ЕНЕРГЕТИКА

Цели:

 1. Запазване на конкурентна цена на електроенергията, произведена в България, спрямо цените, предложени от други страни от Балканския регион, както и на целия Европейски пазар;
 2. Евтина електроенергия за бизнес и битови нужди;
 3. Всички електропроизводствени мощности – налични и бъдещи – ще бъдат съобразени с целите, заложени в проекта за икономическа стратегия, наречен „България 20-50“;
 4. Поддържане на устойчив енергиен баланс.

Мерки :

 1. Изготвяне на актуална енергийна стратегия „България 20 – 50“ с хоризонт 2050 г., с която да се определи перспективата за енергийната система на България с цел:
  • . Определяне на енергийните нужди на страната с оглед заложените приоритетни икономически сектори и демографската политика;
  • . Определяне на икономически целесъобразните енергийни мощности за производство на електроенергия;

            Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Перспективи за енергийните дружества от т.нар „Маришки въглищен басейн“ в контекста на сключеното Парижко споразумение относно изменението на климата, в сила от 04.11.2016 г.

          Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Провеждане на публичен експертен дебат за съдбата на наличните 2 бр. руски реактора, предназначени за площадката на АЕЦ „Белене“ в контекста на приетата енергийна стратегия стратегия „България 20-50“.

В тази връзка, към настоящия момент са възможни два варианта. Единият е реакторите да се продадат на Русия като при това положение продажната цената ще бъде изключителна ниска. Другият вариант е те да се монтират в България, като най – удачно е това да стане на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ във връзка с изтичане на експлоатационния срок на сега действащите реактори.

Предложение във връзка с възможността АЕЦ „Белене“ да се реализира на основата на публично – частно партньорство: Държавата да участва в проекта на основата на публично – частно партньорство, а частният инвеститор да поеме задължение да реализира инвестиции в страната за производствени индустриални мощности, които да консумират определена част от произведената от атомната електроцентрала енергия за периода на изплащане на централата.

 1. Набелязване на мерки за предотвратяване на рисковете в следствие на пълната либерализация на енергийния пазар по отношение на т.нар. „енергийно бедни“ от населението, които в България са около 500 хил. души.

          Срок за изпълнение:  6 месеца.

 1. Листване на пакети от акции на държавните енергийни дружества на Българската фондова борса.

          Срок за изпълнение:1 година.

 1. Промяна в процедурите по избор на ръководство на всички държавни енергийни дружества – същите ще се излъчват и избират с пряк избор, при тайно гласуване, от целия наличен щатен състав на предприятието.

         Срок за изпълнение: 3 месеца.