Национален референдум за честни избори и мажоритарна система

Въпрос – 6

Желаете ли от 2019 г. да се гласува и дистанционно, по електронен път при провеждането на изборите, референдумите и при набиране на подписите за иницииране на референдумите?

 

Мотивите, които обуславят това предложение са следните:

  1. С оглед на обществената необходимост

1.1. С въвеждането на електронно гласуване се осигурява лесен достъп на българските граждани, които пребивават продължително време в чужбина до участие на изборите и референдумите. Към настоящия момент, голяма част от тях са обективно затруднени да гласуват, защото избирателните секции са на стотици километри от местата, където живеят. Нашите сънародници в чужбина, наброяващи към 2 млн. души по данни на Министерство на външните работи, са прокудени от България да търсят препитание навън, оставили тук дом, деца, родители, близки и приятели. Същевременно те се явяват и най-големите инвеститори в страната, съгласно статистиката на Българска народна банка – за миналата година са влезли 1,15 млрд. евро, а като се има предвид и неотчетените средства, сумата набъбва внушително на около 3 млрд. лв. и тя влиза директно в търговския оборот на страната. За сравнение – преките чужди инвестиции (ПЧИ) за 2017 г. са 1,8 млрд. лв. Това превъзходство на парите на българите от чужбина спрямо ПЧИ се наблюдава в последните няколко години. Имайки предвид този техен принос, необходимо е да им бъде предоставена действителна възможност за упражняване на конституционното им право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа (референдуми), което е визирано в чл. 42, ал. 1 от Конституцията. Възможността да гласуват е основата, върху която се изгражда връзката им с обществено – политическия живот у нас и единствения начин е чрез референдуми да се напишат онези справедливи правила, по които да се развива България и да им даде възможност да се завърнат обратно. А днес страната ни има неистова нужда от хора, както за развитието на икономиката, така и за възпроизводството на нацията, за да има бъдеще държавата въобще.

1.2. Електронното гласуване ще привлече и младите хора към участие в избори и референдуми, защото те са от т. нар. поколение на информационно – технологичната епоха и при тях ежедневието „минава” през дигиталната среда. Те работят, пазаруват, пътуват, влюбват се и се веселят през интернет. И ако днес ходенето до урната е нещо натоварващо и старомодно за тях (което в по-голямата си част се дължи и на политическата апатия вследствие на случващото се в страната десетилетия наред), то електронното гласуване ще им даде лесна и практична възможност да участват в изборите от кафето, морето, вкъщи или където и да било, за да определят бъдещето на страната, в която ще се развива техния живот.

1.3. Електронното гласуване ще доведе до по-голяма избирателна активност, поради улеснението, което ще се предостави на горецитираните групи от населението да участват в гласуването. Голямата активност от своя страна ще намали тежестта на манипулирания, контролирания и корпоративния вот. Общоизвестно е купуването на гласове и на цели избирателни секции, особено в малките населени места, манипулациите с „мъртви души” в избирателните списъци и т. н. Тези пороци на избирателния процес опорочават легитимността на избраните лица за депутати, кметове и общински съветници.

1.4. Електронният вот ще намали разходите за организиране на изборите, ще улесни и опрости изборния процес и обработката на резултатите.

1.4. Въвеждането му ще е една от стъпките към прилагането на електронното управление, което вече 10 години се отлага, а същевременно постоянно се влагат публични средства от националния бюджет и такива по линия на Европейския съюз, като до момента са изразходвани близо 3 млрд. лв. Позитивното отношение на българите към съвременните технологии се видя при преброяването на населението през 2011 г. Тогава над 3 млн. от нашите сънародници се преброиха електронно. Дигиталната среда е в основата на бъдещото развитие както за икономиката, така и за политиката и въобще за целия обществен живот. Това е еволюция, която никой не може да спре, а онези, които се опитват да задържат този процес, просто ще бъдат изхвърлени.

Дистанционно електронно гласуване се прилага към момента в Естония, Канада, САЩ, Австралия и други държави.

