ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ПРЕДЛАГАНАТА ОТ МЕН ПРОГРАМА

 1. Политическите досиета на прехода (Приложение № 2)

Обявяване на реалното имуществено състояние на лицата, участвали в управлението на страната в периода 1990 г. до настоящия момент. Това включва имуществото на политическите лица извън декларираното, изразяващо се в движимо и недвижимо имущество, банкови сметки в страната и чужбина, дружествени дялове и акции, притежавани както на правно основание, така и чрез фактическо отношение – държане чрез подставени лица и скрити договорни взаимоотношения. Цялата информация ще излезе като справка, подписана от  министър – председателя и ще бъде подадена на Прокуратурата или новосформираната прокуратура „Антикорупция“ като съобщение, което да послужи за започване на наказателно производство по реда на НПК. Съдебната фаза ще бъде при открита врата, т.е. публични заседания, излъчвани по БНТ и БНР, с цел максимална прозрачност и предотвратяване на външно влияние върху съда. Във връзка с горното, ще бъдат предприети законодателни промени за инкриминиране в Наказателния кодекс на „незаконното обогатяване, представляващо значително увеличаване на средствата на лице, заемащо ръководна длъжност, за което то не може да даде разумно обяснение от гледна точка на законните му доходи“.

 1. Свикване на Велико народно събрание (Приложение № 3)
 • Антикорупционна прокуратура – Създаване на Антикорупционна прокуратура като самостоятелна институция извън съдебната власт, за разследване на корупционни схеми, осъществени от лица, заемащи ръководни длъжности в изпълнителната, законодателната, съдебната и местната власт, както и участието им в организирани престъпни групи.
 • Уреждане в Конституцията на института за отзоваването на народните представители.
 1. Данъчна и фискална политика (Приложение № 8)
 • За период една бюджетна година, а при непълна такава – за 12 последователни месеца, бюджетът на държавата ще бъде увеличен с 8 млрд. лв. на база Бюджет 2018 г. Това ще стане посредством преустановяване на незаконните схеми, с които се ощетява фиска както в приходната част (данъчни и неданъчни постъпления), така и в разходната такава (разпределение на публичните средства през обществени поръчки). Ще бъдат оповестени престъпните механизми, чрез които през годините назад се е ощетявал бюджета и съпричастните към това лица.
 • Поетапно намаляване на данъчната тежест (необлагаем минимум от 800 лв., диференцирано ДДС, др.) върху домакинствата с цел стимулиране на вътрешното потребление, освобождаване на повече пари за инвестиции при бизнеса и привличане на чужди капитали.
 1. Икономическа политика (Приложение № 9)
 • Икономически мерки за създаване на условия за развитие на предприемачество от всеки и намаляване на административната тежест, както и осигуряване на лесен достъп до евтин финансов ресурс.
 • Поставен е акцент върху развитието на високотехнологични сектори и такива, за които в страната са налични условия и традиции за развитието им като земеделие и туризъм.
 • Изработил съм следните програми, които ще бъдат представени допълнително:
 • „Дигитална България“ – за развитие на IТ сектора от училището до пазара;
 • „Моята идея“ – онлайн платформа за предоставяне възможност на всеки с иновативна идея да получи достъп до финансиране за нейното развиване;
 • „Работа за всеки“ – преминаване от временна към дългосрочна заетост на лица от малцинствата по различните социални програми и постепенно повишаване на квалификацията им;
 • „Трудова интеграция“ – насочена към осъдени лица с наложена пробационна мярка възпитателен труд. Задължението за тяхното наемане и реална заетост ще бъде обвързано с условията по възлагане на различни обществени поръчки, най-вече в сферата на строителството. В тази връзка е предвидено и изработването на закон за полагане на възпитателен труд, свързан с налаганите наказания по Наказателния кодекс;
 • „България от Балканите“ – включва формиране на продуктова листа с автентични български стоки и услуги (хранително – вкусова промишленост, земеделие, високотeхнологични производства, туризъм, ниски данъци и сигурност на високи нива за бизнеса и гражданите) под едноименната марка, която ще бъде агресивно популяризирана на международните пазари. По тази програма е предвидено ангажиране на българските граждани, пребиваващи в чужбина.
