Държавата на всички, а не само на мафията – това е постижимо само и единствено с участие на всички във властта посредством пряка демокрация. Защо тя е жизнено необходима за България – виж тук. Днес тази цел може реално да се осъществи с децентрализирана електронна система за гласуване (блокчейн технология). Тя дава възможност ти сам да пишеш правилата, по които да се развива твоя живот и да разпределяш публичните средства, събрани от твоите данъци, а не да оставяш това в ръцете на лъжливите и крадливи политици.

Ако си отговорен към себе си, подрастващите поколения и бъдещето на България, стани учрeдител и участвай в политиката и управлението на страната с Движение „АЗ УПРАВЛЯВАМ“, което впоследствие ще прерасне в партия (виж структурата тук), където всяко решение от вътрешно –  организационен и политически характер се взима с онлайн гласуване от всички нейни членове. Всеки, независимо от своето социално-икономическо положение и заемана длъжност в движението/партията (а тя е само една – координатори, улесняващи информационния обмен) има равен глас. Няма лидери, криминални спонсори и всякакви други тарикати, има само ПРОГРАМА с конкретни мерки и срокове.

Основен акцент в нея е въвеждането на децентрализирана дигитална система за онлайн гласуване (базирана на етериум-блокчейн платформа – какво представлява виж тук) при функционирането на движението/партията и управление на страната с пряка демокрация, тоест чрез референдуми.

Същата е готова и може веднага да се използва за целите на партията.

Това ще стане още при самото учредяване, когато от всички членове, чрез онлайн гласуване на платформата, ще се приемат устав, политическата програма, план за  организационни мероприятия и избор на координатори.

Към настоящия момент се работи и по механизъм за внедряването на системата и нейната  интеграция с националната схема за електронна идентификация и национална база данни население, тоест тя да стане елемент от електронното управление в Република България, след като партията влезе във властта. Това значи във всеки град, село, махала и къща да може да се упражни от смарт телефон, таблет, лаптоп и компютър правото на избор по всякакъв вид политически решения от всички граждани с избирателни права.

 

Законодателна власт:

Народно събрание (НС)

 1. Законодателна инициатива – внасяне на законопроекти в НС.

Право на такава ще имат:

1.1. Народните представители – това ще е основната им функция. Другата промяна е в посока същите да бъдат максимално приближени до суверена (народа), за да може проблемите, които хората срещат в ежедневието си, да се трансформират в законодателни решения. А това ще стане със следното  разпределение на работното време – две седмици месечно те трябва да са на разположение в приемните по техните избирателни райони и две седмици в НС за осъществяване на парламентарна дейност. Виж повече тук.

Политиците трябва да бъдат само визионери, тоест да виждат пътя за развитието на страната в краткосрочен и дългосрочен план, а не лобисти на закони, устройващи силните на деня, касиери и крадци на чужди пари (публичните средства) и политически кадровици, действащи на принципа „наш човек, който служи на схемата“.

1.2. Министерски съвет (правителството);

1.3. Народна инициатива – всяко законово предложение, което събере сто хиляди гласа, чрез ситемата за електронно гласуване в специално създаден за това регистър, влиза за обсъждане и гласуване в НС, като изискването е да е внесено от инициативен комитет от най-малко 30 граждани, които са трайно свързани със съответната област, от която е проблемът (примери: здравеопазване – лекари и пациенти; образование – учители и родители, туризъм –  хотелиери, ресторантьори и т.н.);

 1. Обсъждане на законопроектите

При обсъждането на съответния законопроект в постоянните комисии към НС ще участват най-малко десет експерта от съответната област (както от научните средиБАН, университетите, неправителствени организации, така и реално практикуващи), писмените становища на които ще бъдат неразделна част от самия законопроект. Тези становища ще са задължителни при формулирането на законопроекта.  Въпросните експерти ще участват и при обсъждането на законопроекта в пленарна зала. При внасяне на законопроект чрез народна инициатива, в съответната постоянната комисия или комисии, където е разпределен от председателя на НС за разглеждане, ще участват петима представители на инициативния комитет, който го е внесъл. Същите ще участват и в заседанията на НС при обсъждането и гласуването на законопроекта със същите функционални възможности, както на народните представители.

Към механизма за оценка по въздействието на законодателството ще бъде добавен още един етап – „последваща оценка“, чрез която да се отчита какво е въздействието на съответния закон върху обществените отношения в процеса на самото му прилагане.

