от извършените до настоящия момент от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол проверки във връзка със следприватизационния контрол по изпълнение на всички задължения, залегнали в договора от страна на купувача.

 

  1. Удостоверения за извършените плащания от „Кей Джи Маритайм Шипинг“АД, гр. София страна – купувач по договор за приватизация на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ“ ЕАД,  ВАРНА, сключен на 08.08.2008 г,. във връзка с:

 

2.1. дължими неустойки в размер на над 55 млн. лв., по данни на вицепремиера на Р.България г-н Валери Симеонов, за неизпълнение на поетите задължения, свързани с:

  • притежаваните от Дружеството кораби – да поддържа средногодишен тонаж не по малко от 1300000 DWT, не по малко от 60% от корабите да плават под знамена на Р.България или държави от Евр.Общ. и средната възраст на корабите да бъде намалена под 20 г.;
  • инвестиционната програма – да направи инвестиции от сключването на приватизационния договор до 2018 г. в размер на 779 880 000.04 лв.,

 

2.2. начислените и изплатени до настоящия момент неустойки от купувача за неизпълнение на трудовата програма, тоест да поддържа определена  средногодишна численост на персонала в „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ“ ЕАД, което е едно от условията по договора за приватизация.

 

Доводите ми за предоставянето на горепосочената информация, която се създава и съхранява във връзка с дейността на АПСК са:

  1. Да се даде прозрачност на приватизационния процес, който в последните две-три десетилетия е синоним на разграбване на националното богатство. Това е следствие на очевадно недържавнически решения на политиците от т. нар. криминален преход (1989-2018 г.), с които се нанасят щети на бюджета в размер на десетки милиарди лева. В тази връзка, в публичното пространство е налице негативна информация за всички етапи на приватизацията на цигарения холдинг „Булгартабак“ по отношение на това кой е истинския собственик, ниската цена, на която е приватизиран холдинга и затварянето на фабрики и съкращаването на работници след приватизацията, което може да е неизпълнение на залегналите в договора задължения. За да се изчисти, от една страна репутацията и доброто име на „Булгартабак“ и от друга, основателните съмнения за нерегламентирано участие на високопоставени политически лица в приватизацията му, е необходимо целият обем информация за това да стане достояние на българските граждани. Публичното ѝ оповестяване ще даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на оторизираните в тази област държавни органи, които са призвани по закон да защитават интереса на държавата и гражданите.

 

  1. Гражданите да получат официално уверение от оторизираните държавни органи, че е защитен обществения интерес, а именно че са платени дължимите неустойки по приватизационнен договор от купувача на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ“ ЕАД, а именно „Кей Джи Маритайм Шипинг“АД, в размар на над 55 млн. лв., по данни на вицепремиера на Р. България г-н Валери Симеонов, защото преди две седмици Народното събрание прие видимо лобистки законодателни промени, с които се увреждаше обществения интерес за сметка на индивидуални бизнес интереси, които в последствие под натиск на обществото и наложено вето от президента на страната, бяха отменени.

 

  1. 3. Информацията по-горе ми е нужна за точното, ясно и справедливо формулиране на въпроса, който е залегнал в проекта за референдум, който скоро ще инициирам, а именно: „Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени за ревизия и разваляне при установени нарушения на концесионните договори и приватизационните сделки, сключени в периода 1990-2017 г.?“.

 

От гореизложеното се вижда, че е налице „надделяващ обществен интерес“, тоест чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на държавните органи, което ще гарантира благоденствието на българския народ.

 

Желая да получа исканата информация в следната форма:

Копие на хартиен носител;

Копие на технически носител /CD или ел. поща/.

 

Надявам се да получа исканата информация в законоустановения срок.

 

 

Дата: 07.08.2018 г.                       С уважение: ……………………………………..

гр. София                                                                (…………