ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДОСИЕТА 1990 – 2017 г.

Цел: Конфискация на над 25 млрд. лв., престъпно усвоени от политиците през прехода

 1. Обявяване на реалното имуществено състояние на лицата, участвали в управлението на страната в периода 1990 г. до настоящия момент. Това включва имуществото на политическите лица извън декларираното, изразяващо се в движимо и недвижимо имущество, банкови сметки в страната и чужбина, дружествени дялове и акции, притежавани както на правно основание, така и чрез фактическо отношение – държане чрез подставени лица и скрити договорни взаимоотношения. Ще бъдат оповестени и механизмите на придобиване, самите подставени лица и целите, за постигането на които са били използвани тези акумулирани средства. Цялата информация ще излезе като справка, подписана от министър – председателя и ще бъде подадена на Прокуратурата или новосформираната прокуратура „Антикорупция“ като законен повод за започване на наказателно производство по реда на НПК. Съдебната фаза ще бъде при открити врати, т.е. публични заседания, излъчвани по БНТ и БНР, с цел максимална прозрачност и предотвратяване на външно влияние върху съда. Оповестяването ще се осъществи при спазване на следните срокове:
  • В срок до 100 работни дни ще бъде обявено имущественото състояние на лицата, заемали длъжностите президент, министър – председател, министър и председатели на политически партии, участвали в управлението на страната;
  • В срок до 180 работни дни ще бъде обявено имущественото състояние на лицата, заемали длъжностите заместник- министър и на ръководителите на държавни институции /различните видове агенции и др./, които изпълняват функции по осъществяването на изпълнителната власт;
  • В срок до 300 работни дни ще бъде обявено имущественото състояние на народните представители.
 1. В срок от 100 работни дни ще бъдат обявени механизмите за придобиване на публично имущество под пазарната цена при големите приватизационни сделки като „Булгартабак“, „БТК“, предприятията от енергийния и военно-промишления сектор и други, както и съответните политически и длъжностни лица, участвали пряко или косвено в процеса и получили незаконно лични облаги под формата на комисионни и/или скрити дялови участия.
 2. В срок до 60 работни дни ще бъде обявен в хронологичен ред процеса по създаването на КТБ, механизмите за формирането на кредитния ѝ портфейл и политиката ѝ по кредитиране на физически и юридически лица, причините за обявяването ѝ в несъстоятелност и последващото разпределение на активите ѝ, както и всички лица, замесени в това (политици, държавни служители и бизнесмени).
 3. В срок до 120 работни дни ще бъде извършен анализ на концесионни договори с голяма имуществена стойност и резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени и предадени на прокуратурата.
 4. В срок до 60 работни дни ще бъде оповестена информация за големите инфраструктурни проекти, реализирани през последните 10 години, относно механизмите за спечелването им от определени икономически субекти, размера на комисионите и съответните политически и длъжностни лица, които са ги получили.
 5. В срок до 60 работни дни ще бъде оповестена информация за политическите и длъжности лица, получили незаконно лични облаги под формата комисионни, които не им се полагат, по енергийния проект АЕЦ „Белене“ до настоящия момент.

Информацията, касаеща горепосочените лица, ще бъде подадена на прокуратурата, за да послужи за законен повод по НПК за образуване на наказателно производство. Наказателният процес във всичките му фази отново ще бъде публичен, предаван пряко по БНТ, с цел постигане на прозрачност и избягване на политическа или лична репресия.