 1. Гласуването на нормативните актове:

3.1. Всички български граждани с избирателни права ще имат законодателна възможност да участват, чрез онлайн електронно гласуване, в приемането, изменението, допълнението и отмяната на законите, в приемане на държавния бюджет, в установяване на данъците и определяне на техния размер, в избора и освобождаването на министър-председателя и по негово предложение – на Министерския съвет, в създаването, преобразуването и закриването на министерства по предложение на министър-председателя, в избора и освобождаването на ръководителите на Българска народна банка, директорите на БНТ,  БНР и на други институции, определени със закон, включително ръководителите на съдебните органи – главен прокурор, председател на ВКС и на ВАС по предложение на ВСС (виж новата структура в частта „Съдебна власт“), в ратифицирането и денонсирането на предвидените в Конституцията на Република България международни договори.

Посоката е експертно изготвяне на законите и гласуване от всички граждани с избирателни права, за да се постигне устойчиво законодателство, а не както досега – закони „еднодневки“,  плод на некомпетентни политици, водени при съставянето им единствено от лобистки интереси.

3.2. При кумулативно наличие на форсмажорни обстоятелства (природни бедствия, аварии, военно положение или временна техническа невъзможност на електронната система да функционира) и неотложна необходимост от законодателно уреждане на конкретно обществено отношение, народните представители ще упражняват гореописаната законодателна дейност, като впоследствие ще има възможност за прилагането на т. нар. народно вето, тоест отмяна на акта.

3.3. Ще бъде уредена законовата възможност за конституционен контрол и на актовете, които са внесени за гласуване с народна инициатива.

 

Изпълнителна власт

 1. Всички публични средства ще се разпределят от Обществени съвети (виж състава тук) , организирани на граждански и професионален признак. Това включва средства, изразходвани чрез обществени поръчки, евросредства, разпределяни от управляващите органи по различните оперативни програми на ЕС, както и предоставянето на различните видове концесии. Правомощията на оторизираните по сегашното законодателство длъжностни лица от държавната администрация на национално и местно ниво ще бъдат отнети.

Целта е да се отнеме възможността на политиците да осъществяват корупционни практики, което се случва през последните 30 години и доведе до невиждана пропаст в доходите на населението, а и до обща разруха на държавата. Широката основа, която ще се постигне с тези съвети (при гражданите на 500 човека, един представител) ще даде легитимност, прозрачност и обективност на решенията и не на последно място това ще сплоти хората, като ги обедини в общи цели, в една среда с реални правила, а не както досега – на тарикати и ощетени. Същевременно всички граждани ще бъдат приобщени към градежа на обществената инфраструктура и това, от една страна, ще създаде у тях отношение и култура при ползването ѝ, а от друга тези обществени съвети са необходими за моята концепция и модел за икономиката „Свързана национална икономика“, представляваща облачна инфраструктура, която в момента се изготвя и ще се приложи за първи път в света в контекста на технологичната епоха, глобализацията и свързаността, в която се намира човечеството с цел постигане на устойчив икономически растеж.

 1. Всички ръководители на структурни звена от държавната администрация, без изключение (главни дирекции, дирекции, отдели и сектори), ще се избират от състава на съответното структурно звено. Същото се отнася и за всички търговски дружества с държавно или общинско участие.

Целта е да се преустанови политическото кадруване, като същевременно се даде възможност на най-компетентните и притежаващи организационни качества да заемат управленски позиции и да оптимизират работния процес.

Съдебна власт

 1. Висш съдебен съвет (ВСС) е орган, осъществяващ цялостно управление на съдебната власт – кадрова политика, дисциплинарни правомощия и бюджетна дейност. Затова акцентът за промени трябва да е насочен към него, за да има реална промяна към подобряване качеството на правораздаване в страната, което в момента, ако въобще го има, е само за „кокошкарите“ и стъкмистиката.

Проект за състав и структурата на ВСС –  същият ще се състои от две камари. В състава на първата ще влизат по един представител на всяка една община (265 е броят на общините в страната), тоест 265 члена, които ще се избират пряко от населението на съответната община. Членовете на първата камара ще избират от своите редици представителите на областно ниво (28 области в страната) – 28 члена, които ще формират състава на втората камара. Тя ще осъществява функциите на съвета, определени в Конституцията и Закона за съдебната власт.

Целта е длъжностните лица, които определят политиката на съдебната система да са връзката между обществото и магистратите и по този начин да коригират деформациите, а не както досега да са подставени, послушни лица на политически и икономически кръгове, които прокарват техните интереси.

