Икономическа политика

Цел:

Развитие на предприемачеството и бизнес средата в България.

Мерки:

 1. Създаване на междуведомствен координационен център, който да реализира набелязаните политики за насърчаване на малките и средни предприятия и да управлява местните центрове и инкубатори за бизнес развитие, предвидени по мярка „Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие“. В състава му ще влизат действащи служители на Министерство на икономиката, Министерство на финансите, Министерство на външните работи и представители на организациите на малкия и среден бизнес.

Срок за изпълнение: 4 месеца.

 1. Изпълнение на мярката „Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие“ към Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“, приета с решение на Министерски съвет от 10.08.2016 г. През първата година ще бъдат изградени 50 структурни звена в страната.

В рамките на Мрежата от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие ще се предоставят услуги по обучения, бизнес планиране, информация за достъп до капитал, за достъп до обществени поръчки, за оперативните програми, изпълнявани у нас през настоящия период, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за участия в търговски мисии и изложения и др.

Срок за изпълнение: 2 години.

 1. Осигуряване от страна на държавата на административно обслужване (правно и счетоводно) и на необходимите финансови средства за регистрация на фирма, разяснения на разрешителни и лицензионни режими, търговски консултации и други действия, нужни за развитие на бизнес начинания в България от лица, работили извън пределите на страната повече от две последователни години. Тази мярка ще се реализира чрез регионалните структури на „Местни центрове и инкубатори за бизнес развитие“.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Създаване на офиси на Българската банка за развитие във всичките 28 областни града в страната с цел разгръщане на потенциала на банката.

Срок за изпълнение: 1 година.

 1. Поемане от страна на държавата на финансовите разходи за реклама и поддържане на офис за срок от една година на български компании, които стъпват на нови външни пазари с български автентични продукти.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Създаване на програма „България от Балканите“, включваща формиране на продуктова листа с автентични български стоки и услуги (хранително – вкусова промишленост, земеделие, високотeхнологични производства, туризъм, ниски данъци и сигурност на високи нива за бизнеса и гражданите) под едноименната марка, която ще бъде агресивно популяризирана на международните пазари. По тази програма е предвидено ангажиране на българските граждани, пребиваващи в чужбина.

Срок за изпълнение: 8 месеца.

 1. Създаване на програма „Дигитална България“, целяща осигуряване на условия за развитие на IТ сектора от училището през пазара на труда до реализирането на продуктите му.

Срок за изпълнение: 8 месеца.

 1. Създаване на програма „Моята идея“. По нея се предвижда изграждане на онлайн платформа, която да предоставя възможност на всеки, генерирал иновативна идея, да получи достъп до финансиране за нейното развиване по електронен път, без излишни бюрократични процедури.

Срок за изпълнение: 1 година.

 1. Създаване на програма „Работа за всеки“. Целта ѝ е преминаване от временна към дългосрочна заетост по различните социални програми на лицата от различните малцинствени групи и постепенното повишаване на квалификацията им.

Срок за изпълнение: 1 година.

 1. Създаване на програма „Трудова интеграция“, насочена към осъдени лица с наложена пробационна мярка възпитателен труд. Задължението за тяхното наемане и реална заетост ще бъде обвързано с условията по възлагане на различни обществени поръчки, най-вече в сферата на строителството. В тази връзка е предвидено и изработването на закон за полагане на възпитателен труд, свързан с налаганите наказания по Наказателния кодекс.

Срок за изпълнение: 1 година.

 1. Създаване на програма „Логистик Изток – Запад“, която има за цел да осъществява компенсираща дейност по осигуряване на логистиката при онлайн търговията по оста Азия – Европа. Част от програмата ще включва създаване на условия за активно и пасивно усъвършенстване на стоки на територията на страната.

Срок за изпълнение: 1 година.

 1. Създаване на Държавен инвестиционен фонд „Растеж“. Той ще бъде попълнен от средствата, събрани при конфискацията на имущество, придобито по престъпен начин от лица, заемали ръководни длъжности в управлението на страната за периода 1990 – 2016 г. Фондът ще е един от източниците за финансиране на горепосочените програми.

Срок за изпълнение:3 месеца.

 1. Създаване на програма „Борсата – моята инвестиция“, насочена към насърчаване на инвестициите на „Българска фондова борса-София“ АД (БФБ) чрез листване на пакети от акции на всички държавни предприятия и интегриране на БФБ и „Централен депозитар“ АД към европейските и световни финансови пазари.

Срок за изпълнение:1 година.

 1. Изготвяне на стратегия за икономическото развитие на страната, наречена „България 20-50“, с хоризонт за развитие до 2050 г. В нея ще бъдат определени приоритетните сектори в икономиката, учебните програми в средните и висшите училища за подготовка на специалисти за тях, както и външните пазари, на които страната има потенциал да реализира български автентични продукти.