 • „Логистик Изток – Запад“ – има за цел да осъществява компенсираща дейност по осигуряване на логистиката при онлайн търговията по оста Азия – Европа. Част от програмата ще включва създаване на условия за активно и пасивно усъвършенстване на стоки на територията на страната.
 • Създаване на програма „Борсата – моята инвестиция“, насочена към насърчаване на инвестициите на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ) чрез листване на пакети от акции на всички държавни предприятия и интегриране на БФБ и „Централен депозитар“ АД към европейските и световни финансови пазари.
 1. Здравеопазване (Приложение № 4)
 • Основният акцент е широкообхватна и финансово обезпечена профилактика, с цел намаляване на социалнозначимите заболявания.
 • Поетапно поемане на целия обем необходими финансови средства за медицинските услуги, медикаментите и медицинските изделия с цел намаляване личното участие на пациента в заплащането за здраве от сегашните над 50 % до под 5 %.
 • Предвижда се също увеличаване заплащането на заетите в болничната помощ до нива от 7 – 8 хил. лв. за лекари, извършващи високоспециализирани медицински дейности в университетските болници и 3 – 4 хил. лв. за тези от общинските, както и заплати от 2 хил. лева за медицинските сестри.
 1. Образование и наука (Приложение № 5)
 • Обучение, основаващо се на интерактивни методи (целенасочено организирани ситуации – игри, онагледяване чрез мултимедия или снимков материал, свързване на урока с реални събития от ежедневието и др., в които децата чрез преживяване и емоция, придобиват знания и умения), които коресподират с желанията, разбиранията и възможностите за учене на нашите деца в условията, които поставя съвременния свят. Приоритет в учебната програма ще имат информационните технологии, чуждите езици, математиката и предприемачеството в широкия смисъл – финансова грамотност и меки умения (лидерство, комуникация, вземане на решения, креативност и др.). За осъществяване на тази политика ще бъдат отпуснати допълнителни средства към бюджета на МОН.
 • Разтоварване на учебните програми, т. е. премахване на т. нар. академичен материал, предимно за 4-7 клас.
 • Повишаване на размера на заплатите на учителите с 50 % с цел възвръщане на престижността на професията и повишаване изискванията към тях.
 • Участие на БАН в изпълнителната (съвет от учени към всеки министър) и законодателна власт (задължително участие при извършването на оценка на въздействието на проектите за нормативни актове). Към бюджета на БАН ще бъдат преведени допълнително 50 млн. лв. за финансово обезпечаване на текущи нужди.
 1. Съдебна система, вътрешна сигурност и обществен ред (Приложение № 6 и 7)
 • Приемане на законодателни промени за предотвратяване на вътрешни и външни въздействия върху работата на съдебните органи и службите за обществен ред и сигурност, породени от икономически, политически и личностни зависимости. Постигане на ефективност при законовата им дейност, изразяваща се в:
 • Постановяване на осъдителни присъди с налагане на наказание „лишаване от свобода“ и „конфискация“ за лицата, придобили имущество по престъпен начин във връзка с участието им в управлението на страната за периода 1990 – до настоящия момент;
 • Противозаконно отнемане на МПС /кражба/ – за 2015 г. са регистрирани 3957 посегателства.

Първата година на управление ще бъдат свалени с 50 %, втората година  с още 30 %;

 • Противодействие срещу незаконната миграция, каналджийството и трафика на хора.

До 6 месеца ще бъде обезпечена на 100 % охраната  на българо –турската граница.

 • Престъпленията против собствеността и по-конкретно в частта на подвидовете кражби – джебчийска, взломна, домова, от офиси, от магазини, на части и вещи от МПС – намаляване с 15 % през първата година на управление, 30 % през втората и 20 % през третата.
 • Наркотици – ограничаване на трафика и разпространението на наркотични вещества с 30 % през първата година на управлението и поспепенно в следващите три години до достигане на минимални нива.
 • По отношение на Националната служба за охрана:

Право на охрана в рамките на мандата им ще имат – Президентът, Председателят на Народното събрание, Главният прокурор и всички прокурори и съдии от Антикорупционната прокуратура и Специализирания наказателен съд. За всички други лица (обществени личности и граждани), по отношение на които е налице заплаха за живота и здравето, защитата ще се осигурява от МВР. Право на специализиран транспорт ще имат членовете на Конституционния съд, председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд.