Начинът на конституиране на състава също ще бъде променен – постоянно ще се обновява през определен период от време (три години), подобно начина на формиране на състава на Конституционния съд. Броят на новите членове, които ще бъдат избрани ще бъде 1/3 от състава на съвета.

Това ще ограничи възможността да се формират неформални „мнозинства“ в него, които се използват от политически и икономически групи за осигуряване на безнаказаност. 

Отстояването на независимостта на съда е един от най-важните приоритети в работата на Висшия съдебен съвет, тъй като тя е гаранция за защита на правата на гражданите и за спазване на основни принципи на правовата държава. Отличителна черта на независимия съд е възможността да действа без намесата и влиянието на изпълнителната и законодателната власт, както и на установилите се в страната неформални (политически и икономически) кръгове за влияние. А независимост може да се постигне само и единствено, когато народът избира пряко членовете на ВСС и има законова възможност да ги контролира. Това ще даде легитимност и доверие. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 118 от КРБ „правосъдието се осъществява в името на народа“, затова и източникът на правосъдието трябва да е народа. И не на последно място – прякото участие на гражданите в съдебната система ще бъде основен гарант на принципа за разделението на властите, който днес е напълно погазен.

 1. Избор на ръководители на съдебните органи пряко от народа – Главен прокурор на Република България, председател на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния административен съд (ВАС).

 По същество производството по избор на ръководители на съдебните органи ще протича в три последователни фази:

 1. Първа фаза – поставяне, обсъждане и допускане на кандидатурите пред ВСС;
 2. Втора фаза – изслушване на кандидатите в Народното събрание и гласуване на техните кандидатури от всички граждани с избирателни права;
 3. Трета – назначаване с указ от Президента;

Предложения за кандидатури за ръководители на съдебните органи могат да правят:

 1. Не по – малко от пет членове на ВСС;
 2. Министъра на правосъдието;
 3. Инициативен комитет с не по-малко от 30 граждани, които са събрали чрез електронната онлайн система за гласуване 100 хил. подписа за издигнатия от тях кандидат;
 4. Инициативен комитет с не по-малко от 100 действащи магистрати (следователи, прокурори и съдии).

Изключително важно е да намери място в Конституцията правото на суверена (народа) да отзовава всеки от своите избраници – народни представители, отделни министри или целия кабинет, ръководителите на съдебните органи и т.н. Допълнително ще бъдат определени реда и мнозинствата при гласуване за отзоваването на различните изборни длъжности.

Всеки, който иска да бъде обществена фигура и да заема ръководна държавна длъжност трябва да знае, че той ще служи на народа, а не както досега – обратното.

Свикване на Велико Народно Събрание (ВНС) за промяна на конституцията с цел нормативно уреждане на горепосочените предложения за промени при упражняването на властта. В тази връзка предложението за свикване на ВНС ще бъде направено още първия месец. Виж повече тук.

До осъществяване на промените в Конституцията, законодателната власт ще се осъществява по ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ (ЗПУГДВМУ). В тази връзка, първият законопроект, който ще бъде внесен още първия ден и гласуван при влизане на партията в управлението на страната ще е за промяна на въпросния закон относно: 1) отмяна на ограниченията на предмета при провеждането на национален референдум, която ще даде възможност на гражданите да решават всички въпроси чрез национален референдум и 2) намаляване на изискванията за събиране на подписи на граждани за иницииране на национален референдум – 50 000 за необвързваща и 100 000 за обвързваща инициатива. Подписите за национален референдум ще се събират чрез онлайн системата за гласуване от членовете на партията до въвеждането на децентрализираната система като елемент от електронното правителство на България.

ЗПУГДВМУЧл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Национален референдум се произвежда за пряко решаване от гражданите на въпроси с национално значение от компетентността на Народното събрание.

(2) Чрез национален референдум не могат да се решават въпроси:

 1. от компетентността на Великото Народно събрание;
 2. по чл. 84, т. 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16 и 17, чл. 91, 91а, чл. 103, ал. 2, чл. 130, ал. 3, чл. 132а и чл. 147, ал. 1 от Конституцията;
 3. за размера на данъците, таксите и трудовите и осигурителните плащания и вноски;
 4. на държавния бюджет;
 5. на правилата на вътрешната организация и дейност на Народното събрание.

