ДОХОДИ И ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Доходи и трудови правоотношения

 1. Доходи                                                                                                               1.1. Пенсии – увеличение на всички пенсии с 50 %през първата година на  управлението и последващ растеж до достигане на минимална пенсия в размер на 800 лв. през втората година. Размерът на пенсиите ще бъде увеличаван от средствата, събрани от конфискацията на имущество при публичния наказателен процес срещу извършилите престъпление политически лица от прехода, виновни за демографската катастрофа, институционалната разруха и духовната нищета на страната в момента, които ще постъпват в специално създаден за целта фонд.

       1.2. Работни заплати – достигане размер на минимална работна заплата 500 лв. и средна работна заплата 2 – 2,5 хил. лв. за страната.

 

Срок за изпълнение: две години.

2. Получаване на т. нар. детски надбавки от всички деца, независимо от дохода на родителите по Закона за семейни помощи за деца. Увеличаване на размера им пропорционално на доходите от третата година на управлението.

Срок за изпълнение: втората година на управлението.

 1. Определяне на минимална работна заплата (МРЗ) по браншове и отпадане на минималните осигурителни прагове. МРЗ ще бъде договаряна между работодатели и синдикати. Механизмът за определянето ѝ ще бъде допълнително предложен и обсъден с всички заинтересовани лица.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Изработване на проект за нов Кодекс на труда.

Срок за изпълнение: една година и половина.

Административна реформа

 1. Въвеждане на принципа „мълчаливо съгласие“ във всички специални закони, уреждащи издаването на разрешения и/или удостоверения за еднократни сделки или действия. Това ще доведе до постигане на целите, заложени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и съответно до подобряване на бизнес средата в страната.

Срок за изпълнение: 1 година. 

Електронно управление

 1. В срок до две години ще се осъществят всички дейности по внедряването, експлоатацията и развитието на информационни технологии и системи, свързани с електронното управление на Република България, тоест завършване на модела „Умно електронно управление“.

За изпълнение на горното ще бъде изграден клъстър с участието на държавата и представителите на местната IT – индустрия. Осъщественото взаимодействие между държавата и индустрията за постигането на тази цел ще постави началото на държавната политика по трансформиране на икономиката ни във високотехнологична с общите усилия на цялото общество. Това е основният фактор и гарант за просперитета на нацията при съвременните предизвикателства, пред които е изправен света.

За финансовото обезпечаване на процеса по изграждането на електронно управление, през първата година на управлението от бюджета ще бъдат осигурени 700 млн. лв. и още 1 млрд. лв. през втората година.

 1. Пътна инфраструктура
 • Доизграждане на Автомагистрала „Хемус“.

Срок за изпълнение: 2 години.

 • Доизграждане на Автомагистрала „Струма“ Лот – 2 и 4 и започване на изграждане на Лот – 3.

Срок за изпълнение: 2 години.

 • Изграждане на тунел под Шипка и рехабилитация и реконструкция на пътните участъци, свързани с него. Проектът е част от Трансевропейски транспортен коридор ІХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север – Юг.

Срок за изпълнение: 4 години.

 • Автомагистрала „Калотина – София“

Срок за изпълнение: 4 години.

 • Автомагистрала „Черно море“ – общата дължина на участъка е 103 км. и трябва да свързва градовете Варна и Бургас, движейки се панорамно покрай Черно море. Тя е част от паневропейски транспортен коридор 8 (Драч – Тирана – Скопие – София – Бургас – Варна), който ще осигури сухопътна връзка на товарите между Черно море и Адриатическо море.

Срок за изпълнение: 4 години.

 • Изграждане на трасето Русе – ВеликоТърново, с обход на гр. Бяла

Срок за изпълнение: 6 години.

 • Скоростен път София – Видин, с приоритет участъка Видин – Враца

Срок за изпълнение: 2 години.

 • Доизграждане на околовръстния път на гр. София.

Срок за изпълнение: 3 години. 

