Туризъм

Цел:

        Оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси в страната за формирането на туристически продукт с бранд „България от Балканите“, конкурентоспособен на световния пазар.

Мерки:

  1. Осигуряване на допълнителни 30 млн. лв. към бюджета на Министерство на туризма за:
  • провеждане на национална реклама, съгласувана с браншовите организации и туроператори, работещи на целеви за България пазари. Ще се акцентира върху развитието на електронния маркетинг на България;
  • осигуряване функционирането на задграничните туристически представителства. Самата туристическата реклама ще бъде елемент от програмата „България от Балканите“.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

  1. Активно развитие на балнеологията и т.нар. СПА центрове. За целта ще бъдат отпуснати допълнителни 20 млн. лв. по инвестиционна програма „Минерални води“ на Министерството на околната среда и водите.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

  1. Обвързване на натурално произведените земеделски продукти в страната с хранително – вкусовия сектор в туризма.

Срок за изпълнение: 9 месеца.