 1. Електронно управление (Приложение № 15)

В срок до две години ще се осъществят всички дейности по внедряването, експлоатацията и развитието на информационни технологии и системи, свързани с електронното управление на Република България. За финансовото обезпечаване на процеса по изграждането на електронно управление, през първата година на управлението от бюджета ще бъдат подсигурени 700 млн. лв. и още 1 млрд. лв. през втората.

 1. Енергетика (Приложение № 12)
 • Изготвяне на актуална енергийна стратегия с хоризонт 2050 г., с която да се определи перспективата за енергийната система на България.
 • Листване на пакети от акции на държавните енергийни дружества на „Българска фондова борса-София“ АД.
 • Ръководствата на всички държавни енергийни дружества ще се излъчват и избират с пряк избор при тайно гласуване от целия наличен щатен състав.
 • Набелязване на мерки за предотвратяване на рисковете в следствие на пълната либерализация на енергийния пазар по отношение на т.нар. „енергийно бедни“ от населението, които в България са около 500 хил. души.
 1. Земеделие и горско стопанство (Приложение № 10)
 • Възстановяване на традиционните за страната животновъдство, овощарство и зеленчукопроизводство, стимулиране на производството на храни с висока добавена стойност и приоритетна подкрепа за създаване на широк сектор от жизнени фамилни стопанства. За осъществяване на това се предвидени мерки, както по отношение на финансирането, така и по отношение на създаване на условия за достъп на всички производители до пазара.
 1. Туризъм (Приложение № 11)
 • Оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси в страната за формирането на туристически продукт с бранд „България от Балканите“, конкурентоспособен на световния пазар. За постигане на тази цел са предвидени финансови средства за агресивен маркетинг на международните пазари.
 • Също така предвидено е допълнително финансиране за развиване на балнеологията (СПА релакс и балнеолечение) и обвързване на натурално произведените земеделски продукти в страната с хранително – вкусовия сектор в туризма.
 1. Отбрана (Приложение № 13)
 • Финансово обезпечаване на всички планирани мероприятия за годината, както за поддържане, така и за повишава на бойната подготовка на военните формирования.
 • Подсигуряване на нови полеви облекла и индивидуално снаряжение за военнослужещите, както и увеличаване на размера на компенсационните суми за живеещите при условия на свободно договаряне.
 1. Други предложения (Приложение № 15)
 • Доходи и трудови правоотношения
 1. Поетапно увеличение на всички пенсии по време на управлението, както следва: първа година – 2,5 %, втора година – 10 % , трета – 15 % и четвърта – 20 % ;
 2. Получаване на т. нар. детски надбавки от всички деца, независимо от дохода на родителите по Закона за семейни помощи за деца. Увеличаване на размера им пропорционално на доходите от третата година на управлението.

Срок за изпълнение: втората година на управлението.

 1. Създаване на 100 хил. нови работни места в страната.

Срок за изпълнение: 2 години;

 1. Определяне на минимална работна заплата (МРЗ) по браншове и отпадане на минималните осигурителни прагове. МРЗ ще бъде договаряна между работодатели и синдикати. Механизмът за определянето и ще бъде допълнително предложен и обсъден с всички заинтересовани лица.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Изработване на проект за нов Кодекс на труда.

Срок за изпълнение: една година и половина.

 • Административна реформа

Въвеждане на принципа „мълчаливо съгласие“ във всички специални закони, уреждащи издаването на разрешения и/или удостоверения за еднократни сделки или действия. Това ще доведе до постигане на целите, заложени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и съответно до подобряване на бизнес средата в страната.

Срок за изпълнение: 1 година.

 • Електронно управление

В срок до две години ще се осъществят всички дейности по внедряването, експлоатацията и развитието на информационни технологии и системи, свързани с електронното управление на Република България.

