Има предприятия и дейности, които по своето естество са монополи – те се наричат „естествени монополи“. Такива са водоснабдяване и канализация, eлектроразпределителни дружества, топлофикация, мобилните комуникации (при тях е налице олигопол), защото до електромера стига само една „жица“, до водомера и топломера – една тръба, имаме един доставчик на газ, а телекомите „еднинодушно“ вземат решения за размера на таксите. При монопола няма равнопоставеност и конкуренция, а диктат на цени и условия. В крайна сметка резултатът е налице – извличане на колосални печалби чрез изнудване на потребителите, което всеки български гражданин усеща по джоба си в последните две десетилетия.

За да няма неоснователно обогатяване на частни собственици от тези монополи или „източване“ на милиарди от политиците при положение, че това е държавна собственост, е необходимо те да станат собственост на техните клиенти – българските граждани. И въпреки наличието на регулатор – Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), чиято задача е да защитава потребителя от тези монополи, случващото се досега доказва, че именно този регулатор „узаконява“ исканията на въпросните компании за увеличаване на цените, защото неговите членовете са политически назначения, а политиците са корумпирани „до костите“ и работят само за своя личен интерес. Както казва Дж. Стиглиц (Нобелов лауреат и бивш главен икономист на Световната банка): „Регулаторът предварително е завладян от тези, които уж трябва да контролира“. А като се има предвид и факта, че малко са потребителите, които са наясно как се формират цените на електроенергията, водата и отоплението, „щавенето“ върви с пълна сила всеки месец, година след година, въобще през целия ни живот и ще продължи, ако ние, всички потребители, не потърсим своя личен интерес в това, а именно – да плащаме справедлива цена за тези комунални услуги. Защото досега незаконните схеми и непазарните практики само в енергетиката напълниха джобовете на политици и олигарси (по списък) със стотици милиони, чуждестранните компании формират колосални печалби, а същевременно повечето български граждани събират последните си пари, за да плащат сметките за тези услуги.

Решението, което е залегнало в програмата на Движение „Аз управлявам“ (виж туки като въпрос в „Референдума за съдене на политическите лица от прехода“ (виж тук) е всички електроразпределителни дружества, ВиК операторите, топлофикации, общественият доставчик на природен газ и един мобилен оператор да станат собственост на българските граждани.

Как ще стане това?

  1. Всички горепосочени компании за комунални услуги ще бъдат изкупени от държавата с част от финансовите средства, които ще се конфискуват от политиците, участвали в управлението на страната през периода 1990-2018 г. и свързаните с тях лица в предстоящия наказателен процес.
  2. В Търговския закон ще бъде уреден статут на специален вид акционерни дружества, които ще придобият тези предприятия за комунални услуги. Всеки български гражданин, който е клиент на тези услуги (примерно има партида в съответното електроразпределително дружество) получава акция срещу заплащане на един лев, като по този начин ще му бъде прехвърлена собствеността от страна на държавата. Всички клиенти ще станат притежатели на еднакви по права и стойност акции. Те ще бъдат с ограничени права – притежателят им няма да може да са разпорежда с тях, тоест да ги прехвърля или продава, за да не се повтори горчивият пример с боновете от масовата приватизация и РМД-та (работническо – мениджърски дружества), където тарикати изкупиха на безценица всички бонове и се оказаха собственици на заводи за милиони, които впоследствие разрушиха и разпродадоха. Въпросната акция ще се придобива по право – когато лицето става клиент на дружеството и ще я губи, когато го напуска, а при смърт ще се унаследява от лицето, което става титуляр на партидата.

Акциите ще дават следните права:

  1. да избира органите на управление на дружеството – управителен съвет и надзорен съвет, с мандат три години. Съставът на управителния и надзорния съвет ще се формира на професионален принцип – членовете ще се избират въз основа на представени от тях концепции за дейността на дружеството, включващи цени на услугите, разходи, инвестиции за поддържане на съоръженията и прогнозируема печалба. Кандидати могат да бъдат както служители на съответното предприятие, така и външни експерти. Заплащането на мениджмънта ще бъде обвързан с показателите на дружеството – ако те растат и заплатите им ще растат.
  2. право на дивидент, тоест да получи част от печалба на дружеството, формирана през съответната година. Печалбата ще бъде разпределена поравно между всички акционери-клиенти под формата на намаляване на текущите сметките в размера на дивидента.
  3. право на достъп до цялата информация, касаеща дейността на дружеството.

Гласуването при провеждането на общи събрания на дружеството ще се осъществява посредством платформа за електронно гласуване поддържана от държавата.

С предложената промяна на собствеността на въпросните компании и начина им на управление се цели да се изхвърлят посредниците от дейности (в случая комуналните услуги), които са жизненонеобходими за нашия ежедневен живот и същевременно се явяват монополисти, тоест няма възможност за избор от страна на клиента с оглед получаването на по-добро качество и справедлива цена. При този вид собственост, който се предлага – всеки клиент да е и акционер, същият ще е пряко заинтересован от състоянието на дружеството с оглед заплащаната от него сметка за тези услуги, а мениджмънтът – от доброто управление на предприятието за получаване на по-големи възнаграждения. Това ще отнеме възможността на всички участници да извършват нерегламентирани дейности, както от страна на управителните органи  (злоупотреби при управлението на компанията), така и от клиентите с кражбите на ток, защото при това положение, ако някой краде, то той де факто ще краде от себе си.

Мобилният оператор ще е от изключителна важност с оглед перспективата пред икономиката и обществото във връзка с  участие на всички в законодателната, изпълнителната и съдебна власт чрез електронно гласуване, въвеждането на умно електронно управление на „едно гише“ (физическо и виртуално), класни стаи, базирани на „облак“ в образованието, електронно здравеопазване и внедряването на „Свързана национална икономика“, която представлява система от публични и частни облачни структури за цялата икономика на страната, която ще се приложи за първи път в света на национално ниво. Целта ѝ е рационално насочване на български стоки и услуги на международните пазари, както и снабдяването ѝ с ресурси, машини и инвестиции за местното производство.