доц. д-р ОГНЯН БОЮКЛИЕВ, роден на 04/08/1960

Националност Българин

Месторабота: Институт за икономически изследвания – БАН

Семеен, с едно дете.

Местоживеене: гр. София

ТРУДОВ СТАЖ
от 2009 до сега Преподавател по програмите за обучение по Програма за
развитие на селските райони;
от 2008 до сега Национален експерт по Програма за развитие на селските райони – ЛИДЕР;
1997-2013 Институт по икономика на селското стопанство, София
Доцент, доктор по икономика, Отдел „Земеделска политика и развитие на селските райони”;

1997-2001 38-мо Народно събрание на Република България
Съветник на заместник-председателя на Комисията по
земеделие, гори и поземлена реформа;
Експерт към Комисията по земеделие, гори и поземлена
реформа и член на работните групи по подготовка на Закона за
бюджета на Република България за 1999, 2000 и 2001 година
1996-1997 Програма ФАР на Министрество на земеделието и хранителната промишленост;

Член на Управителния съвет на Системата за
селскостопански кредити;
1995-1997 Министерство на земеделието и хранителната промишленост
Началник управление “Информация, координация и
териториални структури”;

1994-1997 Експерт към Комисията по земеделие и гори на 36-то и 37-то
Народното събрание и член на работните групи по
подготовката на Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за защита
на земеделските производители и Законите за бюджета на Република
България за 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 година;

1994-1995 Институт по икономика на селското стопанство, София
Научен сътрудник;
1993-1994 Институт по икономика на селското стопанство, София
Организатор на научния процес
ОСНОВНИ ОБЛАСТИ
НА НАУЧНО
ИЗСЛЕДВАНЕ:
1. Аграрна политика, развитие на селските райони, селска икономика,
политика за развитие на селските райони
2.Трансгранично сътрудничество
3. Организация на пазарите на земеделски и хранителни стоки
4. Икономическо моделиране на доходността на пазарните
производствени структури и параметри за определяне насоките на
аграрната политика
5. Доходи и трудова заетост в земеделието
6. Влияние на макроикономическата среда при формиране на
доходите и трудовата заетост в земеделието
7. Информационни системи за наблюдаване на доходите и трудовата
заетост в земеделието
ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ
1996 JICA, Япония
Интернационална кооперативна програма под ръководството на
японското правителство,
Селскостопански маркетинг
Специализация
1996 Министерство на земеделието на Франция,
Административни структури в земеделието
Специализация
1995 Министерство на земеделието на Франция,
Информационни системи и мониторинг в земеделието
Специализация
Curriculum Vitae Огнян Боюклиев
© European Union, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 3 / 5
1990-1993 Институт по икономика на селското стопанство, гр. София,
Редовна аспирантура на тема:
Доходи и трудова заетост при пазарните форми на
земеползване
1982-1987 Лесотехническа академия, гр. Ленинград,
Специалност Икономика на природоползването
Висше образование,
1981-1982 Висш икономически институт, гр. София
Специалност Икономика на труда
Висше образование
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Майчин език Bulgarian
Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ
Слушане Четене Участие в
разговор
Самостоятелно
устно
изложение
Руски език C C C C C
Английски език B B B B B
Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене – B1/2: Самостоятелно ниво на владеене –
C1/2 Свободно ниво на владеене, Обща европейска езикова рамка
Комуникационни
умения и компетенции
▪Добри умения за комуникация;
▪Експертна и съветническа дейност на политическо ниво (работа в
Народното събрание и неговите постоянни комисии) и с частния бизнес;
▪ Консултант на земеделски производители и преработватели
Организационни
умения и компетенции
▪ Опит като началник управление в министерство (директор) – екип от 40-50
човека;
▪Ръководител на проект за изграждане на национален музей на млякото по
програма за трангранично сътрудничество на GTZ Германия
Компютърни умения и
компетенции
▪ Microsoft Office, Internet
▪ Създаване и управление на бази данни
Curriculum Vitae Огнян Боюклиев
© European Union, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 4 / 5
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
ИЗБРАНИ
ПУБЛИКАЦИИ
И
УЧАСТИЕ В НАУЧНИ
ТЕМИ
1. Пазарни стратегии за адаптиране на полупазарните
стопанства с млечно направление, В: Въздействие на общата
селскостопанска политика върху развитието на селските райони
и домакинства, С., 2011, 200 с., с. 164-180.
2. Пазарни стратегии на полупазарните стопанства с млечно
направление, Списание Икономика и управление на селското
стопанство, брой 5, 2010, стр. 23-33
3. Доходи на земеделските производители в селските райони,
В: Аспекти в развитието на селските райони, С., 2010, 60 с.,
с. 54-60
4. Социално-икономически измерения на приложението на
ОСП на ЕС в селските райони, научна тема на ИАИ към СА,
2009-2010.
5. Оценки и перспективи за развитието на селските райони,
научна тема на ИАИ към СА, 2009-2010.
6. Социално-икономическа устойчивост на полупазарните
стопанства, научна тема на ИАИ към СА, 2009-2010.
7. Доходи и заетост в селските райони в условията на
икономическа криза, С., 2009, 50 с.
8. Structure and competitiveness of the milk and dairy supply
chain in Bulgaria, към проект на Европейската Комисия – CEEC
Agri Policy Net, 2007
9. Диверсификация на стопанската дейност и подобряване на
качеството на живот в селските райони на България в
контекста на ОСП на ЕС, научна тема на ИАИ към НЦАН, 2006-
2007.
10. Управление на риска в земеделието, ефекти от прилагане
на ОСП на ЕС върху земеделието и ХВП, научна тема на
ИАИ към НЦАН, 2006-2007.
Свидетелство за
управление на МПС
▪ Категория B
Членство в
професионални
организации
▪Научно-технически съюз;
▪Съюз на аграрикономистите в България