За изпълнение на горното ще бъде изграден клъстър с участието на държавата и представителите на местната IT – индустрия. Осъщественото взаимодействие между държавата и индустрията за постигането на тази цел ще постави началото на държавната политика по трансформиране на икономиката ни във високотехнологична с общите усилия на цялото общество. Това е основният фактор и гарант за просперитета на нацията при съвременните предизвикателства, пред които е изправен света.

За финансовото обезпечаване на процеса по изграждането на електронно управление, през първата година на управлението от бюджета ще бъдат осигурени 700 млн. лв. и още 1 млрд. лв. през втората година.

 • Пътна инфраструктура
 1. Доизграждане на Автомагистрала „Хемус“.

Срок за изпълнение: 3 години.

 1. Доизграждане на Автомагистрала „Струма“ Лот – 2 и 4 и започване на изграждане на Лот – 3.

Срок за изпълнение: 4 години.

 1. Изграждане на тунел под Шипка и рехабилитация и реконструкция на пътните участъци свързани с него. Проектът е част от Трансевропейски транспортен коридор ІХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север – Юг.

Срок за изпълнение: 6 години.

 1. Автомагистрала „Калотина – София“.

Срок за изпълнение: 4 години.

 1. Автомагистрала „Черно море“ – обща дължина на участъка е 103 км. и трябва да свързва градовете Варна и Бургас, движейки се панорамно покрай Черно море. Тя е част от паневропейски транспортен коридор 8 (Драч – Тирана – Скопие – София – Бургас – Варна), който ще осигури сухопътна връзка на товарите между Черно море и Адриатическо море.

Срок за изпълнение: 6 години.

 1. Изграждане на трасето Русе – ВеликоТърново, с обход на гр. Бяла

Срок за изпълнение: 6 години.

 1. Скоростен път София – Видин, с приоритет участъкът Видин – Враца

Срок за изпълнение: 4 години.

 1. Доизграждане на околовръстния път на гр. София.

Срок за изпълнение: 4 години.

 • Държавни предприятия
 1. Публично оповестяване на подробни месечни финансови отчети за дейността на всички държавни и общински предприятия.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Изготвяне на анализ относно финансовото състояние на държавните предприятия и влиянието им върху бюджета и икономиката като цяло. Публично оповестяване на резултатите и предприемане на необходимите действия в най – кратки срокове за отстраняване на констатираните слабости.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Промяна в процедурите по избор на ръководство на всички държавни предприятия – същите ще се излъчват и избират с пряк избор, при тайно гласуване, от целия наличен щатен състав на предприятието.

Срок за изпълнение: 3 месеца.

 1. Листване на пакети от акции на всички държавни предприятия на „Българска фондова борса-София“ АД.

Срок за изпълнение: 1 година.

 1. Въвеждане на ограничение за закупуване на МПС-та за държавната администрация в изпълнителната, съдебната, законодателната и местната власт на цена до 40 хил. лв., освен тези със специално предназначение – пожарни коли, такива за нуждите на гражданска защита, за спешна медицинска помощ и др.

Срок за изпълнение: един месец.

 1. „Летище София“ ЕАД няма да се отдава на концесия. В рамките на 6 месеца ще бъдат предприети мерки по оптимизация на разходите, което включва съкращаване на щата, избор на ръководство като при другите държавни предприятия – с пряко гласуване от целия щатен състав, атестиране на всички служители и предотвратяване на всички незаконни дейности, извършвани на територията му.

Срок за изпълнение: 6 месеца. 

 • Антимонополни мерки
 1. Облекчаване на режимите за търговия на горива, уредени в ЗДДС (плащане на обезпечение само за действително извършени доставки на месечна база) и в ЗАДС (облекчена процедура и изисквания при издаване на лиценз за управление на данъчен склад). В тази връзка ще бъде приет внесеният от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов в 43 ОНС законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за акцизите и данъчните складове, както и допълнителни промени за облекчаване на въпросните режими.

Срок за изпълнение: 3 месеца.

 1. Транспониране (предприемане на всички мерки за ефективно прилагане на директивата в националното законодателство) на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Това ще даде възможност на всеки български гражданин да поиска обезщетение пред националните съдилища за вредата, която им е причинена при нарушение на конкурентното право (монополно или господстващо положение на пазара, засягащо потребителите). Потърпевшият може да претендира обезщетение за претърпяна загуба, пропуснати ползи и натрупани лихви.

