Местен референдум за спиране на презастрояването и неефективното разходване на общински средства в Столична община.

Въпрос – 3

Желаете ли създаването на граждански съвети към управителните органи на общинските дружества – „Топлофикация София“ ЕАД, „Софийски имоти“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Чистота – Искър” ЕАД и Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община?

Цел на предложението: Да се осигури прозрачност на управлението на общинските търговски дружества и контрол от страна на гражданите, което ще спре „източването“ на средства от тях, които годишно възлизат на десетки милиони лева и ощетяват всички нас, данъкоплатците, както и да се защити обществения интерес при устройството и застрояването на София.

Мотивите, които обуславят това предложение са следните:

  1. С оглед на обществената необходимост:

Да се обособят такива граждански съвети, в състава на които да се включат граждани, неправителствени организации и журналисти към столичните общински търговски дружества е изключително наложително, защото същите се управляват непрозрачно и неефективно и съответно резултатът е налице – десетки милиони източени от тях всяка година. Корупционните практики в общинските дружества се генерират от назначените там на политическа основа, а в повечето случаи от „калинки“ (лица без необходимата квалификация и опит) – ръководители, които трябва да осигурят захранването с финансови средства на клиентската маса – обръчи от фирми на управляващата партия.

– „Топлофикация София“ ЕАД е една перфектно смазана корупционна машина, която вече тридесет години е направила много политици и общински служители милионери. Същевременно може да се каже, че всеки трети жител на София е потърпевш от различните незаконни схеми на дружеството, което то прилага при начисляването на топлинната енергия. Във връзка с тези злоупотреби за десетки милиони бяхме свидетели на редица разследвания срещу ръководствата, като най – емблематичния случай е Вальо Топлото, но и него го оправдаха тази година. В крайна сметка всички тези кражби ги плащат клиентите на дружеството през техните сметки за парно.

– „Софийски имоти“ ЕАД е дружество, през което по време на т. нар преход бяха разпродадени по криминален начин всички апетитни недвижими имоти, собственост на Столична община и все още няма нито един осъден, но продължават да никнат като гъби терени за застрояване на възлови кръстовища, в елитни квартали и всичките свързани с бивши общински съветници, ръководители на общински дружества и други корумпирани политици от всички цветове – сини, червени, жълти и т.н. Затова днес няма терени за изграждането на нови детски градини, училища, спортни съоръжения и други елементи на публичната инфраструктура;

– „Център за градска мобилност“ ЕАД е дружество в което всяка година потъват десетки милиони лева от платено паркиране (синя и зелена зона), вместо да се инвестират в изграждането на обществени паркинги и гаражи, както е записано в предмета на дейност на същото. Същевременно сме свидетели на това, че с всеки изминал ден автомобилите в столицата превземат все повече зелени площи, тротоари и част от пътните платна, което прави невъзможно предвижването на пешеходците, същевременно затруднява и автомобилния трафик, най-вече обществения градски транспорт;

– „Чистота-Искър“ ЕАД е общинско дружество, отговарящо за чистотата, което прави Румен Гайтански – Вълка още по-богат с възлагане на сметоизвозване от 2016 г. на свързани с него фирми, по начин който не отговаря на законодателството. Въобще сметосъбирането и сметоизвозването са слаби в държави, които са овладяни от мафията, каквато е България. Като се има предвид с кого са свързани и останалите фирми, които изпълняват дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци и улично почистване – Кирил Домусчиев, Иво Иванов и Димитър Борисов на „Титан“ или все хора близки до властта, не е учудващо и защо София е мръсна. Да му мислят жителите, а тези които грабят милиарди, ги харчат по екзотични топли места по света. Не на последно място трябва да се отбележи, че тенденцията е това общинско дружество да поеме почистването на цяла София, а това означава изразходването на над 200 млн. лв. годишно, от които, ако няма участие на граждани, политически назначените ръководители ще „усвоят“ без проблеми едни 30-40 млн. лв.;