(3) Не могат да се подлагат на референдум в тяхната цялост кодекси и закони, които уреждат изцяло материята в дадена област.“

Ал. 2 и 3 ще бъдат отменени напълно!!!

Основни акценти от Програмата:

 1. Политическите досиета на прехода – връщане в хазната чрез конфискация на над 25 млрд. лв., които са престъпно усвоени от политическите лица, участвали в управлението на страната в периода 1990 – 2018 г. Виж повече тук.
 2. Преустановяване на незаконните схеми, осъществявани от политици, олигарси, местни феодали и други тарикати, с които се ощетява държавата с около 7 млрд. лв. всяка година, като поименно ще бъдат посочени и привлечени за обвиняеми т. нар. „големи“ крадци, а не както в момента – кокошкарите.
 3. Здравеопазване – осигуряване от държавата на бюджет от 8 млрд. лв. на НЗОК за обезпечаване на всички доплащания, които се правят от пациентите към настоящия момент – над 50 % лично участие. Участие само на две страни – лекари от спешна, доболнична и болнична помощ и пациенти, без посредници, държава и т.н. – едните предлагат услугата, другите плащат, като свързващото между тях ще е индивидуалната електронна здравна карта, която носи здравната и финансова информация и дава прозрачност, конкурентност и високо качество. Само при наличието на тези обстоятелства може да говорим за хуманизъм в медицината и качество на предлаганата услуга. Виж повече тук.
 4. Образование – обучение, основаващо се на интерактивни методи (целенасочено организирани ситуации – игри, онагледяване чрез мултимедия или снимков материал, свързване на урока с реални събития от ежедневието и др., в които децата чрез преживяване и емоция, придобиват знания и умения), които кореспондират с желанията, разбиранията и възможностите за учене на нашите деца в условията, които поставя съвременния свят. Приоритет в учебната програма ще имат информационните технологии, чуждите езици, математиката и предприемачеството в широкия смисъл – финансова грамотност и меки умения (лидерство, комуникация, вземане на решения, креативност и др.).

Въвеждането в университетите на т. нар. „проектно учене“ и прякото им свързване на основата на публично – частно партньорство с реалния сектор с отварянето на 200 предприятия от високотехнологичния сектор по системата „образование – работа“. Виж повече тук.

 1. Административно обслужване – въвеждането на умно електронно управление на „едно гише“ (физическо и виртуално), което представлява участие на гражданите във всички нормативно уредени процедури относно регистрационни и лицензионни режими за стопанска дейност, гражданско състояние и други само с подадено от тях заявление, а цялата процедура с изискуемите документи ще се генерира от системата.
 2. Икономика – „Свързана национална икономика“, която представлява система от публични и частни облачни структури за цялата икономика на страната, която ще се приложи за първи път в света на национално ниво. Целта ѝ е рационално насочване на български стоки и услуги на международните пазари, както и снабдяването ѝ с ресурси, машини и инвестиции за местното производство. С това българската икономика от една страна ще отговори на глобализма, динамиката и свързаността на икономиките в света, а от друга ще намери пътя за трансформирането ѝ в Индустрия 4.0.  Виж повече тук.

Ще бъде представен цялостен икономически модел, включващ приоритетни отрасли, възможни източници за инвестиции, налични конкурентни предимства и реални възможности за участие на страната на международните пазари с автентични български крайни продукти с висока добавено стойност.

7 . Държавата ще изкупи електроразпределителните дружества, ВиК операторите и един мобилен оператор с част от финансовите средства, които ще се конфискуват от политиците, участвали в управлението на страната през периода 1990-2018 г. и впоследствие ще прехвърли собствеността на клиентите чрез продажба на акция срещу заплащане на един лев, като по този начин ще бъде прехвърлена собствеността от страна на държавата. Същото се отнася и за общественият доставчик на природен газ. Всички клиенти ще станат притежатели на еднакви по права и стойност акции. Те ще бъдат с ограничени права –  притежателят им няма да може да са разпорежда с тях, тоест да ги прехвърля или продава, за да не се повтори горчивия пример с боновете от масовата приватизация и РМД-та (работническо – мениджърски дружества), където тарикати изкупиха на безценица всички бонове и се оказаха собственици на заводи за милиони, които впоследствие разрушиха и разпродадоха. Въпросната акция ще се придобива по право – когато лицето става клиент на дружеството и ще се  губи, когато го напуска, а при смърт ще се унаследява от лицето, което става титуляр на партидата. Притежателят на акцията ще има следните права – да избира органите на управление на дружеството, право на дивидент, тоест да получи част от печалба на дружеството и право на достъп до цялата информация, касаеща дейността на дружеството.  Виж повече тук.