Публикации 73 научни;
104 научно-популярни
Участие в проекти Участие в над 40 български и международни проекти
Curriculum Vitae Огнян Боюклиев
© European Union, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 5 / 5
ИЗБРАНИ
ПУБЛИКАЦИИ
И
УЧАСТИЕ В
НАУЧНИ ТЕМИ
(продължение)
11. Интегрирано развитие на земеделието и селските райони,
НЦАН, ИАИ, С., 2006.
12. Възможности за развитие на икономиката в общините
Драгоман, Трън, Трекляно и Кюстендил”, Списание Икономика и
управление на селското стопанство, брой 51, 2006, стр. 22-27
13. Regional rurai tourist map of the West Border Region of Bulgaria,
GTZ – office Belgrade, 2006
14. Перспективи за въвеждането на поземлен данък, В: Финансовокредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското
стопанство. Пазар на земята и горите, С., 2002, 376 с., с. 61-68.
15. Въвеждането на поземлен данък няма да доведе до устойчиво
развитие на земеделието, В: Актуални проблеми на
преструктурирането на българското земеделие, С., 2001, 286 с., с.
220-227.
16. Общинската аграрна политика – политика в европейските й
измервания, Алтернативи, 2000, бр. 4-6, с. 74-75.
17. Assessment of the Economic Situation of the Farmers in Bulgaria, –
Bulgarian journal of agricultural Science, 1999, № 5, p. 949-956.
18. Бизнес-климатът за развитието на механизираните услуги в
земеделието през 1998 г., В: Сборник доклади “Техника и
технологии в трайните насаждения и зеленчукопроизводството.
Възобновяеми източници на енергия. Икономика на земеделието”,
С., 1999, 136 с., с. 97-102.
19. Структура на доходите в общините с преобладаващ планински
характер на земеделието, В: Българското село и
предизвикателствата на новия век, Троян, Аля, 1998, 260 с., с. 221-
231.
20. Доходите като фактор за формиране на нова аграрна политика,
В: Сборник “Развитие на аграрната политика на Република
България”, С., Университетско издателство “Стопанство”, 1995, 199
с., с. 135-147.
21. Разпределение на доходите при колективно земеползване,
Икономическа мисъл, 1993, кн. 6, с. 44-56.
22. Доходи и трудова заетост при новите форми на земеползване,
дисертация, С., 1993 г., 187 с. и приложения, автореферат.
23. Монетарната рамка на доходност при фамилните стопанства и
роля на аграрната политика за нейното формиране, В: Сборник
научни доклади “Научно-практическа конференция с международно
участие по аграрната политика на Република България”, С., УНСС,
1992, 229 с., с. 162-168.
24. Икономическа експлоатация на земеделските земи,
притежавани от градски жители, Икономическа мисъл, 1992, кн.