Народни представители

Цел:

 Оптимизиране на разходите по издръжката на народните представители и подобряване на отчетността за тяхната работа.

Мерки:

  1. Намаляване размера на държавната субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии от 11 лв. на 5 лв.

Срок за изпълнение: 3 месеца.

  1. Нормативно ще бъде уредено задължение за народните представители две седмици месечно да са на разположение в приемните по техните избирателни райони, а другите две седмици – в НС за осъществяване на парламентарна дейност;

Срок за изпълнение: един месец.

  1. Съкращаване на автопарка на Народното събрание и зачисляване на водещите се там на отчет МПС-та в направления „Патрулно-постова дейност“ и „Териториална полиция“ в ГД „Национална полиция“ – МВР, социалните служби и други структурни звена на държавната администрация, където има нужда. Право на ползване на лек автомобил с шофьор ще бъде осигурено само на председателите на парламентарните групи в случаите на осъществяване на представителни действия, кръгът на които ще бъде конкретизиран допълнително.

Срок за изпълнение – един месец.

  1. Обвързване на размера на работната заплата на народните представители с три минимални брутни работни заплати и премахване на всички полагащи им се допълнителни суми и привилегии по сегашното законодателство. Допълнителните разходи (представителни разходи, за сътрудници и др.), които в момента са в размер на около 2 хил. лв., ще се осигуряват от бюджета на Народното събрание само за избраните като независими народни представители, а за всички останали финансовото обезпечаване на тези дейности ще се осъществява чрез държавната субсидия, която получават политическите партии, които са ги излъчили.

Срок за изпълнение – един месец.

  1. От момента на конституирането на Народното събрание, за всеки народен представител ще се обособява електронна папка с публичен достъп, в която ще се отразява неговата дейност – законодателна инициатива, становища по законопроекти и др.

Срок за изпълнение – един месец.

  1. Нормативно ще бъде уредено задължение за народните представители веднъж на всяко тримесечие да организират и провеждат кръгла маса в техните избирателни райони за установяване на наличните проблеми там от социално, икономическо и административно отношение, както и за търсене на решения за тяхното отстраняване. За срещата същите ще изготвят доклад, който ще се внася в Народното събрание и ще се публикува в тяхното електронно парламентарно досие.

Срок за изпълнение – един месец.