8. Хазартните игри (традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, хазартни игри в игрално казино, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти и др.) и дейностите по Закона за хазарта ще могат да се организират само от държавата, с изключение на онлайн залаганията, където организатори ще продължат да бъдат търговски дружества, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел. Държавата също ще изгради една онлайн платформа за залагания. Всички приходи от хазартна дейност ще бъдат целево разходвани за здравеопазване, образование и спорт. Спорт – парите директно ще отиват при отделните спортни клубове, без да минават през федерациите. Образование – за спортно – културни мероприятия на учениците. Здравеопазване – за пълното заплащане от държавата на медицинските изделия, които се поставят на пациента в болничната помощ. Виж повече тук.

9. Държавата ще навлезе на пазара на течни горива със съответните дружества, при търговията и по-точно складирането, така и при вноса, с цел оказване на конкурентен натиск върху местните производители и осигуряване на възможност на малки и средни фирми да оперират на този пазар. В тази връзка държавата ще регистрира и управлява по Закона за акцизите и данъчните складове 28 данъчни (акцизни) склада за течни горива във всички административни области на страната, също така ще създаде дружество „Булнефт“, което ще осъществява внос на горива по двустранни търговски споразумения, предимно на бартерна основа петрол срещу местна продукция. Това ще ограничи възможността за картел при цените и монопол на определени участници с естествено големи възможности за влияние върху пазара. Крайната цел е течните горива да се продават на реални цени за бизнес и потребители. Виж повече тук.

10. Тройно увеличение на концесионни такси за добив на злато, редки и ценни метали и държавно участие в добивните компании над 20 %.

В страната към настоящия момент от над 700 концесионни договора в бюджета годишно постъпват около 120 млн. лв. С предложеното увеличение на концесионните такси, държавно участие в добивните комапании, промяната на методиката на изчисление и ефективен контрол от страна на оторизираните държавни органи приходите за бюджета ще бъдат над 1 млрд. лв.

         

         Скоро ще представя програма с мерки по дни, която да се приложи при управлението на страната. Разбира се, тя ще бъде обсъдена и гласувана от всички членове на партията, като всеки ще има равна възможност както по отношение на гласуването, така и при предлагането на мерки по програмата.

Цели:

 1. Икономически растеж – първата година 6-7 %, втората година 8-10 %;
 2. Доходи:
  • Пенсии – минимална – 400 лв., средна – 800 лв.;
  • Работни заплати – минимална – 800 лв., средна 2 – 2,5 хил. лв.;
 3. Количествени индикатори за справяне с престъпността:

3.1. По отношение на противозаконните отнемания на МПС /кражба/, през първата година на управление техният брой ще бъде свален с 50 %, а през  втората година – с  още 30 %.

3.2. По отношение Престъпленията против собствеността и по-конкретно в частта на подвидовете кражби – джебчийска, взломна, домова, от офиси, от магазини, на части и вещи от МПС – намаляване с 15 % през първата година на управление, 30 % през втората  и 20 %  през третата.

3.3. Наркотици – ограничаване на трафика и разпространението на наркотични вещества с 30 % през първата година на управлението и постепенно в следващите три години до достигане на минимални нива.

 

Всички гореизброени цели са реално изпълними в посочените срокове. Готов съм да се обвържа с договор или под каквато и да е друга юридическа форма с всеки български гражданин персонално, че ако едно от тези предложения не се изпълни точно и в срок, за мен възниква задължението за срок от 20 (двадесет) години да извършвам 15 (петнадесет) дни месечно, четири часа дневно почистване чрез ръчно метене на битови отпадъци около кошчетата и забърсване на пейките в участъка – пешеходната зона на бул. „Витоша“, гр. София, между улица „Алабин“ и бул. „Патриарх Евтимий“. Виж повече тук.

Вярвам, че всеки български гражданин, имащ достойнство, експертиза и желание да работи за държавата, би го направил, в противен случай е поредния политически шарлатанин, а такива по нашите ширини – с лопата да ги ринеш.

За повече информация:

Росен Миленов

моб. № 0878/786 669

ел. поща: azupravlqvam@gmail.com

фейсбук страницаhttps://www.facebook.com/referendum.politici/

сайтhttps://dogovorat.com/