Земеделие и горско стопанство

          Цел:

      Възстановяване на традиционните за страната животновъдство, овощарство и зеленчукопроизводство, стимулиране на производството на храни с висока добавена стойност и приоритетна подкрепа за създаване на широк сектор от жизнени фамилни стопанства.

Мерки:

 1.   Директни плащания – въвеждане на модулация на размера на субсидиите комулативно към тавана, установен в сегашното законодателство при прилагане на схемата за единно плащане на площ. Комулацията означава диференцирана ставка спрямо размера на площта, която се обработва.

           Срок за изпълнение – 6 месеца.

         Цел: Подкрепата да се фокусира върху уязвимите и недофинансирани сектори – плодове и зеленчуци          (полско и оранжерийно производство) и животновъдство.

 1. Създаване на електронна единна система за свързани лица.

          Срок за изпълнение – 9 месеца.

        Цел: Пресичане на деформацията при подпомагането на земеделските стопанства, при която 75 %           от субсидията отиват в сто свързани лица.

 1. При установена свързаност на лицата, получаващи директни плащания – въвеждане на имуществени санкции и отнемане на правото на кандидатстване по съответната мярка за период от 5 години.

          Срок за изпълнение – 5 месеца.

         Цел: Пресичане на деформацията при подпомагането на земеделските стопанства, при която 75 %          от субсидията отиват в сто свързани лица.

 1. Обвързване на преработката със суровината при инвестиционните мерки по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020).

          Срок за изпълнение – 6 месеца.

        Цел: Постигане на максимална целесъобразност при инвестирането на евросредства в българските          производствени и преработвателни земеделски стопанства.

 1. Въвеждане на лицензионен режим за производство на продукти по Български държавен стандарт (БДС).

         Срок за изпълнение – 9 месеца.

        Цел: Консумиране от потребителите на автентичен български продукт, произведен от мляко с               местен произход.

 1. Промяна в БДС за „Българско бяло саламурено сирене“ – да се въведе изискване суровината да е „произведена от свежо мляко“.

         Срок за изпълнение – 3 месеца.

        Цел: Консумиране от потребителите на автентичен български продукт, произведен от мляко с               местен произход.

 1. Свързаност между програмите за директни плащания и другите целеви програми за подпомагане на земеделски производители.

         Срок за изпълнение – 3 месеца.

        Цел: Постигане на максимална целесъобразност при инвестирането на евросредства в българските         производствени и преработвателни земеделски стопанства.

 1. Създаване на зони в населените места, които да отговарят на всички законови изисквания (ХЕИ и др.), където местните земеделски производители да предлагат своята продукция без заплащане на такса.

         Срок за изпълнение – 1 година.

       Цел: Създаване на преки връзки между производителите и потребителите и скъсяване на веригата          за доставка.

 1. Законодателно уреждане на възможността търговските вериги да могат да отварят на техните търговски площи щанд за фермерски пазар.

          Срок за изпълнение – 1 година.

         Цел: Създаване на преки връзки между производителите и потребителите и скъсяване на веригата          за доставка.

 1. Електронен пазар за животински и неживотински продукти, произведени от местни малки и средни фермери. За целта ще се създаде платформа за онлайн пазаруване на дребно, чрез която производителите да осъществяват продажба на своите продукти, а потребителите да имат богат избор от пресни и здравословни продукти. Примерното наименование може да бъде „Наше село“ и ще бъде районирано по области с оглед обособилите се 6-7 мегаполиса в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново и др. Поддръжката и администрирането на платформата ще се осъществява от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Всеки производител ще има профил с данни за мястото, начина и вида на стоките, които предлага (снимки и видео). От МЗХ и неговите регионални структури ще се получават стандартизирани опаковки със стикери и уникален идентификационен код (УИН), които всеки производител ще поставя върху стоките. Транспортът ще е специализиран, ще отговаря на нормативните изискванията и ще се поддържа от МЗХ. Платформата може да се обвърже с поддържания към момента от МЗХ „Информационен регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни“.

         Срок за изпълнение – 6  месеца.

         Цел: Създаване на преки връзки между производителите и потребителите и скъсяване на веригата           за доставка.

 1. Продължаване на политиката на предходното правителство по възстановяване и модернизация на хидромелиоративната система и увеличаване на поливните площи. Допълнително ще бъдат извършени нормативни промени за разширяване на кръга субекти, които могат да кандидатстват по мярка 4.1 на ПРСР относно възможността за подкрепа на инвестициите в хидромелиорацията.

          Срок за изпълнение – 6  месеца.

         Цел: Да се създадат условия за развитие на зеленчукопроизводството и овощарството.