Държавни предприятия

 1. Публично оповестяване на подробни месечни финансови отчети за дейността на всички държавни и общински предприятия.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Изготвяне на анализ относно финансовото състояние на държавните предприятия и влиянието им върху бюджета и икономиката като цяло. Публично оповестяване на резултатите и предприемане на необходимите действия в най – кратки срокове за отстраняване на констатираните слабости.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Промяна в процедурите по избор на ръководство на всички държавни предприятия – същите ще се излъчват и избират с пряк избор, при тайно гласуване, от целия наличен щатен състав на предприятието.

Срок за изпълнение: 3 месеца.

 1. Листване на пакети от акции на всички държавни предприятия на „Българска фондова борса-София“ АД.

Срок за изпълнение: 1 година.

 1. Въвеждане на ограничение за закупуване на МПС-та за държавната администрация в изпълнителната, съдебната, законодателната и местната власт на цена до 40 хил. лв., освен тези със специално предназначение – пожарни коли, такива за нуждите на гражданска защита, за спешна медицинска помощ и др.

Срок за изпълнение: 1 месец.

 1. „Летище София“ ЕАД няма да се отдава на концесия. В рамките на 6 месеца ще бъдат предприети мерки по оптимизация на разходите, което включва съкращаване на щата, избор на ръководство като при другите държавни предприятия – с  пряко гласуване от целия щатен състав, атестиране на всички служители и предотвратяване на всички незаконни дейности, извършвани на територията му.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

Антимонополни мерки

 1. Облекчаване на режимите за търговия на горива, уредени в ЗДДС (плащане на обезпечение само действително извършени доставки на месечна база) и в ЗАДС (облекчена процедура и изисквания при издаване на лиценз за управление на данъчен склад). В тази връзка ще бъде приет внесения от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов в 43 ОНС законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за акцизите и данъчните складове, както и допълнителни промени за облекчаване на въпросните режими.

Срок за изпълнение: 3 месеца. 

 1. Транспониране (предприемане на всички мерки за ефективно прилагане на директивата в националното законодателство) на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията.

Това ще даде възможност на всеки български гражданин да поиска обезщетение пред националните съдилища за вредата, която им е причинена при нарушение на конкурентното право (монополно или господстващо положение на пазара, засягащо потребителите). Потърпевшият може да претендира обезщетение за претърпяна загуба, пропуснати ползи и натрупани лихви.

Срок за изпълнение: 9 месеца.

 1. Промени в Закона за концесиите, приет през януари 2017 г. от 43 ОНС по отношение на изискванията към субектите, които кандидатстват, цена, срок и ясно дефинирани отговорности на контролните органи, които ще следят спазването на концесионните договорености.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Промени в Закона за обществените поръчки – уреждане на персонална отговорност за всеки, който се явява възложител по закона.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

Култура

 1. Подсигуряване на допълнителни 20 млн. лева към бюджета на Министерство на културата за достъп до култура на учениците в България. За всички ученици ще бъдат осигурени четири безплатни посещения на театрални постановки за съответната учебна година. В отдалечените населени места мярката ще се реализира посредством т.нар. „пътуващ“ театър.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

Екология

 1. Премахване на продуктовата такса (екотакса) за МПС-та и въвеждане на задължение за поставяне на нов автомобилен каталитичен конвертор (катализатор) при регистрация в КАТ на дизелови МПС-та втора употреба, внесени от чужда държава. Годините на употребяваните автомобили, след достигането на които ще възниква задължението да се поставя нов катализатор, ще бъдат определени допълнително след публичен експертен дебат. Държавата ще заплаща една част от сумата за нов катализатор.

Срок за изпълнение: 6 месеца. 

Други законодателни промени

 1. Лустрация от ръководни позиции в държавната администрация и във всички организации с обществено и държавно участие по отношение на всички активни до 1990 година сътрудници на Държавна Сигурност.

Срок за изпълнение: 9 месеца.

 1. Изготвяне на Закон за лобизма.

Срок за изпълнение: 1 година. 