 

  1. С оглед правната допустимост на предложението

Предложението за електронно гласуване е вече допускано до национален референдум, проведен на 25 октомври 2015 г., но тогава не се достига кворума за действителност, а именно да са гласували не по-малко от участвалите на последните парламентарни избори. Въпреки това, на основание чл. 23, ал. 3 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), Народното събрание е взело последващо решение в подкрепа на изразената от гражданите воля и е приело Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн. в ДВ бр. 39 от 2016 г.), където параграф 145 постановява: „При произвеждане на избори след 1 януари 2018 г. се създава възможност за експериментално дистанционно електронно гласуване. Експериментално дистанционно електронно гласуване се провежда на три по­следователно произведени избори, включително частични избори. В случай че експериментално дистанционно електронно гласуване е проведено успешно, при гарантиране тайната на вота, сигурността на системата и осигурен граждански контрол върху изборния процес и не са установени съществени нарушения при провеждането му, на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. избирателите може да гласуват дистанционно електронно, като резултатите от гласуването се вземат предвид при определяне на резултатите. Всъщност законодателят е уредил дистанционно електронно гласуване под условие, но не и окончателното му въвеждане. В тази разпоредба прозира всъщност неискреното желание на управляващите да се въведе електронния вот, защото той ще развали тяхната схема за печелене на изборите. За съжаление в края на миналата година електронното гласуване бе отменено за неопределено време с промените в ИК. ДА ГО ПРАВЕРЯ !!!!!!!  В тази връзка, през следващата година предстои провеждането на много важни избори – местните. Те са ключови, защото който държи местната власт, той лесно печели и парламентарни избори. А местната власт представлява обществени поръчки, с които се обвързва бизнеса и социални програми, с които се контролират малцинствата и ниските социални слоеве от обществото, подлежащи на лесна манипулация. Точно така се осъществява контролиран и манипулиран вот, разбира се, благодарение на пасивността на останалите групи от населението, обхванати от политическа апатия, с което избирателната активност в страната в последните години е около 50 %, дори и по-малко. С  предлагания референдум, при условие, че се достигне кворума за действителност, ще имаме обвързващ и задължаващ парламента резултат. По този начин въвеждането на възможност за дистанционно електронно гласуване няма да бъде поставено в зависимост от често променящата се воля на различните парламентарни мнозинства, които се изреждат в управлението и да бъде отлагано за неопределено време.

Това предложение беше залегнало и в референдума, иницииран от Слави Трифонов, но впоследствие беше отхвърлено от Конституционния съд с решение № 92 от 28.07.2016 г., въз основа на чл. 23, ал. 2 от ЗПУГДВМС, а именно: ако предложение, гласувано на референдум не е прието, друг национален референдум по същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от две години. Към настоящия момент вече са изминали три години (считано от референдума, проведен на 22.10.2015 г. по същия въпрос) и този срок не може да спре поставянето на това предложение за гласуване чрез национален референдум. В същото конституционно решение е поставено, че законодателят вече е уредил тази материя и ново произнасяне би нарушило правната сигурност. Но Конституционният съд не е направил разграничение между експериментално електронно гласуване и реалното прилагане на такова, което всъщност се иска с националните референдуми, инициирани до сега с това предложение. А реално упражняване на конституционно установеното активно избирателно право на българските граждани е налице, когато съответният глас се взема предвид при определянето на резултатите от изборите.

 

В заключение може да се заяви, че предложението за промяна в Изборния кодекс относно въвеждането на дистанционно електронно гласуване не е в колизия с конституционни форми и принципи, както и с изискванията в ЗПУГДВМС.

Приемането на това предложение ще бъде ясен знак, че България е съвременна демократична и технологична държава, която прави всичко възможно да осигури максимално улеснение на гражданите си при участието им в политическия живот. С електронното гласуване ще бъдат ограничени редица нарушения на изборното законодателство, с които се опорочава вота. А такъв вот прави избраните пряко от нас народни представители, общински съветници, кметове и представляваните от тях институции нелегитимни и като такива те нямат право да вземат решения за бъдещето на държавата и нацията.

Също така с приемането на това предложение ще се улесни максимално събирането на законоустановеният брой подписи необходими за иницииране на референдуми с гражданска инициатива, което ще даде реална възможност за участие на народа при упражняването на държавната власт.