Срок за изпълнение: 9 месеца.

 1. Промени в Закона за концесиите, приет през януари 2017 г. от 43 ОНС по отношение на изискванията към субектите, които кандидатстват, цена, срок и ясно дефинирани отговорности на контролните органи, които ще следят спазването на концесионните договорености.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Промени в Закона за обществените поръчки – уреждане на персонална отговорност за всеки, който се явява възложител по закона.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 • Култура

Подсигуряване на допълнителни 20 млн. лева към бюджета на Министерство на културата за достъп до култура на учениците в България. За всички ученици ще бъдат подсигурени четири безплатни посещения на театрални постановки за съответната учебна година. В отдалечените населени места мярката ще се реализира посредством т.нар. „пътуващ“ театър.

Срок за изпълнение: 6 месеца. 

 • Екология

Премахване на продуктовата такса (екотакса) за МПС-та и въвеждане на задължение за поставяне на нов автомобилен каталитичен конвертор (катализатор) при регистрация в КАТ на дизелови МПС-та втора употреба, внесени от чужда държава. Годините на употребяваните автомобили, след достигането на които ще възниква задължението да се поставя нов катализатор, ще бъдат определени допълнително след публичен експертен дебат. Държавата ще заплаща една част от сумата за нов катализатор.

Срок за изпълнение: 6 месеца.   

 • Спорт

Приемане на предложения през 2016 г. от Министерство на младежта и спорта проект за нов Закон за физическото възпитание и спорта. Допълнително осигуряване на 20 млн. лв. към бюджета на министерството.

 • Други законодателни промени
 1. Лустрация от ръководни позиции в държавната администрация и във всички организации с обществено и държавно участие по отношение на всички активни до 1990 година сътрудници на Държавна Сигурност.

Срок за изпълнение: 9 месеца. 

 1. Изготвяне на Закон за лобизма.

Срок за изпълнение: 1 година.

 1. Промени в Закона за задълженията и договорите:
 • Промени, предложени от омбудсмана Мая Манолова, с които се слага „таван“ на наказателните лихви при просрочие, каквито начисляват всички доставчици на обществени услуги. Техният размер в момента е основният лихвен процент плюс 10 пункта, а при положение че основният лихвен процент се движи около 1%, налице е десетократно увеличение. Предложението на омбудсмана е размерът да стане по-справедлив като се намали на основния лихвен процент плюс 4 пункта.
 • Промени в разпоредбата на чл. 76 от ЗЗД, предложени от народните представители Мария Белова, Георги Андонов и Евгения Ангелова относно последователността на погасяване на задължението в различните му части. Към момента разпоредбата гласи, че при погасяне на задължението първо се погасят разноските по изпълнителното производство, след това лихви и неустойки и едва тогава – главница. Предложението е да се погасяват най-напред главницата, след това лихвите и най-после разноските. По този начин, постепенното изчистване на главницата ще прекрати трупането на лихви и ще даде възможност на длъжника да плати задължението си без утежняване.

Срок за изпълнение: 6 месеца.

 1. Народни представители (Приложение № 14)
 • Намаляване размера на държавната субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии от 11 лв. на 5 лв.

Срок за изпълнение: 3 месеца.

 • Въвеждане на мажоритарен избор на народни представители.

Срок за изпълнение: 9 месеца.

 • Съкращаване на автопарка на Народното събрание и зачисляване на водещите се там на отчет МПС-та в направления „Патрулно-постова дейност“, „Териториална полиция“ и „Криминална полиция“ в ГД „Национална полиция“ – МВР. Право на ползване на лек автомобил с шофьор ще бъде осигурено само на председателите на парламентарните групи в случаите на осъществяване на представителни действия, кръгът на които ще бъде конкретизиран допълнително.

Срок за изпълнение – 1 месец.

 • Прекратяване на поемането на допълнителните разходи за народните представители (представителни разходи, за сътрудници и др.), които в момента са в размер на около 2 хил. лв. Народните представители ще обезпечават финансово въпросните дейности от държавната субсидия, която получават политическите партии, които са ги излъчили.

Срок за изпълнение – 1 месец.