 1. Продължаване на политиката на предходното правителство по насърчаване сдружаването на земеделските производители. Предложение: създаване на организации на основата на публично – частно партньорство, при които държавата, в лицето на МЗХ и различните негови структурни звена, Министерство на икономиката, МВнР и БАН, ще участва с експертен потенциал и осигуряване на местни и международни търговски връзки (контакти, информационно обезпечаване и маркетинг), както и правно и счетоводно обслужване. За изпълнението на тази мярка ще бъдат осигурени допълнителни финансови средства като размера им ще бъде определен след направени разчети.

          Срок за изпълнение – постоянно.

         Цел: С общи усилия производителите да отстояват по-лесно своите интереси на пазара.

 1. Организиране на маркетингова и рекламна държавна политика по отношение на традиционни и уникални продукти, изразяваща се в:

а) предоставяне на държавни помощи за участие на български производители в международни търговски изложения и форуми – при сключени договори за експорт от страна на български компании за стъпване на нови пазари, държавата ще поема разходите за период от 1 година за наем на офис и реклама на територията на съответната страна, където се реализира продукта;

б) изготвяне на продуктова листа с традиционни национални продукти, обвързани с култура и географски и климатични условия под марката „България от Балканите“, презентирани на онлайн платформа, с връзки към хотели и заведения, ферми за биохрани, забележителности, инфраструктура, здравна система, експортно ориентирани компании, образование, трудови възможности на населението и др. Това ще бъде „корпоративната“ визитка на страната пред глобалния и дигитализиран свят.

      Срок за изпълнение: 3 месеца, като постоянно ще се актуализира

     Цел: Проактивна търговска политика с цел нарастване на износа на българските качествени         продукти.

14. Създаване на програма за оформяне на електронни досиета на всички продукти на пазара.

Срок за изпълнение: 1 година.

    Цел: Прозрачност по отношение на съдържанието и произхода на продуктите, което ще даде сигурност на потребителите при осъществяване на покупките.

 1. Създаване на условия за навлизане на частния бизнес в управлението на дейността на институтите на Селскостопанската академия, задавайки нуждите и целите за разработване на научни задачи. Регламентиране на реда и начина на финансиране на научни проекти от страна на частния сектор.

Срок за изпълнение: 1 година.

Горско стопанство

Цел:

 1. Осигуряване на ресурси за перспективното опазване и подобряване състоянието на българската гора.
 2. Увеличаване на икономическия и социален ефект от горскостопанските дейности на местно и национално ниво.
 3. Политика за постигане на положителен ръст при всички икономически и социални показатели в дългосрочен и краткосрочен план от горскостопанските и преработвателните дейности, изпълнението на която ще бъде вменена като отговорност на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).

 

Мерки:

 1. Изпълнение на залегналите цели в Националната стратегия за развитие на горски сектор в Република България (2013 – 2020) и предвидените конкретни действия в Стратегическият план за развитие на горския сектор в Република България (2014 – 2023).
 2. Предприемане на законодателни промени за уреждане на допълнителни функции на ИАГ във връзка със заложените цели.
 3. Създаване на консултативно – информационен център по въпроси свързани с горското стопанство и преработвателната промишленост към Института за гората при БАН. В състава му ще влизат представители от научни, образователни, социални, технически и икономически области. Същият ще бъде натоварен с:
 • поддържане на диалог с обществото и заинтересованите лица от горския сектор с цел приемане на мнения за подобряване функционирането на системата;
 • развитие на научно – изследователските дейности в горския сектор и обвързването им с нуждите на бизнеса, иновации и трансфер на технологии;
 • провеждане на публичен експертен дебат с участието на всички заинтересовани лица, два пъти годишно, с поставени за обсъждане актуални тематични въпроси, с цел намиране на ефективни решения;
 • публикуване на месечни отчети за дейността на центъра.

Основната функция на центъра е да подпомага заместник – министъра на земеделието и храните при определяне на политиката в горския сектор.

 1. Предприемане на законодателни мерки за насърчаване на публично – частното партньорство в горския сектор и изготвяне на програма за реализирането му.
 2. Създаване на нормативни и организационни условия за устойчиво използване на лечебни растения, гъби и горски плодове, както и за подобряване на състоянието и популациите в ловните стопанства. Тези т. нар. недървесни продукти ще влязат в клъстер с представители на туристическия бранш и хранително вкусовата промишленост по програмата „България от Балканите“, включена в приложение „Икономическа политика“ към Договора.
 3. Ръководителите на държавните горски структури ще се избират с пряко тайно гласуване от целия наличен щатен състав. Допълнително ще бъдат нормативно уредени правилата за осъществяване на процедурите по избор на тези ръководители.

Срок за изпълнение на предложените мерки: 1 година.