ОТБРАНА

Цели:

 1. Изграждане и поддържане на армия с подготвен, материално и технически осигурен и мотивиран личен състав.
 2. Поетапна модернизация на въоръжените сили с оглед финансовите възможности на страната и с приоритет към въоръжение и бойна техника, необходими за посрещане на съвременните реални рискове (хибридни заплахи, „цветни“ революции, миграция и тероризъм).

Мерки :

 1. Превеждане на допълнителни 50 млн. лв. към бюджета на Министерство на отбраната за 2017 г., с опция за още 50 млн. лв. при възможност от републиканския бюджет за:
 • цялостно подсигуряване на нови полеви облекла и индивидуално снаряжение за военнослужещите;
 • провеждане на всички планирани мероприятия за годината, както за поддържане, така и за повишава на бойната подготовка на военните формирования, с фокус върху изграждане на мобилна отбрана на територията на страната.

Срок за изпълнение: 3 месеца.

 1. Провеждане веднъж годишно на три съвместни национални учения между МО, МВР и специалните служби по отиграване на кризисни ситуации на територията на страната и разгръщане на целия им потенциал.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Увеличение с 150 % на размерите на компенсационните суми по Приложение № 7 към чл. 35 от Наредба № 22/2010 г. на МО, които се изплащат на военнослужещите и цивилните служители, живеещи при условия на свободно договаряне.

Срок за изпълнение: 1 година.

 1. Приоритетно финансово обезпечаване на инвестиционни проекти за:
 • Окомплектоване и модернизация на въоръжението на 61-ва Стрямска механизирана бригада;
 • Придобиване на „Нов тип основен многофункционален боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка” и „Нови трикоординатни (3D) радари“.

Срок за изпълнение: 1 година.

 1. Търговските дружества към Министерство на отбраната ще поемат приоритетно нуждите за материално техническото снабдяване.

Срок за изпълнение: 6 месеца.