 1. Промени в Закона за задълженията и договорите:
 • Промени, предложени от омбудсмана Мая Манолова, с които се слага „таван“ на наказателните лихви при просрочие, каквито начисляват всички доставчици на обществени услуги. Техният размер в момента е основният лихвен процент плюс 10 пункта, а при положение че основният лихвен процент се движи около 1%, налице е десетократно увеличение. Предложението на омбудсмана е размерът да стане по-справедлив като се намали на основния лихвен процент плюс 4 пункта.
 • Промени в разпоредбата на чл. 76 от ЗЗД, предложени от народните представители Мария Белова, Георги Андонов и Евгения Ангелова относно последователността на погасяване на задължението в различните му части. Към момента разпоредбата гласи, че при погасяне на задължението първо се погасят разноските по изпълнителното производство, след това лихви и неустойки и едва тогава – главница. Предложението е да се погасяват най-напред главницата, след това лихвите и най-после разноските. По този начин, постепенното изчистване на главницата ще прекрати трупането на лихви и ще даде възможност на длъжника да плати задължението си без утежняване.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

      Спорт

24. Приемане на предложения през 2016 г. от Министерство на младежта и спорта проект за нов Закон за физическото възпитание и спорта. Допълнително осигуряване на 100 млн. лв. към бюджета на министерството.

Срок за изпълнение: 9 месеца.

25. Продължаване на Националната програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до обхващане на всички такива в страната.

Срок за изпълнение: 4 години

26. Промени в Закона за участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление:

 • Да се редуцира изискването за минимален брой подписи за подкрепа на инициативата за национален референдум като се въведе изискване за минимум 100 хил. подписа за необвързваща инициатива и 200 хил. за задължителна инициатива. По този начин съществено ще се облекчи процедурата, така че активни граждани и граждански организации да могат да организират валидни инициативи.
 • Да се редуцира (до 20-25%) изискването за кворум за участие (валидност) в референдума, за да се насърчи активното гражданско участие и да могат да се провеждат валидни референдуми, които действително да решават поставените въпроси. По този начин се съобразява законовата уредба с препоръките и стандартите на Венецианската комисия, обобщени в Кодекса на добрите практики за референдуми (Европейска комисия за демокрация чрез право, Страсбург, Март 2007);
 • Да се предвиди по-дълъг срок за събиране на подписи за под-крепа – най-малко 6 месеца, така че автентични граждански организа ции също да могат да организират инициативи, а не само добре организирани партийни структури с осигурен кадрови и финансов ресурс;
 • Редуциране на изискването за предоставяне на лични данни – например да не са вписва цялото ЕГН, а само рождената дата; да не се вписва пълният адрес, така че да се ограничи възможността подписи да се обявяват за невалидни. По този начин ще се преодолее и възпиращия ефект на изискването за голям брой лични данни по отношение на участието на гражданите;
 • Да се създаде възможност за събиране на подкрепа онлайн в специално разработен защитен електронен формат, така че всеки български гражданин, независимо къде се намира, да може да упражнява своето право на участие. По този начин ще се преодолее и съществуващата към момента диспропорция гражданите да могат да инициират с онлайн подписка Европейска гражданска инициатива за промяна на законодателството на Европейския съюз, а на национално и местно ниво да нямат такава възможност.
 • Да се създаде детайлна уредба на информационно-разяснителната кампания, която да гарантира достъпност, неутралност, безпристрастност, яснота, коректност, надеждност на източниците на информация, така че гражданите да могат да правят информиран избор;
 • Процедурата за организиране на национална гражданска инициатива (по Глава трета от ЗПУГ) да бъде развита като възможност за гражданска законодателна инициатива като се въведе възможност граждани да инициират законопроекти, които да бъдат разглеждани по реда на законопроектите, внесени от Министерския съвет или народни представители. В този случай може да се предвиди изискване за минимален брой подписи за законодателната инициатива (напр. 10 хил.);

Срок за изпълнение: 3 месеца.