 • От момента на конституирането на Народното събрание, за всеки народен представител ще се обособява електронна папка с публичен достъп, в която ще се отразява неговата дейност – законодателна инициатива, становища по законопроекти, предложения за избиране и освобождаване на лица в държавни органи, гласувания „за“ или „против“ по разглежданите закони в Народното събрание и др.

Срок за изпълнение – 1 месец.

 • Нормативно ще бъде уредено задължение за народните представители веднъж на всяко тримесечие да организират и провеждат кръгла маса в техните избирателни райони за установяване на наличните проблеми там от социално, икономическо и административно отношение, както и за търсене на решения за тяхното отстраняване. За срещата същите ще изготвят доклад, който ще се внася в Народното събрание и ще се публикува в тяхното електронно парламентарно досие.

Срок за изпълнение – 1 месец.

 1. Изисквания към министър-председателя ( Приложение № 1)

Задължения, които приемам да изпълня, ако бъда избран за министър – председател

 • Задължавам се ежеседмично (всяка неделя) да давам отчет по БНТ с продължителност 60 минути, в което време ще излагам в рамките на 15 минути предприетите действия във връзка със заложените цели в програмата на оглавяваното от мен правителство, а в останалата част от времето ще отговарям на въпроси, задавани от зрители по телефона или чрез социалните мрежи.
 • Задължавам се всеки месец да посещавам по два областни административни центъра, където, в най-голямата налична за населеното място конферентна зала, в рамките на два астрономически часа да отговарям на въпроси на граждани и посочени от тях проблеми, за които ще бъда задължен в рамките на едномесечен срок да бъде предложено решение в частта на проблема, която е в компетенцията на централната изпълнителна власт.
 • Задължавам се в първия работен ден от встъпването ми в длъжност като министър-председател да си определя основна месечна работна заплата в размер 1300 лева.
 • По време на мандата се задължавам да ползвам среден клас служебен автомобил /на стойност до 39 000 лв./ с един шофьор, без специален режим на движение и без лична охрана.
 • По време на мандата ще ползвам собственото си жилище.
 • Задължавам се да не ползвам почивните бази на Министерски съвет и Университетска болница „Лозенец“ (Правителствена) към него.
 • Задължавам се да въведа процедура, при която един от вицепремиерите в Министерски съвет, с ресор икономика и регионална политика, с мандат една година, да се избира от съвет в състав – представители на 28 – те областни центрове в страната. Членовете на съвета ще се излъчват от населението на всяка област на случаен принцип – чрез томбола, предавана по БНТ, в която ще участват всички граждани, изявили желание с подаване на съответното заявление. Допълнително ще бъде определен реда за назначаване и заплащане, както и формата на откъсване за този период от трудовата им дейност.
 1.  Продължаване на Националната програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до обхващане на всички такива в страната.

Срок за изпълнение: 4 години.

    17. Финансово обезпечаване на предлаганата от мен Програма на годишна бюджетна база, а при непълна такава – за 12 последователни месеца

           ПРИХОДИ

За период една бюджетна година, а при непълна такава – за 12 последователни месеца, бюджетът ще бъде увеличен с 8 млрд. лв. на база Бюджет 2018 г. посредством преустановяване на незаконните схеми, с които се ощетява фиска, както в приходната част (данъчни и неданъчни постъпления), така и в разходната такава (разпределение на публичните средства през обществени поръчки). Ще бъдат оповестени престъпните механизми, чрез които през годините назад се е ощетявал бюджета и съпричастните към това лица.

РАЗХОДИ

 • 1,5 млрд. лв. към бюджета на НЗОК (Здравеопазване);
 • 1 млрд. лв. към Министерство на образованието;
 • 700 млн. лв. за електронно управление;
 • 100 млн. лв. към МВР;
 • 50 млн. лв. към БАН;
 • 50 млн. лв. към Министерство на отбраната;
 • 50 млн. лв. към Министерство на туризма;
 • 20 млн. лв. към Министерство на културата;
 • 20 млн. лв. към Министерство на младежта и спорта;
 • 1 млрд. лв. за реализиране на икономическите проекти;
 • 500 млн. лв. за инфраструктура.