Предложението за граждански съвет към Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община е продиктувано от това, че в последните години темата за строителните разрешения и контрола по строителството в столицата е изключително чувствителна за обществото, защото имаме престъпно презастрояване, особено в южните квартали. Това се дължи на реституцията, в повечето случаи криминална, разграбването на недвижими имоти – общинска собственост и строителство в разрез с установените устройствени правила и норми, разбира се, срещу тлъсти комисионни за общинската администрация и политиците. И всичко това става „на тъмно“, въпреки предвидените по закон обществени обсъждания за промяна на устройствените планове, които в повечето случай са проформа. Да, заради алчността на корумпирани политици и алчни бизнесмени днес са отнети зелените площи, детски градини, места за паркиране и междублокови пространства, които превръщат живота на жителите в ежедневен ад. Общоизвестно е, че в България се зачита само интереса и правата на силните на деня – хората с парите и при застрояването това правило не прави изключение. Имаме приоритизиране на частните инвестиционни намерения над публичния интерес и неглижиране на желанията на обитателите като заинтересована страна, защото именно те са тези, които търпят несгодите на разрушената градска среда. Единственият начин да се спре това престъпно презастрояване е участието на гражданите в процеса по устройството и застрояването на Столична община, защото практиката показва, че местната власт, правителството в лицето на Дирекция „Национален строителен контрол“ (ДНСК), прокуратура и съд не са в състояние да защитят обществения интерес по разбираеми за всички причини.

 

Функции на обществените съветите:

  1. Контролни – оказват обществен контрол върху решенията и политиките на управителните органи на въпросните общински търговски дружества и същевременно сигнализират за констатирани отклонения и нарушения, най – вече гражданите от квартала, който представляват, защото правозащитните органи в България са овладяни от МАФИЯТА и съответно са неефективни. Участието на гражданите ще ограничи грабежа на средства от общинските дружества и съответно ще повиши качеството на предлаганата от тях обществена услуга – отопление, изграждане на обществени паркинги и гаражи, сметопочистване и сметоизвозване, обществен превоз и т.н. Това ще бъде в интерес на всички жители на столицата, а не на обръчите от фирми на корумпирани политици и олигарси, което се случва досега.
  2. Посредническа – представителите на съветите на регулярни срещи ще информират своите съседи от квартала за решенията на управляващите органи на търговските дружества, резултатът от които се отразява в ежедневието им и по този начин ще им дават възможност да вземат отношение по проблеми, с които те се сблъскват, същевременно консултират ръководствата на дружествата при предоставяната обществена услуга и правят предложения за решаването им. Това взаимодействие между гражданите и общинските дружества е единственото решение за прозрачност при управлението на последните и работата им в интерес на данъкоплатците – жителите на столицата, а не да правят милионери поставени лица на корумпираните политици.

 

  1. С оглед правната допустимост

Въпросното предложение, залегнало в настоящия местен референдум, а именно – създаване на граждански съвети към управителните органи на общинските дружества, има правна уредба в Закона за местното самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), където чл. 21, ал. 1, т. 23 гласи: „Общинския съвет решава и други въпроси от местно значение ….“. Тоест в случая предложението е от компетентността на основния орган на местната власт – Общинския съвет и той има правна възможност да го реши. Същевременно предложението не попада и в забраната на чл. 26, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) относно това кои въпроси не могат да се решават с местен референдум, а именно: на общинския бюджет, относно размера на местните данъци и такси и на правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет. От гореизложеното се вижда, че предложението отговаря на законовите изисквания чл. 26, ал. 1 от ЗПУГДВМС за решаването му с местен референдум, а именно касае въпрос с местно значение и е от компетентността на орган на местното самоуправление – Общинския съвет.

С оглед законосъобразността на предложението, суверенът е в пълното си конституционно право (чл. 1, ал. 2 от Конситуцията „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено…“, включително и чрез местен референдум, което е посочено в чл. 10 от нея) да постави този изключително важен въпрос за пряко решаване от него чрез местен референдум, с което да спре грабежа на местната представителна власт, за да живее в една нормална градска среда.

Днес обществото е длъжно да покаже гражданска смелост, за да изпълним със съдържание прокламираното в преамбюла на Конституцията, а именно, че България е демократична и правова държава, което е основата за защита на основните права и интереси на гражданите!