Образование и наука

Цел:

Децата да се превърнат в  хуманни, устойчиви, гъвкави, адаптивни и умеещи да мислят личности, които с лекота да преодоляват предизвикателствата на съвременния свят.

Приоритети:

 1. Интерактивни методи на обучение за доближаване до „финландския модел“ на образование;
 2. Информационни технологии;
 3. Математика;
 4. Чужди езици;
 5. Предприемачество в широкия смисъл – финансова грамотност и меки умения (лидерство, комуникация, вземане на решения, креативност и др.);
 6. Ранно кариерно ориентиране;
 7. Развиване на индивидуалните способности и заложби на всеки ученик.

Мерки:

 1. Увеличаване на работната заплата на педагогическия персонал с 50 % въз основа на заложените критерии в Приложение № 1 към Наредба №1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета чрез осигуряване на допълнителни 1 млрд. лв. към бюджета на Министерство на образованието и науката за първата година на управлението. Втората година от управление минималната учителска заплата ще достигне размер от 1 500 лв.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Допълнително финансово осигуряване на 500 млн. лв. към бюджета на Министерство на образованието и науката към съответната година за „Учебни ресурси“, които да подпомогнат учителите в прилагането на интерактивни методи (целенасочено организирани ситуации – игри, онагледяване чрез мултимедия или снимков материал, свързване на урока с реални събития от ежедневието и др., в които децата чрез преживяване и емоция придобиват знания и умения) в преподавателската им дейност, както и финансово обезпечаване на процеса по прилагане на заложените мерки в Закона за предучилищното и училищно образование, приет през 2016 г.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Промяна в правилата за формиране на делегираните бюджети на училищата в посока съобразяване със съответния брой на учителите, необходим за нормално протичане на образователния процес, с паралелките и с осигуряване на равен шанс за децата и учениците.

Срок за изпълнение: 8 месеца.

 1. Привличане на външни специалисти от IT-сектора за осъществяване на преподавателската дейност по информационни технологии в средното образование и прогимназиалния етап на основното. За осъществяване на тази мярка, на въпросните лица ще се осигури гъвкаво работно време, съобразено с тяхната трудова ангажираност и съответни данъчни облекчения, както за физически, така и за юридически лица.

Срок за изпълнение: 8 месеца.

 1. 5. Централизирана обработка в МОН на резултатите в суров вид от изпитите за входно, средно и изходно ниво, които се провеждат във всички училища в страната, с цел установяване на слабости и предприемане на незабавни действия за отстраняването им (иницииране на законодателни промени, осигуряване на допълнително финансиране и т.н.).

Срок за изпълнение: 1 месец.

 1. Разтоварване на учебният материал. За целта се предвижда създаване на специална група от всички заинтересовани страни – учители, ученици, родители с широка представителност /от всички обществени съвети към училищата/, представители на академичната общност и представители на изпълнителната и законодателна власт.

Срок за изпълнение: 1 година.

 1. Въвеждане на един час седмично „Моята професия“ за 5-7 клас във връзка с посещение в училище на гост-лектори от публичния и частния сектор по предварително установен график и програма.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Организиране на групови мероприятия на открито веднъж месечно под формата на спортни състезания, излети сред природата и културно-опознавателни дейности. Необходимите сгради, спортни и други съоръжения ще бъдат подсигурени от местната власт.

Срок за изпълнение: 3 месеца.

 1. Създаване на система в Министерство на образованието и науката, която да функционира на всички нива – училище, регионално управление на образованието, министерство и да служи за осъществяване на политика по установяване на индивидуалните способности, наклонностите и творческите заложби на всеки ученик и въз основа на това да създава условия за тяхното развитие. Родителите ще бъдат привлечени за оказване на съдействие под различни форми, които допълнително ще бъдат нормативно уредени.

Срок за изпълнение: 8 месеца.

 1. Задължителни практически занятия във всички средни общообразователни училища. Нормативно ще бъде уредено задължението на публичния и частния сектор да осигуряват практически стажове на учениците.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Подлагане на публично обсъждане на възможността за намаляване на възрастта за пенсиониране на учителите.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 По отношение на висшето образование, на публично обсъждане ще бъде предложен нов концептуален модел за организацията, финансирането и мястото му в процеса на изграждане на професионалните и научни специалисти в съответните области.

Цел:

Висшето учебно заведение – център, където се срещат науката, бъдещите млади специалисти и бизнеса.

Основни акценти на проекта са:

 1. Въвеждане на гъвкава методика на преподаване и актуален учебен материал, съобразени с динамичността на обществените отношения и техния основен мотор – дигитализация и автоматизация;
 2. След първи курс всички изпити да бъдат под формата на защита на проект;
 3. Нормативно уреждане на задължителен минимум практически занятия за всяка учебна година и начина на организирането им;
 4. Нормативно уреждане на отношенията на ВУЗ-те с публични и частни партньори;
 5. Създаване на условия за генериране на иновативни идеи от всички студенти и тяхното включване в отделните програми за научна и развойна дейност;
 6. Съкращаване сроковете на обучение – за бакалавърска степен да бъде 3 години;
 7. Въвеждане на нова форма на финансиране на ВУЗ-те;

Срок за изпълнение: една година и половина.

Българска академия на науките (БАН) – нормативно уреждане на участието на негови представители в изпълнителната (съвет от учени към всеки министър) и законодателна власт (задължително участие при извършването на  оценка на въздействието на проектите за нормативни актове). Към бюджета на БАН ще бъдат преведени допълнително 50 млн. лв. за финансово обезпечаване на текущи нужди.

Срок за изпълнение: 3 месеца.